Op economisch vlak beoogt de reglementering vooral een gezonde en eerlijke mededinging tussen beroepsmensen, alsook de bescherming van de consumentenbelangen. Ze legt verplichtingen op inzake het gedrag van de leden van het elektronische platform en de rol van het platform zelf, met name op het gebied van transparantie en precontractuele informatie.

Rechten en plichten van de samenwerkingsplatformen

De samenwerkingsplatformen zijn ondernemingen die hun diensten op internet aanbieden. In dat opzicht moeten ze de economische reglementering naleven die van toepassing is op alle dienstverleners die op het internet actief zijn (rechten van internetgebruikers, e-commerce, en consumentenbescherming alsook oneerlijke handelspraktijken, enz.)

Rechten en plichten van de dienstverleners

Spelers die hun diensten via een elektronisch platform aanbieden, kunnen concurreren met de bestaande traditionele beroepslui in deze marktsector.

Zolang ze occasioneel en in het kader van het “normale” beheer van hun persoonlijke vermogen werken, nemen ze niet deel aan de economische bedrijvigheid van het land. In dat geval moeten ze de economische reglementering niet naleven. Conform het gemeen contractenrecht moeten ze de gebruikers echter correct informeren over de kenmerken en prijzen van de aangeboden diensten.

Wanneer personen daarentegen buiten het beheer van hun persoonlijke vermogen handelen door goederen of diensten op de markt te brengen, kunnen we ervan uitgaan dat ze op duurzame manier een economisch doel nastreven. Ze worden bijgevolg als een onderneming beschouwd. In dat geval moeten ze dezelfde regels naleven als die waaraan bestaande traditionele beroepslui in deze marktsector zijn onderworpen.

Denken we hierbij bijvoorbeeld aan de verplichte inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen(KBO), aan de verplichte precontractuele informatie en aan de nodige transparantie inzake reclame, uitnodiging tot aankoop, en sluiten en uitvoeren van de consumentenovereenkomsten.

Ten slotte kan de uitvoering van bepaalde zeer specifieke diensten (bv. plaatsing van een badkamer) of de regelmatigheid waarmee sommige kleine diensten worden uitgevoerd (bv. tuinieren of takelwerken) als de uitoefening van een frauduleuze, illegale en strafbare activiteit worden beschouwd.

De verplichte inschrijving in de KBO wordt geval per geval onderzocht naargelang het lid actief is op de markt via een al dan niet erkend samenwerkingsplatform overeenkomstig de programmawet van 1 juli 2016.

Laatst bijgewerkt
11 december 2020