Momenteel bestaat er van het begrip deeleconomie nog geen officiële en internationaal erkende definitie. De definitie van deeleconomie is geneigd parallel te evolueren met de evolutie van de deeleconomie zelf: van de vrijwillige en gedeelde terbeschikkingstelling van hulpmiddelen naar een nieuw consumptiemodel tussen burgers dat ondersteund wordt door een onderneming die vragers en aanbieders met elkaar in contact brengt.

De keuze voor dit consumptiemodel kan ingegeven zijn door het gratis aspect of lagere prijzen dan in de traditionele handel, en al dan niet door ethische overwegingen of milieuoverwegingen.

Definitie van de Europese Commissie

De term "deeleconomie" verwijst naar bedrijfsmodellen waarin activiteiten worden gefaciliteerd door deelplatforms die een open marktplaats tot stand brengen voor het tijdelijke gebruik van (vaak door particulieren aangeboden) goederen of diensten. Bij de deeleconomie zijn drie categorieën actoren betrokken: i) dienstverleners die activa, middelen, tijd en/of vaardigheden delen — dit kunnen particulieren zijn die af en toe diensten aanbieden ("peers") of dienstverleners die in hun beroepshoedanigheid handelen ("professionele dienstverleners"); ii) gebruikers hiervan; en iii) tussenpersonen die aanbieders en gebruikers met elkaar in contact brengen — via een online platform — en die transacties tussen hen faciliteren ("deelplatforms"). Bij transacties in de deeleconomie is er algemeen geen sprake van overdracht van eigendom en deze transacties kunnen met of zonder winstoogmerk worden uitgevoerd

Cartografie van de collaboratieve economie

Cartografie van de deeleconomie (PDF, 46.48 KB)

Historische context

Een van de eerste, universeel meest gekende tools die gebaseerd zijn op de medewerking van een groot aantal deelnemers, is de collectieve encyclopedie Wikipedia.

Los van de overweging of de kennis die er wordt gedeeld en de middelen voor de controle op de waarheidsgetrouwheid ervan al dan niet betrouwbaar zijn, onderzoeken we in de eerste plaats hoe de bijdragers aan Wikipedia, die voorstander zijn van kennisdeling, zelf de deeleconomie definiëren:

“De deeleconomie is een socio-economisch systeem waarin delen en collectief consumeren centraal staat. Het gaat om gezamenlijke creatie, productie, distributie, handel en consumptie van goederen en diensten. Informatietechnologie is vaak de katalysator die individuen, vzw's en overheden van informatie voorziet en die het delen en hergebruik van overcapaciteit mogelijk maakt.

Verschillende termen worden gebruikt voor de deeleconomie zoals sharing economy, collaborative economy, collaborative consumption, peer-to-peer economy, platformeconomie of ondemandeconomie.” (Bron: Wikipedia)

Laatst bijgewerkt
15 september 2023