Deze pagina is bedoeld voor fabrikanten en invoerders van mondmaskers voor het grote publiek, ook wel comfortmaskers genoemd. Ze informeert hen over de minimale technische vereisten waaraan hun producten moeten voldoen om ze in België in de handel te mogen brengen voor het grote publiek.

De productie van comfortmaskers door particulieren is niet onderworpen aan die technische eisen. Voor meer informatie verwijzen we mensen die maskers willen naaien naar het advies op https://maakjemondmasker.be/ (model en instructies goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid) en naar het technische document van het Bureau voor Normalisatie (zie hieronder).

Toepassingsgebied

Comfortmaskers zijn bedoeld voor personen die geen symptomen van besmetting vertonen en die zich in de openbare ruimte begeven.

Ook al bieden ze niet de bescherming van bijvoorbeeld chirurgische maskers of “ademhalingsbeschermingsmaskers FFP2/FFP3”, kunnen die comfortmaskers helpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in combinatie met handhygiëne en afstand houden.

Het dragen van dergelijk mondmasker beschermt in de eerste plaats anderen. Omgekeerd is de persoon die het draagt ook beschermd als de mensen rond hem een mondmasker dragen.

Mensen die comfortmaskers gebruiken mogen niet misleid worden over het beschermingsniveau dat ze bieden.

Reglementering en technische vereisten

Comfortmaskers zijn een recent fenomeen. Er bestaat nog geen specifieke reglementering, noch specifieke technische normen die de veiligheidsvereisten vastleggen waaraan ze moeten voldoen.

In dat geval zijn de algemene veiligheidsvereisten zoals vastgelegd in boek IX van het Wetboek van economisch recht van toepassing. Het gaat onder andere over eisen voor markeringen en taalvereisten voor de informatie die bij de producten hoort … Opgelet: het is verboden om de CE-markering op dergelijke mondmaskers aan te brengen omdat dat misleidend is voor de consument.

Zolang er geen normen zijn om te beoordelen of een product voldoet aan de algemene veiligheidsvereisten kunnen onder andere de volgende technische referenties worden gebruikt:

  • de gedragscodes inzake productveiligheid die in de betrokken sector van kracht zijn;
  • de stand van vakkennis en techniek.

Technisch document van het Bureau voor normalisatie

Het Belgische technische document NBN/DTD S 65-001:2020  Community- en Artisanale maskers - Gids van de minimale vereisten, confectie, onderhoud en gebruik” vormt zo’n technische referentie. Het kan aangevraagd worden op de website van het Bureau voor Normalisatie:

Het Belgische technische document aanvragen

Het document bevat

  • de minimale technische vereisten voor mondmaskers bestemd voor het grote publiek
  • de vereisten voor markering, gebruiksaanwijzing en verpakking
  • de testen van de communitymaskers (gemaakt in serieproductie, uit materialen die hun specifieke functie bewezen hebben door wetenschappelijke testen) om hun efficiëntie aan te tonen.

De technische vereisten zijn grotendeels gebaseerd op de Franse initiatieven op dat vlak. Ze hanteren hetzelfde niveau van filterkwaliteit.

Het document is enkel bedoeld voor de commerciële productie van mondmaskers voor het grote publiek. Zelfgemaakte mondmaskers voor persoonlijk gebruik vallen immers niet onder wettelijke vereisten inzake productveiligheid.

Die technische aanbevelingen zijn niet verplicht. Ze vormen een houvast voor fabrikanten die comfortmaskers in de handel willen brengen of voor producenten die mondmaskers willen importeren en daarbij duidelijkheid willen over welke minimumvereisten ze moeten respecteren. In de komende maanden zullen meer en meer producenten in staat zijn om mondmaskers op de markt te brengen die aan die technische vereisten voldoen.

 

Technisch document van het Comité européen de normalisation

Het Comité européen de normalisation (CEN) heeft  een CWA (CEN Workshop Agreement) over comfortmaskers opgesteld voor het grote publiek op basis van een dringend verzoek van de Europese Commissie in antwoord op de evolutie van de actuele gezondheidssituatie verbonden aan COVID-19.

Comfortmaskers zijn een fundamenteel onderdeel geworden van de nationale strategieën die de geleidelijke opheffing van de inperkingsmaatregelen begeleiden in de meeste Europese landen. Omdat specifieke regelgeving hierover ontbreekt, is de Europese Commissie tot het besluit gekomen dat er een dringende behoefte bestaat aan een geharmoniseerd en coherent veiligheidsniveau voor mondmaskers voor het publiek.

Het CEN heeft beslist om een CWA (CEN Workshop Agreement) te ontwikkelen onder leiding van AFNOR, de Franse normalisatie-instelling. Dat document is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van de leden van die workshop die hun expertise ter zake hebben gedeeld.

Het nieuwe CWA 17553:2020 ‘Community face coverings - Guide to minimum requirements, methods of testing and use’ bevat de minimumvereisten voor het ontwerp, de productie en de prestatiebeoordeling van comfortmaskers voor het grote publiek. Het is uitsluitend beschikbaar in het Engels en kan gratis worden gedownload.

Die uitzonderlijke beslissing weerspiegelt de inzet en vastberadenheid van CEN en zijn leden om de inspanningen die nodig zijn in de strijd tegen de COVID-19-pandemie te blijven steunen en volgt op de beslissing om een lijst van Europese normen (EN) voor medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gebruikt in het kader van de COVID-19-pandemie, gratis ter beschikking te stellen.

Meer informatie over comfortmaskers?

Meer informatie vindt u op de pagina “FAQ’s over comfortmaskers”.

Laatst bijgewerkt
23 juli 2020