Deze pagina is bedoeld voor fabrikanten en invoerders van mondmaskers voor het grote publiek, ook wel comfortmaskers genoemd. Ze informeert hen over de minimale technische vereisten waaraan hun producten moeten voldoen om ze in België in de handel te mogen brengen voor het grote publiek.

De productie van comfortmaskers door particulieren is niet onderworpen aan die technische eisen. Voor meer informatie verwijzen we mensen die maskers willen naaien naar het advies op https://maakjemondmasker.be/ (model en instructies goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid) en naar het technische document van het Bureau voor Normalisatie (zie hieronder).

Toepassingsgebied

Comfortmaskers zijn bedoeld voor personen die geen symptomen van besmetting vertonen en die zich in de openbare ruimte begeven.

Ook al bieden ze niet de bescherming van bijvoorbeeld chirurgische maskers of “ademhalingsbeschermingsmaskers FFP2/FFP3”, kunnen die comfortmaskers helpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in combinatie met handhygiëne en afstand houden.

Het dragen van dergelijk mondmasker beschermt in de eerste plaats anderen. Omgekeerd is de persoon die het draagt ook beschermd als de mensen rond hem een mondmasker dragen.

Mensen die comfortmaskers gebruiken mogen niet misleid worden over het beschermingsniveau dat ze bieden.

Reglementering en technische vereisten

Comfortmaskers zijn een recent fenomeen. Er bestaat nog geen specifieke reglementering, noch specifieke technische normen die de veiligheidsvereisten vastleggen waaraan ze moeten voldoen.

In dat geval zijn de algemene veiligheidsvereisten zoals vastgelegd in boek IX van het wetboek van economisch recht van toepassing. Het gaat onder andere over eisen voor markeringen en taalvereisten voor de informatie die bij de producten hoort … Opgelet: het is verboden om de CE-markering op dergelijke mondmaskers aan te brengen omdat dat misleidend is voor de consument.

Zolang er geen normen zijn om te beoordelen of een product voldoet aan de algemene veiligheidsvereisten kunnen onder andere de volgende technische referenties worden gebruikt:

  • de gedragscodes inzake productveiligheid die in de betrokken sector van kracht zijn;
  • de stand van vakkennis en techniek.

Technisch document van het Bureau voor normalisatie

Het Belgische technische document NBN/DTD S 65-001:2020 (versie 1.1)  Community- en Artisanale maskers - Gids van de minimale vereisten, confectie, onderhoud en gebruik” vormt zo’n technische referentie. Het kan aangevraagd worden op de website van het Bureau voor Normalisatie:

Het Belgische technische document aanvragen

Het document bevat

  • de minimale technische vereisten voor mondmaskers bestemd voor het grote publiek
  • de vereisten voor markering, gebruiksaanwijzing en verpakking
  • de testen van de communitymaskers (gemaakt in serieproductie, uit materialen die hun specifieke functie bewezen hebben door wetenschappelijke testen) om hun efficiëntie aan te tonen.

De technische vereisten zijn grotendeels gebaseerd op de Franse initiatieven op dat vlak. Ze hanteren hetzelfde niveau van filterkwaliteit.

Het document is enkel bedoeld voor de commerciële productie van mondmaskers voor het grote publiek. Zelfgemaakte mondmaskers voor persoonlijk gebruik vallen immers niet onder wettelijke vereisten inzake productveiligheid.

Die technische aanbevelingen zijn niet verplicht. Ze vormen een houvast voor fabrikanten die comfortmaskers in de handel willen brengen of voor producenten die mondmaskers willen importeren en daarbij duidelijkheid willen over welke minimumvereisten ze moeten respecteren. In de komende maanden zullen meer en meer producenten in staat zijn om mondmaskers op de markt te brengen die aan die technische vereisten voldoen.

Lijst van comfortmaskers die beantwoorden aan de technische vereisten

De FOD Economie zal op zijn website een lijst publiceren van de mondmaskers waarvoor de producent een testrapport heeft geleverd dat de naleving van volgende punten van het technische document NBN/DTD S 65-001:2020 (versie 1.1) aantoont:

  • punt 8.4 “Penetratie van enkel- en meerlagige componenten” en
  • punt 8.5 “Luchtdoorlaatbaarheid”.

Producenten die hun mondmaskers op de lijst willen plaatsen, moeten de conformiteit aan de technische vereisten aantonen aan de hand van testrapporten. Ze moeten de gegevens van de betrokken mondmaskers, samen met de testrapporten bezorgen via het mailadres quality.safety@economie.fgov.be.

Die lijst bevat de comfortmaskers die aan de technische vereisten voldoen en de foto's van die maskers. De lijst wordt regelmatig geüpdatet.

Op die manier levert de FOD Economie een dienst aan personen die op zoek zijn naar een dergelijk mondmasker.

Meer informatie over comfortmaskers?

Meer informatie vindt u op de pagina “FAQ’s over comfortmaskers”.

Laatst bijgewerkt
13 mei 2020