Gezien de vele vragen van invoerders en fabrikanten over de invoer van FFP2/FFP3-mondmaskers verduidelijken we de toepassing van het Alternative Test Protocol (ATP).

  1. De ATP-regeling is slechts gedurende een beperkte tijd geldig, afhankelijk van de beslissingen van de Belgische federale regering. Ze kan steeds worden gewijzigd.
  2. Het ATP is enkel van toepassing op FFP2/FFP3-mondmaskers waarvan de conformiteit niet kan worden aangetoond door de invoerder en die dus niet in het vrije verkeer mogen worden gebracht.
  3. Het resultaat van een ATP test is enkel geldig voor het specifieke lot (en specifiek Airwaybill number AWB) waarvan een staal werd genomen en getest.
  4. Als een invoerder het oneens is met de resultaten van het ATP, kunnen de niet-conforme maskers enkel worden vrijgegeven indien de invoerder alle nodige (en wettelijk verplichte) documentatie kan voorleggen om aan te tonen dat de maskers toch conform zijn en voldoen aan de geldende Europese en Belgische wetgeving.
  5. Niet-conforme mondmaskers mogen niet in het vrije verkeer worden gebracht zonder ATP.
  6. Als er meer dan één test volgens het ATP wordt uitgevoerd op een lot, wordt het slechtste resultaat beschouwd als het definitieve resultaat.
  7. Het feit dat een levering wordt vrijgegeven (na het ATP en mits bepaalde voorwaarden) houdt niet in dat er geen verdere maatregelen of sancties kunnen worden getroffen naar aanleiding van het aanbieden van niet-reglementaire goederen.
  8. De mogelijkheid om een zending te onderwerpen aan het ATP geldt niet voor goederen waarvan men reeds voor verzending weet dat ze niet-conform zijn aan de Europese norm inzake FFP2/FFP3-mondmaskers (of een andere, tijdelijk toegelaten norm).
  9. De vrijgegeven mondmaskers mogen enkel worden verdeeld onder gezondheidswerkers en enkel tijdens de duur van de crisis.
  10. De vrijgegeven mondmaskers worden beschouwd als niet-conforme persoonlijke beschermingsmiddelen.

Verantwoording voor punten 3 en 6: door het ontbreken van de noodzakelijk documentatie om de conformiteit van de mondmaskers aan te tonen, mag niet worden aangenomen dat er een strenge productiekwaliteitscontrole bestaat. Dat heeft als gevolg dat er niet mag worden aangenomen dat mondmaskers van verschillende loten, of zelfs binnen hetzelfde lot, hetzelfde kwaliteitsniveau hebben.

Laatst bijgewerkt
15 mei 2020