In het kader van de Europese Green Deal en het nieuwe EU-actieplan voor de circulaire economie pakte de Commissie in oktober 2020 uit met een nieuwe strategie voor duurzame chemische stoffen.

De Europese Unie beschikt al over een ambitieus wetgevingskader (waaronder de REACH-wetgeving), maar uit de laatste REACH Review (een analyse van de werking van REACH die teruggaat tot 2018) en de evaluatie van andere Europese wetgeving rond chemische stoffen is gebleken dat het om verschillende redenen nodig is om nog verder te gaan:

  • Sommige knelpunten worden onvoldoende aangepakt door de bestaande wetgeving (bv. hormoonontregelaars, effecten van chemische cocktails en extreem persistente chemische stoffen) of vereisen een betere uitvoering van die wetgeving (bv. invoer van buiten de EU).
  • Ook de Europese en wereldwijde context is ingrijpend veranderd, zeker wat betreft de bevordering van een duurzamere productie en consumptie.

Dat het noodzakelijk is om over te schakelen op een duurzamer gebruik van chemische stoffen is nog maar eens duidelijk geworden tijdens de COVID-19-crisis. Die crisis bracht enkele cruciale systeemfouten aan het licht, zoals de afhankelijkheid van de EU van derde landen voor belangrijke chemische stoffen en de veerkracht van de Europese chemische industrie.

Het doel van de strategie van de Commissie voor duurzame chemische stoffen is om de problemen en tekortkomingen van de huidige aanpak te verhelpen.

Nieuwe EU-strategie voor chemische stoffen
Bron: uittreksel uit de infographic gepubliceerd door het secretariaat-generaal van de Raad van de EU, 14 april 2020

 

De strategie zal, op basis van de voorgestelde projecten, focussen op de volgende domeinen:

  • het Europese rechtskader sterker maken om de belangrijkste knelpunten aan te pakken;
  • een veilige en duurzame innovatie bevorderen voor het concurrentievermogen van de EU en een groen en digitaal herstel;
  • een coherenter, doelmatiger en efficiënter rechtskader ontwikkelen voor chemische stoffen;
  • een alomvattende en transparante kennisbasis over chemische stoffen ter beschikking stellen;
  • het voorbeeld geven en het beleid aansturen voor een goed beheer van chemische stoffen overal ter wereld (via internationale netwerken zoals de OESO en de Verenigde Naties).
Nieuwe EU-strategie voor chemische stoffen
Bron: uittreksel uit de infographic gepubliceerd door het secretariaat-generaal van de Raad van de EU, 14 april 2020

 

 

In juni 2020 werd een openbare raadpleging over het stappenplan bij dit initiatief afgerond en werd een gemeenschappelijk standpunt van BE aangebracht bij de Commissie, waarin België het initiatief steunt. De eindconclusies van de Raad werden in maart 2021 aangenomen.

Laatst bijgewerkt
20 juli 2021