Table of Contents

  De opeenvolgende hervormingen van de Belgische instellingen hebben geleid tot de geleidelijke overdracht van een toenemend aantal economische bevoegdheden aan de gewesten. Bepaalde materies die verband houden met de sociale economie en het sociaal ondernemerschap vormen daarop geen uitzondering.

  De FOD Economie heeft echter een belangrijke rol in het ontwikkelen en stimuleren van sociaal ondernemerschap. Dat komt doordat de "klassieke" en de "sociale" ondernemer qua profiel dicht bij elkaar staan en omdat de federale overheid bevoegdheden behoudt voor de erkenning van coöperatieve vennootschappen, de bevordering van het ondernemerschap en de ondersteuning van ondernemers.

  De FOD Economie wil op die manier nieuwe economische productiewijzen bevorderen, zoals de deeleconomie of de circulaire economie, waaraan sociale ondernemingen ook kunnen deelnemen om de markt dynamischer te maken, de transitie naar een duurzamere samenleving te ondersteunen en consumenten en bedrijven innovatieve goederen en diensten aan te bieden.

  Op 9 maart 2021 werd een evenement, het Single Market Forum "Social economy and social entrepreneurship : pioneer for a new inclusive and sustainable economy?" georganiseerd, in samenwerking met het Vlaamse, Waalse en Brusselse Gewest en met de steun van de Europese Commissie.

  De FOD Economie moet dus een nationaal institutioneel platform bieden voor betrouwbare informatie over het thema sociaal ondernemerschap. Dat platform richt zich op potentiële, al dan niet sociale ondernemers en op geïnteresseerde burgers.

  Bovendien geniet de FOD Economie een bevoorrechte positie als gesprekspartner bij de instellingen van de Europese Unie (EU), met name via de Europese programma's ter ondersteuning van ondernemingen en ondernemerschap, zoals het COSME-programma (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises), dat gericht is op kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). Hij volgt die ook op binnen het bevoegde Europese comité, en sociale ondernemingen zijn daarbij gebaat omdat hun kritieke omvang zeer vaak overeenstemt met die van een kmo.

  De Belgische kmo-gezant bij het netwerk van Europese kmo-gezanten, dat onder meer tot taak heeft de Europese Commissie aan te sporen tot een kmo-vriendelijk beleid en de uitwisseling van goede praktijken tussen de EU-lidstaten te bevorderen, is ook lid van het Directiecomité van de FOD Economie en fungeert als tussenpersoon voor de belangenbehartiging van de Belgische kmo's en sociale ondernemingen.

  Laatst bijgewerkt
  14 december 2023