Tijdens de vergadering van de ministerraad op vrijdag 20 maart werden een aantal bijkomende maatregelen goedgekeurd om de sociaaleconomische gevolgen van Covid-19 te verlichten. Ze zijn gebaseerd op aanbevelingen van de Economic Risk Management Group (ERMG) en op discussies met de G-10.

Die maatregelen zijn het tweede luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische bescherming. Ze komen bovenop de als eerste luik van dat federale plan (PDF, 477.2 KB).

De laatste weken heeft de gezondheidssituatie de regering ertoe gedwongen moeilijke maatregelen te nemen om de mensen te beschermen. Ze hebben een grote impact op de economische spelers in België, of het nu gaat om bedrijven, zelfstandigen of werknemers.

Het was daarom essentieel om voor al die spelers beschermende maatregelen te nemen.

De nieuwe maatregelen zijn gebaseerd op drie pijlers:

  • maatregelen om de koopkracht van werknemers te waarborgen;
  • maatregelen die zelfstandigen rechtstreeks ondersteunen;
  • maatregelen om ondernemingen te ondersteunen in deze moeilijke tijden.

Maatregelen voor de koopkracht van de werknemers

De tijdelijke werkloosheid wordt automatisch toegekend en wordt uitgebreid en versterkt.

Dat betekent dat het bedrijf geen verantwoording moet afleggen om er aanspraak op te maken, dat tijdelijke werkloosheid ook mogelijk is voor mensen die bijvoorbeeld thuis moeten blijven omdat hun partner besmet is. En dat de impact op de koopkracht van de werknemers beperkt moet worden. Zo verhoogt het referentiepercentage van 65 naar 70 % en de werkloosheidsdagen worden gelijkgesteld voor en meegerekend in het vakantiegeld. Bovendien kent de RVA een bedrag van ongeveer 5,63 euro per werkloosheidsdag toe.

Er is geen onderscheid meer tussen werkloosheid om economische redenen of wegens overmacht.

Er wordt ook een automatische verlenging van de betalingstermijnen van de personenbelasting (twee maanden) ingevoerd.

Maatregelen voor de steun aan zelfstandigen die moesten sluiten of in moeilijkheden verkeren

Het overbruggingsrecht maakt het mogelijk om een maandelijkse toelage van 1.291,69 euro tot 1.614,10 euro toe te kennen aan zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit niet of maar deels kunnen voortzetten door het coronavirus.

Dat recht geldt automatisch voor de sectoren die onder het ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken (PDF, 455.29 KB) vallen en wordt onmiddellijk toegepast (maart/april). Voor de anderen moet de activiteit gedurende 7 opeenvolgende dagen zijn stopgezet.

Er wordt voorzien in uitstel van betaling inzake fiscaliteit (twee maanden) en inzake sociale bijdragen (uitstel voor de eerste twee kwartalen). Er is ook voorzien in bepaalde vrijstellingen.

De lokale overheden dragen bij aan de inspanning en bevriezen bepaalde belastingen op gemeenteniveau.

Maatregelen voor de ondersteuning van kmo’s en bedrijven die moesten sluiten of in moeilijkheden verkeren

Het bovengenoemde uitstel van betaling geldt ook voor kmo’s en bedrijven in moeilijkheden.

Dienstverleners aan wie federale overheidsopdrachten zijn gegund, krijgen geen boetes voor vertragingen in de uitvoering van die opdrachten als zij de gevolgen van Covid-19 ondervinden. Daarnaast verbinden de autoriteiten zich ertoe de betalingstermijn voor die opdrachten te versnellen.

Bepalingen per sector

Wat de horeca betreft, zal er soepelheid zijn bij de toepassing van “take away” (fiscaal en Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV): geen nieuwe vergunning nodig voor restaurants). Brasserieën worden op hun beurt niet gestraft in geval van onderconsumptie.

Wat de handelszaken betreft, overlegt de regering met de sociale partners om meer flexibiliteit toe te staan in de openingsuren voor de supermarkten. Daarnaast is er overleg over manieren om personeel van de ene sector naar de andere over te plaatsen. Dat moet ervoor te zorgen dat de activiteit behouden blijft, maar ook de mogelijkheid om een flexi-job uit te oefenen, zelfs in het geval van tijdelijke werkloosheid.

Wat de reissector betreft, wordt bij de annulering van een pakketreis een voucher van gelijke waarde toegekend, die minstens één jaar geldig is.

Wat de evenementensector betreft zijn de gekochte tickets nog altijd geldig als het evenement wordt uitgesteld. Als de consument het evenement niet kan bijwonen, wordt er voldoende tijd voorzien voor de terugbetaling.

Wat de land- en tuinbouwsector betreft, wordt de periode van seizoensarbeid verdubbeld.

Wat de federale wetenschappelijke instellingen betreft, zij hebben de mogelijkheid om hun reserves aan te spreken om het tekort aan inkomsten als gevolg van de sluiting door Covid-19 te compenseren.

De minister van Begroting houdt toezicht op de maatregelen die de federale regering heeft genomen.

Ter herinnering: ondernemingen moeten in de mate van het mogelijke telewerk organiseren. Als dat niet mogelijk is, moet het bedrijf de regels rond sociale afstand strikt toepassen, zowel op het werk zelf als bij het vervoer dat de werkgever organiseert. Kan dat niet, dan moet het bedrijf de deuren sluiten. De strikte naleving van de sociale afstandmaatregelen is niet van toepassing op de cruciale sectoren (zie lijst in het ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken (PDF, 455.29 KB). Maar ook daar wordt sterk aangeraden om de maatregelen zoveel mogelijk in acht te nemen.

Alle informatie is beschikbaar op de website https://info-coronavirus.be.

Actuele en gedetailleerde informatie over alle fiscale maatregelen is beschikbaar op de website https://financien.belgium.be/nl/coronavirus.

Hulp van de regio’s

De gewesten voorzien ook bepaalde financiële hulp. Raadpleeg voor meer informatie de volgende websites:

Laatst bijgewerkt
23 maart 2020