Table of Contents

  Op economisch vlak beoogt de reglementering van het sociale ondernemerschap vooral een gezonde en eerlijke mededinging tussen beroepslui, alsook de bescherming van de consumentenbelangen. Ze legt verplichtingen op aan de sociale ondernemer en de sociale-economiebedrijven. Ze beschrijft ook de rol van sociale economie, met name op het gebied van het maatschappelijke doel van de onderneming, de transparantie en de tewerkstelling.

  Rechten en plichten van de ondernemer in de sociale economie

  Sociale ondernemers bieden hun diensten aan in de sociale economie. In dat opzicht moeten ze de economische reglementering naleven die van toepassing is op alle dienstverleners die in deze marktsector actief zijn (consumentenbeschermingoneerlijke handelspraktijken, enz.)

  Algemene rechten en plichten van de dienstverleners

  Zolang dienstverleners occasioneel en in het kader van het “normale” beheer van hun persoonlijke vermogen werken, nemen ze niet deel aan de economische bedrijvigheid van het land. In dat geval moeten ze de economische reglementering niet naleven. Volgens het gemeen contractenrecht moeten ze de gebruikers echter correct informeren over de kenmerken en prijzen van de aangeboden diensten.

  Wanneer ze echter goederen of diensten op de markt brengen, al dan niet met het oog op het maken van winst, kunnen we ervan uitgaan dat ze een economisch doel nastreven. Ze worden bijgevolg als een onderneming beschouwd. In dat geval moeten ze dezelfde regels naleven als die waaraan traditionele ondernemers in de marktsector zijn onderworpen.

  We denken in het bijzonder aan verplichtingen over:

  Erkende coöperatieve vennootschappen

  De coöperatieve vennootschappen die in overeenstemming met de coöperatieve waarden en principes werken, kunnen een erkenning krijgen bij de federale minister van Economie om lid te worden van de Nationale Raad voor de Coöperatie. De NRC bevordert de coöperatiegedachte. De erkenning garandeert dat de betreffende vennootschappen in overeenstemming met de coöperatieve waarden en principes werken.

  Sinds 1 mei 2019 kunnen coöperatieve vennootschappen, erkend of niet, ook een erkenning als “sociale onderneming” vragen bij de federale minister van Economie.

  Laatst bijgewerkt

  Laatst bijgewerkt
  5 december 2023