Table of Contents

  Voor de maatregelen die niet onder de bevoegdheid van de FOD Economie vallen, nodigen we u uit om de "bron"-sites te raadplegen waar we naar verwijzen, om over de meest recente bijgewerkte informatie te beschikken.

  Directe steun

  Niveau: Waals Gewest

  Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende financiële stimulansen die door het Waals Gewest op dit gebied worden toegekend.

  Easy'Green-lening

  Doelgroep: kmo’s met maatschappelijke zetel of exploitatiezetel in het Waals Gewest en die niet in financiële moeilijkheden verkeren.

  Easy'Green financiert projecten om de ecologische voetafdruk van kmo's te verkleinen tegen aantrekkelijke voorwaarden. De lening wordt rechtstreeks toegekend aan de onderneming of via de adviseurs (banken, installateurs van fotovoltaïsche/koelingsinstallaties, accountants, openbare exploitanten, enz.)

  Het bedrag van deze lening heeft geen minimumdrempel en is maximaal 1.000.000 euro per project/3.000.000 euro uitstaand per onderneming.

  Lees meer: Easy'Green-lening - Sowalfin

  Energiepremies voor zonneboilers vanaf 1 april 2015

  Doelgroep: ALLE rechtspersonen (privaat- of publiekrechtelijk), met uitzondering van rechtspersonen die in aanmerking komen voor het UREBA-programma, die thermische zonnepanelen installeren op een gebouw in het Waals Gewest.

  Om ondernemingen aan te moedigen dit soort milieuvriendelijke toestellen te gebruiken, biedt het Waals Gewest hun een installatiepremie aan. Het controleert ook de opleiding van installateurs en de kwaliteit van materialen.

  Lees meer: Energiepremies

  Duurzaam energiegebruik (premie en belastingvrijstelling)

  Doelgroep: kmo's en grote ondernemingen

  Het Waals Gewest verleent een investeringspremie van 20 % tot 50 % van de in aanmerking komende investeringen, afhankelijk van de grootte van de onderneming en het type investering, en een vrijstelling van de onroerende voorheffing gedurende 3 tot 5 jaar aan ondernemingen die een investeringsprogramma uitvoeren dat gericht is op duurzaam energiegebruik (productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen, hoogrendements-warmtekrachtkoppelingsinstallaties en energiebesparing tijdens het productieproces).

  Er wordt ook een bonus toegekend.

  Lees meer: Duurzaam energiegebruik (Premie en belastingvrijstelling) (aides-entreprises.be)

  Energiecheque (subsidie)

  Doelgroep: kmo's

  De energiecheques worden toegekend aan kmo's voor de uitvoering van een gedeeltelijke, globale of vereenvoudigde energieaudit en een prehaalbaarheidsonderzoek. De overheidstussenkomst is vastgesteld op 75 % van de in aanmerking komende kosten exclusief btw.

  Lees meer:

  SOLTHERM (installatie zonneboiler) (premie)

  Doelgroep: burgers, ondernemingen, onderwijsinstellingen, lokale overheden, non-profitsector, d.w.z. natuurlijke of rechtspersonen (met uitzondering van rechtspersonen die in aanmerking komen voor het UREBA-programma).

  Wallonië kent een premie van 500 tot 2.500 euro toe aan aanvragers die een zonneboiler installeren, op voorwaarde dat ze voldoen aan de voorwaarden in sectie 4, evenals een eventuele bouwvergunning aanvragen in overeenstemming met de Codex de Développement Territorial (CoDT). Er wordt ook een bonus per bijkomend m² toegekend.

  Lees meer:        

  SOLTHERM (installatie zonneboiler) (premie) (aides-entreprises.be)

  Steun aan ondernemingen in Wallonië (MIDAS)

  UREBA-subsidies

  Doelgroep:

  1. gemeenten, provincies, OCMW ‘s en politiezones;
  2. scholen, ziekenhuizen en zwembaden;
  3. andere niet-commerciële instellingen: vzw's, gemeenschapsdiensten, enz. die actief zijn met:
  • een doelstelling van filantropische, wetenschappelijke, technische OF educatieve aard;
  • EN op het gebied van: energie, milieubescherming OF de bestrijding van sociale uitsluiting.

  UREBA-subsidies zijn bedoeld om bepaalde instellingen te ondersteunen die het energieverbruik van hun gebouwen willen verminderen.

  Lees meer: UREBA-subsidies (publiekrechtelijke personen/niet-commerciële instellingen)

  Investeringssteun voor hernieuwbare energie (warmtekrachtkoppeling of proces)

  Doelgroep: ondernemingen, zelfstandigen, ambachtslieden, non-profitsector

  Binnen de grenzen van zijn budget kent Wallonië deze steun toe aan ondernemingen die investeringen doen die een beslissende bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling.

  Lees meer: Investeringssteun (hernieuwbare energie, warmtekrachtkoppeling of proces)

  AMURE (verbetering van de energie-efficiëntie en bevordering van meer rationeel energiegebruik) (Subsidie)

  Doelgroep: ondernemingen en kmo's

  De SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie kent 4 soorten subsidies toe aan de volgende instellingen en ondernemingen:

  • ondernemingen met een brancheovereenkomst;
  • kmo’s (voor renovatiewerkzaamheden);
  • kmo’s die een intentieverklaring hebben ondertekend;
  • vertegenwoordigende instellingen van het bedrijfsleven;
  • vertegenwoordigende instellingen van ondernemingen met een brancheovereenkomst;
  • ondernemingen met een brancheovereenkomst zonder tussenkomst van een vertegenwoordigende instelling van ondernemingen met een brancheovereenkomst.

  Die subsidies worden toegekend voor:

  1. het uitvoeren van een gedeeltelijke energieaudit, een globale energieaudit, een prehaalbaarheidsonderzoek, een haalbaarheidsstudie en een jaarlijkse opvolgingsaudit;
  2. het opstellen van een stappenplan 2050 en een studie naar de relevantie van een stappenplan 2050;
  3. de voorbereiding, omkadering en opvolging van een brancheovereenkomst;
  4. de uitvoering van acties om de energie-efficiëntie te verbeteren.

  De subsidiepercentages variëren van 40 % tot 100 %, afhankelijk van de aard van onderneming, haar grootte en de aard van realisatie.

  Lees meer:
  AMURE (Verbetering van de energie-efficiëntie en bevordering van meer rationeel energiegebruik) (Subsidie) (aides-entreprises.be)

  Steun aan ondernemingen in Wallonië (MIDAS)

  Financiering van de energietransitie

  De bedoeling is om de verantwoordelijken van ondernemingen te begeleiden bij de stappen die zij ondernemen om de energie-efficiëntie van hun gebouwen en productieprocessen te verbeteren en om de productie van hernieuwbare energie te integreren in hun energieverbruik.

  Lees meer: Financiering van de energietransitie

  CO2-mapping van een onderneming met een brancheovereenkomst

  Ondernemingen met een brancheovereenkomst kunnen een subsidie krijgen van het Waalse Agentschap voor Lucht en Klimaat (Agence wallonne de l'air et du climat - AWAC) voor de uitvoering van een CO2-mapping.

  Lees meer: CO2-mapping van een onderneming met een brancheovereenkomst

  Groene certificaten

  Om de Europese en Waalse doelstellingen voor de productie van hernieuwbare energie te bereiken, heeft Wallonië een steunmechanisme ontwikkeld voor producenten van hernieuwbare energie. Dit mechanisme voorziet in de toekenning van groene certificaten op basis van de elektriciteitsproductie en het ontwikkelde type energiebron.

  Lees meer: Groene certificaten

  Niveau: Vlaams Gewest

  Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende financiële stimulansen die door het Vlaams Gewest op dit gebied worden toegekend.

  VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen)

  Doelgroep: ondernemingen en kmo's

  VLAIO  stelt een aantal interne en externe middelen ter beschikking van ondernemingen op het gebied van duurzaam ondernemen.

  Lees meer: Duurzaam ondernemen

  Over de wijzigingen van de maatregelen die zijn opgenomen in de subsidiedatabank: Nieuwsbrief Subsidiedatabank.

  Mijn VerbouwPremie

  Doelgroep: eigenaar-bewoners, particulieren/ondernemingen die een huis of appartement huren via een sociaal verhuurkantoor, andere investeerders (natuurlijke persoon, rechtspersoon/onderneming).

  Sinds 1 juli 2022 integreert het nieuwe premiesysteem de renovatiepremie van Wonen In Vlaanderen en de energiepremies van Fluvius voor energiebesparende investeringen.

  Lees meer: Mijn verbouwpremie

  Kmo-portefeuille (VLAIO)

  Doelgroep: kmo's en vrije beroepen

  Met de kmo-portefeuille krijgt u als onderneming financiële steun voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren, met een maximale steun van 7.500 euro per jaar voor de kmo’s. Sinds 1 april 2023 krijgen kleine ondernemingen 45 % steun en middelgrote ondernemingen 35 % voor opleiding/advies binnen het thema “duurzaamheid - energie-efficiëntie”.

  Lees meer: Kmo-portefeuille – (vlaio.be)

  Kmo-groeisubsidie (VLAIO)

  Doelgroep: kmo's met een vestiging in Vlaanderen

  Deze subsidie is gekoppeld aan het strategisch advies van een externe dienstverlener of de bruto loonkost van de aanwerving van een strategisch profiel. De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro per groeitraject.

  De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via competitieve oproepen per thema. In 2023 worden drie oproepen voorzien waarbij telkens meerdere thema’s worden opengesteld (zie oproepkalender). Enkel de beste dossiers worden gesteund.

  • De 1e oproep werd afgesloten op 22 mei.
  • De 2e oproep vindt plaats van 28 augustus tot 25 september 2023.
  • De 3e oproep vindt plaats van 18 december 2023 tot 22 januari 2024.

  Lees meer: Kmo-groeisubsidie - (vlaio.be)

  Ecologiepremie+ (VLAIO)

  Doelgroep: ondernemingen die investeren in het Vlaams Gewest

  Deze premie betreft investeringen in efficiënte ecologische technologieën (zie uitputtende lijst) en het bedrag ligt tussen 15 % en 55 % op de vermelde ecologische meerkost. Als u een andere technologie gebruikt dan de hierboven vermelde of als u niet in aanmerking komt voor de Ecologiepremie+, dan kan de GREEN-investeringssteun nog steeds geschikt zijn voor u.

  Lees meer:
  Ecologiepremie+ - (vlaio.be)

  Subsidies en financiering Ecologiepremie+ - (vlaio.be)

  GREEN-investeringssteun (VLAIO)

  Doelgroep: ondernemingen die investeren in het Vlaams Gewest

  Afhankelijk van de grootte van de onderneming en de gebruikte technologie bedraagt deze subsidie tussen 20 % en 40 % van de investering in duurzaamheid of energie-efficiëntie.

  Lees meer:

  GREEN-investeringssteun (VLAIO)

  Steun voor groener en efficiënter energiegebruik - (vlaio.be)

  Strategische ecologiesteun (VLAIO)

  Doelgroep: kleine, middelgrote en grote ondernemingen

  Het steunpercentage varieert van 20 % tot 40 % en is afhankelijk van de performantie van de technologie en de grootte van de onderneming.

  Met de strategische ecologiesteun wil de Vlaamse overheid kmo's en grote ondernemingen aanmoedigen om te investeren in technologieën die niet gestandaardiseerd kunnen worden, omdat ze uniek zijn voor de onderneming. Die zijn daarom niet opgenomen in de uitputtende lijst van technologieën die onder de traditionele steun via de Ecologiepremie+ vallen. Dit zijn grote ecologie-investeringen (minimum aanvaardbaar investeringsbedrag van 3 miljoen euro).

  Lees meer: Strategische ecologiesteun ( STRES ) - (vlaio.be)

  Energiepremies voor ondernemingen (VLAIO)

  Doelgroep: ondernemingen en organisaties

  Dit betreft investeringen in energiebesparing en hernieuwbare energie. De grootte van de premie varieert in functie van het type technologie.

  Lees meer: Energiepremies voor ondernemingen - (vlaio.be)

  Waterbesparing en droogtebestrijding steunmogelijkheden (VLAIO)

  Doelgroep: ondernemingen

  Ondernemingen die water willen besparen of innovatieve projecten rond waterbesparing of droogtebestrijding willen uitwerken, kunnen bij zowel de Vlaamse, Europese als lokale overheden terecht voor steunmaatregelen die variëren per steuninstrument.

  Lees meer: Waterbesparing en droogtebestrijding steunmogelijkheden (vlaio.be)

  Duurzame bedrijfshuisvesting en -omgeving (VLAIO)

  Doelgroep: ondernemingen en organisaties

  Deze maatregel gaat over het investeren in een duurzame commerciële infrastructuur en omgeving. De subsidie varieert per projectoproep en/of steunmaatregel.

  Lees meer: Duurzame bedrijfshuisvesting en -omgeving - (vlaio.be)

  Zonnepanelen en windturbines investeringssteun (Call groene stroom) (VLAIO)

  Doelgroep: ondernemingen en organisaties (natuurlijke en rechtspersonen)

  Deze maatregel is gericht op investeringen in PV-systemen (vanaf 25kW) en windturbines (10kW-300kW). De steunregeling vervangt voor nieuwe installaties de Vlaamse groenestroomcertificaten GSC voor deze vermogensklassen. Voor grotere vermogensklassen van windturbines kan men blijvend een beroep doen op de groenestroomcertificaten. Er kunnen nog steeds aanvragen worden ingediend voor de laatste en derde call van 2023, van 24 oktober 9 uur tot en met 7 november 16 uur, en enkel voor PV-installaties in energiegemeenschappen en PV-installaties op woongebouwen.

  Lees meer: Zonnepanelen en windturbines investeringssteun (Call groene stroom) - (vlaio.be)

  Vlaamse warmtekrachtcertificaten (WKC) (VLAIO)

  Doelgroep: eenmanszaken, handelsvennootschappen en vzw's. Kmo's en grote ondernemingen die eigenaar zijn van een kwalitatieve warmtekrachtkoppeling-installatie (WKK-installatie)

  Deze energiebesparingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies (steuncertificaten).

  Lees meer: Vlaamse warmtekrachtcertificaten (WKC) - (VLAIO)

  Vermindering onroerende voorheffing voor gebouwen met laag E-peil (VLAIO)

  Doelgroep: eigenaars van gebouwen met laag E-peil

  Gebouwen die voldoen aan bepaalde energieprestaties (isolatie, energie, enz.) genieten van een vermindering onroerende voorheffing van 50 % of 100 % voor een periode van 5 jaar.

  Lees meer: Vermindering onroerende voorheffing voor gebouwen met laag E-peil - (vlaio.be)

  Energietransitiefonds (VLAIO)

  Doelgroep: ondernemingen en organisaties

  Deze maatregel betreft de uitvoering van onderzoek, ontwikkeling & innovatie op het vlak van energie

  Subsidie (via oproep) van min. 100.000 euro en max. 5 miljoen euro.

  Elk jaar lanceert het Energietransitiefonds een projectoproep. 

  Lees meer:

  Waarborgregeling voor aardwarmteprojecten (VLAIO)

  Doelgroep: ondernemingen en organisaties

  In aanmerking komen natuurlijke personen en rechtspersonen (ook vzw's) die investeren in diepe geothermie in het Vlaams Gewest. Enkel houders van een opsporings-of winningsvergunning voor aardwarmte kunnen een aanvraag voor een gewestwaarborg indienen. De ontvanger van de waarborg betaalt wel een premie van 7 % van het gewaarborgd bedrag.

  Het maximale gewaarborgd bedrag bedraagt 85 % van de in aanmerking komende kosten (maximaal 18,7 miljoen euro per investeringsproject).

  Lees meer: Waarborgregeling voor aardwarmteprojecten - (vlaio.be)

  Landbouw en tuinbouw: investerings- en innovatiesteun (VLAIO)

  Doelgroep: ondernemingen uit de land- en tuinbouwsector

  Het doel van deze steun is duurzame investeringen te stimuleren door subsidies waarvan het bedrag en het steunpercentage varieert per initiatief.

  Lees meer: Landbouw en tuinbouw: investerings- en innovatiesteun - (vlaio.be)

  Supercap voor elektro-intensieve ondernemingen (VLAIO)

  Doelgroep: elektro-intensieve ondernemingen die behoren tot de sectoren die zijn opgenomen in deel 1&2 van de lijsten van NACE-codes (winningsindustrieën) in bijlage IV/1 van het Energiebesluit. Besluit over het energiebeleid van 19/11/2010

  Deze steun is bedoeld om de kosten voor de financiering van hernieuwbare energie en WKK te verminderen. De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de bruto toegevoegde waarde.

  Elektriciteitsverbruikers betalen een verplichte groenestroom- en WKK-bijdrage die wordt berekend op basis van hun afgenomen hoeveelheid elektriciteit. Bij elektro-intensieve ondernemingen loopt dat bedrag erg hoog op waardoor er een concurrentieel nadeel ontstaat ten opzichte van ondernemingen in de buurlanden. Via die steunmaatregel kunnen ze kiezen voor een plafond op deze kosten. Een nieuwe oproep voor de supercap-regeling 2023 (steunjaar 2024) zal in 2024 worden gelanceerd.

  Lees meer: Supercap voor elektro-intensieve ondernemingen -(vlaio.be)

  Niveau: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende financiële stimulansen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op dit gebied.

  Energiepremies (RENOLUTION)

  Doelgroep: ondernemingen

  Er zijn in totaal 45 RENOLUTION-premies beschikbaar voor bouw- of renovatiewerken en gerelateerde studies, evenals voor energiebesparende werkzaamheden. Sinds 1 januari 2022 vormen ze de nieuwe gewestelijke steunregeling die resulteert uit de fusie van de Energiepremie, de Premie voor de renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels. Wanneer u een renovatie uitvoert, kunt u één enkele aanvraag indienen voor alle premies waarop u recht hebt.

  Alle (hoge)school- en universiteitsgebouwen die meer dan 10 jaar oud zijn, komen in aanmerking voor energiepremies van categorie C om hun lokalen te renoveren.

  Lees meer: Energiepremies (leefmilieu.brussels)

  “Van afval tot grondstof”-projecten

  Erkenning en subsidies voor het recycleren en beheren van afval van ondernemingen door de valorisatie van gebruikte producten of goederen. De bedoeling is om het hergebruik van goederen op het einde van hun levenscyclus te bevorderen, de hoeveelheid afval die verwijderd moet worden te verkleinen, enz.

  Lees meer: “Van afval tot grondstof”-projecten (leefmilieu.brussels)

  Sanering van terreinen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Studie en behandeling van weesverontreiniging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die kan onderworpen worden aan een publieke behandeling en genieten van financiële ondersteuning en technische en administratieve bijstand.

  Lees meer: Sanering van terreinen door het Gewest (leefmilieu.brussels)

  Subsidies voor milieuprojecten

  Subsidieaanvraag voor een project ten gunste van duurzame ontwikkeling (bewustmakingscampagnes over natuurbescherming en afvalscheiding ...) in Brussel.

  Lees meer: Subsidies voor milieuprojecten (leefmilieu.brussels)

  Indirecte steun

  Investeringsaftrek (IA)

  Niveau: federaal (FOD Financiën)

  Doelgroep: de beoefenaars van een vrij beroep en de nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen (geëxploiteerd door een natuurlijke persoon of door een vennootschap)

  De investeringsaftrek verlaagt het bedrag waarop belastingen moeten worden betaald. Het bedrag van de aftrek wordt bepaald als een percentage van de investering. De federale overheid kent dus een belastingvoordeel toe aan ondernemingen waarvan de investeringen voldoen aan de wettelijke voorwaarden, die hen recht geven op een IA ten belope van:

  • 13,5 % voor octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O), energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen;
   De vennootschappen die onherroepelijk hebben geopteerd voor het in artikel 289quater, WIB 92 vermelde belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling kunnen, vanaf het aanslagjaar waarin zij die keuze hebben gemaakt, niet meer genieten van de investeringsaftrek voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling.
  • 3 % voor investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten

  Lees meer: FOD Financiën  of neem contact op via 02 572 57 57.

  Niveau: federaal (FOD Economie)

  Innovatiepremies

  Doelgroep: elke onderneming, die onderworpen is aan de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, kan innovatiepremies toekennen

  De maatregel bestaat uit de volledige vrijstelling van de premie die een werkgever toekent en uitbetaalt aan zijn creatieve werknemers als beloning voor de uiting en de realisatie van een nieuw idee binnen de onderneming. De onderneming betaalt dus geen sociale bijdrage op die premie.

  Lees meer: Innovatiepremies

  Octrooicellen

  Doelgroep: alle ondernemingen in de volgende 4 sectoren:

  • textielindustrie;
  • technologische industrie;
  • chemische industrie;
  • lifesciences en bouwsector.

  De Octrooicellen zijn het contactpunt waar alle ondernemingen van een sector terechtkunnen voor informatie (via hun website, infosessies en publicaties, in het bijzonder over innovatieve technologieën) en trends die de wereld van morgen kunnen beïnvloeden (via informatie uit de gratis raadpleegbare octrooidatabanken).

  Lees meer: Octrooicellen

  Niveau: Waals Gewest

  Easy'Up-lening

  Doelgroep: kmo's (zelfstandige of onderneming) met een exploitatiezetel in het Waals Gewest, die niet in financiële moeilijkheden verkeren, die actief zijn in een in aanmerking komende sector en waarvan het innoverende project, in de ruimste zin van het woord, aan een marktbehoefte moet beantwoorden, commercialiseringsmogelijkheden op korte termijn moet hebben of al op de markt gebracht moet zijn.

  Deze (achtergestelde) lening met een looptijd van maximaal 10 jaar, kan worden gecombineerd met andere publieke financieringsoplossingen, tot een maximale overheidstussenkomst van 75 %.

  De Easy'Green-financiering is ook beschikbaar voor eco-innovatieve projecten, d.w.z. projecten met een positieve impact op het milieu of de koolstofvoetafdruk van de onderneming.

  Lees meer: Prêt Easy'Up - Sowalfin

  Niveau: Vlaams Gewest

  VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen)

  Doelgroep: ondernemingen

  VLAIO, Agentschap Innoveren & Ondernemen, stelt een aantal interne en externe middelen ter beschikking van de ondernemingen rond innovatief ondernemen.

  Lees meer: Innovatief ondernemen

  Over de wijzigingen van de maatregelen die zijn opgenomen in de subsidiedatabank: Nieuwsbrief Subsidiedatabank.

  Circulaire economie

  Niveau: federaal (FOD Economie en FOD Volksgezondheid)

  « Belgium Builds Back Circular (BBBC) ».

  Doelgroep: kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en onderzoekscentra.

  Het sensibiliseringsproject voor kmo's, de 3de pijler van het investeringsproject Belgium Builds Back Circular van het onderdeel Circulaire Economie van het Nationaal Herstel- en Veerkrachtplan van België, bestaat uit 3 delen:

  • een zelfevaluatie-instrument,
  • een website,
  • een communicatiecampagne.

  De FOD Economie heeft de campagne "Tijd voor circulair" gelanceerd, een initiatief van de minister van Zelfstandigen en KMO's, David Clarinval.

  De website staat boordevol nuttige informatie en links voor de kmo's. Ze bevat

  • een toolbox met de meeste regionale steunregelingen;
  • nieuws over dit thema;.
  • informatie per sector;
  • een verklarende woordenlijst.

  De inhoud wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt.

  De meerjarige campagne is gericht op de bewustmaking en voorlichting van de kmo’s over de circulaire economie en loopt tot 2025. Ze begint met informatie van algemene aard en richt zich vervolgens op verschillende onderwerpen zoals normen en intellectueel eigendom in verband met de circulaire economie.

  Lees meer: Website Tijd voor circulair

  Niveau: Vlaams Gewest

  Vlaanderen Circulair (VC)

  Doelgroep: ondernemingen

  Vlaanderen Circulair biedt een overzicht van de methodes die in Vlaanderen beschikbaar zijn om de circulaire economie te bevorderen:

  • aanbestedingen;
  • financieringen;
  • opleidingen;
  • instrumenten;
  • advies.

  Zo organiseert Vlaanderen Circulair bijvoorbeeld een "Open Call", dwz. een projectoproep in de vorm van een subsidieprogramma voor experimentele projecten in de circulaire economie.

  Lees meer: Website van Vlaanderen Circulair

  Projectoproep: innovatieve projecten op het gebied van de circulaire economie

  Circulair ondernemen (VLAIO)

  Doelgroep: ondernemingen en organisaties

  Het gaat om projecten voor een meer circulaire economie, waarbij het bedrag en het percentage van de subsidie in verband met deze steun variëren naargelang het type projectoproep.

  Lees meer: Circulair ondernemen - (vlaio.be)

  Niveau: Waals Gewest

  NEXT Circular Wallonia (NCW)

  Doelgroep: kmo’s of grote ondernemingen gevestigd in het Waalse Gewest (coöperaties en vzw's uitgesloten) waarvan het project het vooruitzicht op economische rentabiliteit moet aantonen, zelfs als dit op lange termijn is, en ervoor moet zorgen dat particuliere spelers ook de financiering ervan ondersteunen

  NCW maakt de financiering mogelijk van Waalse circulaire economie-projecten in de groeifase met een kapitaalinbreng en/of een lening zonder garantie (achtergesteld) evenals elke andere vorm van lening met of zonder garantie (maximum limiet van 1.000.000 euro per inbreng).

  Lees meer:
  NEXT Circular Wallonia :Circulaire economie

  NEXT financiert uw project van Circulaire Economie

  Niveau: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Beurs circulaire economie (met steun van Leefmilieu Brussel)

  Doelgroep: zelfstandigen in hoofdberoep en kleine ondernemingen

  Het bedrag van de beurs moet niet worden terugbetaald en moet worden geïnvesteerd in ondernemingen die actief zijn in de volgende sectoren:

  • duurzame voeding;
  • ecoconstructie;
  • personenzorg;
  • informatie- en communicatietechnologieën;
  • hulpbronnen-afvalstoffen;
  • energie;
  • creatieve beroepen.

  Aangezien het aantal beurzen beperkt is, zal Village Finance projecten selecteren die een voorbeeld vormen op het gebied van duurzame ontwikkeling/circulaire economie.

  Hier zijn de andere voorwaarden van de beurs circulaire economie:

  1. als zelfstandige in hoofdberoep een project opstarten of ontwikkelen (met of zonder een onderneming op te richten). Om in aanmerking te komen voor de beurs zal het project over een ondernemingsnummer moeten beschikken. In het geval van uitbreiding zal het nodig zijn om de ontwikkeling van een nieuwe activiteit of een significante verandering in de activiteiten van de onderneming te rechtvaardigen;
  2. in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van start gaan en er zijn maatschappelijke zetel hebben;
  3. begeleid worden door een ondersteunende structuur bij het opstellen van het businessplan.;
  4. een lening van minimaal 10.000 euro aanvragen bij een financieringsinstelling.

  Lees meer: Village Finance - Beurs circulaire economie

  Nog vragen?

  Dan kunt u terecht bij het Contact Center van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

   

  Laatst bijgewerkt
  5 oktober 2023