Coronavirus: toegelaten economische activiteiten

Table of Contents

  Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle personen van 12 jaar of ouder op private of publieke druk bezochte plaatsen of als het niet mogelijk is om een veilige afstand te houden. Dat is vooral het geval in winkels, winkelstraten, markten en andere zones bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de toepassingsuren preciseert, winkelcentra, de plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening, openbare gebouwen en gerechtsgebouwen (voor alle publieke en niet-publieke delen), bibliotheken, spelotheken en mediatheken . Als het dragen van een mondmasker door medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatscherm worden gebruikt.

  Algemene principes

  Voor het individuele gedrag zijn er 6 gouden regels:

  • De hygiënemaatregelen blijven essentieel.
  • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht.
  • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
  • De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor mensen die samen onder hetzelfde dak wonen of tussen personen die met elkaar duurzaam nauwere contacten onderhouden, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.
  • Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt. Nauwe contacten zijn een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand van 1,5 meter te respecteren en zonder mondmasker.
  • Privébijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend), behalve voor de uitzonderingen in het ministerieel besluit

  Die 6 gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.

  Elke persoon mag per 6 weken maximaal 1 knuffelcontact hebbenaltijd dezelfde persoon, met wie hij of zij de veiligheidsafstand van 1,5 m niet hoeft te respecteren. Kinderen tot en met 12 jaar en mensen die onder hetzelfde dak wonen zijn daarbij niet inbegrepen.

  Ieder huishouden mag thuis of in een toeristische logies per persoon en per keer maximum één zelfde duurzaam nauw contact ontvangen en dat per zes weken. Een alleenstaande mag op een ander moment naast het knuffelcontact één bijkomende persoon ontvangen in huis of in een toeristische logies.

  Niet-georganiseerde bijeenkomsten buiten mogen maximaal vier personen tellen, behalve de gezinsleden die onder één dak wonen. Kinderen tot en met 12 jaar moeten daar niet bijgeteld worden.

  Voor het organiseren van activiteiten of het openhouden van een zaak, is er in een reglementair kader voorzien:

  • georganiseerde activiteiten kunnen plaatsvinden volgens de protocollen of de toepassing van de voorziene algemene regels die zowel de gebruikers als het personeel beschermen
   Die protocollen werden opgesteld in overleg met de bevoegde ministers en zijn te vinden op de website info-coronavirus.be. Als het ministerieel besluit strengere bepalingen voorziet, hebben die voorrang op protocollen en gidsen.
  • telewerken is verplicht waar dat mogelijk is

  Op het werk gelden de maatregelen uit de "Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan" van de FOD Werkgelegenheid, aangevuld met richtlijnen op sector- of ondernemingsniveau of andere maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Die gelden voor:

  • handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van het land en de behoeften van de bevolking
  • producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van die ondernemingen en diensten

  Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

  Als geen van de protocollen of gidsen van toepassing is voor een sector, zijn de minimale regels uit het ministerieel besluit van toepassing:

  • de onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de werknemers een passende opleiding
  • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd
  • de klanten worden toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten of zolang als gebruikelijk in geval van een afspraak
  • één klant per 10 m2  wordt toegelaten
  • indien de voor klanten toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee klanten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is
  • mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de onderneming of vereniging en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit
  • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden
  • de onderneming of vereniging stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten
  • de onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
  • de onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting
  • een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing
  • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.

  Handelszaken, winkels, vrije beroepen en middenstand 

  Ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden aan consumenten zijn gesloten voor het publiek, maar kunnen hun activiteiten voortzetten via levering of via een systeem op afspraak om vooraf bestelde goederen in open lucht en aan de buitenzijde van de winkel, op te halen en dat met respect van de regels zoals beschreven in het voorgaande punt.

  In afwijking daarop, mogen de volgende inrichtingen of onderdelen van inrichtingen geopend blijven voor het publiek voor zover ze in hoofdzaak essentiële goederen aanbieden en dat enkel voor het aanbieden van die goederen:

  • de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels
  • de winkels voor verzorgings- en hygiëneproducten
  • de dierenvoedingswinkels
  • de apotheken
  • de kranten- en boekenwinkels;
  • de tankstations en de leveranciers van brandstoffen
  • de telecomwinkels, met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen
  • de winkels voor medische hulpmiddelen
  • de doe-het-zelfzaken
  • de tuincentra en boomkwekerijen
  • de bloemen- en plantenwinkels
  • de groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten
  • de gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen
  • de gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens, handwerken en fournituren verkopen
  • de winkels voor schrijf- en papierwaren

  Voor meer informatie over de handel en de toegelaten activiteiten, verwijzen we naar de FAQ op de website www.info-coronavirus.be

  We geven u op onze site een overzicht van vragen en antwoorden over de activiteiten waarvoor we vragen ontvingen. Die informatie kan te allen tijde worden aangepast en is niet juridisch bindend. De besluiten van de toezichthoudende autoriteiten, en in het bijzonder de politie, hebben onder alle omstandigheden voorrang.

  Ondernemingen mogen hun activiteiten uitoefenen volgens de minimale algemene regels, zoals beschreven in de gidsen om de verspreiding van COVID-19 op de werkplek tegen te gaan (algemene gidsgids voor de handelgids voor de horeca), eventueel aangevuld met regels van het sectorprotocol dat op hen van toepassing is. Klanten mogen gedurende 30 minuten blijven, of zo lang als strikt nodig in geval van een afspraak.

  Er is een generieke gids opgesteld over de opening van winkels. Die gids bevat ook aanbevelingen voor

  • winkelcentra
  • beroepen  zonder contact
  • ambulante activiteiten en markten

  De gids is bedoeld om zelfstandigen en winkeliers te helpen om hun activiteiten uit te oefenen in veilige omstandigheden.

  We hebben ook een communicatiekit uitgewerkt waarmee bedrijven en gemeenten hun klanten zo goed mogelijk kunnen informeren.

  Download de gids voor de handel (PDF, 1.1 MB)

  Download de communicatiekit

  Detailhandel

  Het dragen van een mondmasker (of een alternatief in stof dat mond en neus bedekt) is verplicht voor alle personen ouder dan 12 jaar (ook voor het personeel) in alle toegelaten winkels, winkelcentra en winkelstraten. Als dat door medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm worden gebruikt.

  Alle toegelaten winkels mogen openen tijdens hun gebruikelijke openingsuren en -dagen. De avondklok op lokaal of gewestelijk niveau moet worden gerespecteerd.

  Nachtwinkels mogen openen vanaf hun gebruikelijke openingsuur en moeten sluiten om 22 uur.

  Winkels die zowel essentiële als andere producten aanbieden mogen enkel openen als:

  • hun hoofdactiviteit het aanbieden van essentiële goederen is
  • ze de niet-essentiële goederen die ze gewoonlijk aanbieden ontoegankelijk maken

  Het bestellen van niet-essentiële goederen moet vanop afstand gebeuren, bijvoorbeeld online of per telefoon. Het leveren of ophalen gebeurt op een later tijdstip. Het is niet de bedoeling dat tijdens het fysiek winkelen van essentiële goederen, tegelijkertijd niet-essentiële goederen in diezelfde winkel worden besteld. Voor afhaalpunten gelden dezelfde regels voor openingsuren en -dagen als voor de winkel.

  Ondernemingen en verenigingen die zijn gesloten voor het publiek kunnen hun goederen en diensten in hun winkel of toonzaal aanbieden aan professionelen, met naleving van de sanitaire regels. Groothandels mogen hun toonzalen openen voor professionelen.

  De verkoop van alcoholische dranken is in alle etablissementen, met inbegrip van automaten, verboden van 20 uur tot 05 uur `s morgens.

  Winkelen gebeurt individueel of met maximum één andere persoon die tot het gezin behoort of met wie men een duurzaam nauw contact onderhoudt en dat gedurende een periode van maximum 30 minuten. Een volwassene mag de minderjarigen uit hetzelfde huishouden of personen die nood hebben aan begeleiding, vergezellen.

  De duur van een bezoek aan winkelcentra moet worden beperkt tot het strikt noodzakelijke.

  De toegang tot winkels moet worden gecontroleerd om het aantal personen dat tegelijkertijd binnen aanwezig is te beperken tot maximaal 1 persoon per 10 m² toegankelijke vloeroppervlakte.

  Als een winkel minder dan 20 m2 groot is, mag hij maximaal 2 klanten tegelijk binnenlaten, als de afstand van 1,5 meter tussen elke klant gegarandeerd is.

  Overal moet het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen personen (personeel en klanten) gegarandeerd worden. In winkelcentra worden signalisaties en markeringen aangebracht op de grond.

  Verkoopacties op de openbare weg zijn niet toegelaten. Uitstallingen, vlaggen of andere objecten zijn er niet toegestaan.

  Ouderen, mensen met een beperkte mobiliteit en zorgpersoneel krijgen zo veel mogelijk voorrang.

  Het aanbieden en het nuttigen van  ter drinken ter plekke is verboden.

  Als de openbare orde of het algemeen belang dat vereist, kan de burgemeester de nodige politiemaatregelen bevelen.

  Elektronische betalingen worden aangemoedigd, niet omdat cashgeld een risico op besmetting inhoudt, maar omdat ze toelaten de socialeafstandsmaatregelen te respecteren. Betaalterminals moeten regelmatig worden gereinigd of gedesinfecteerd. De terminalleveranciers raden aan om daarvoor doekjes op ethanolbasis of een vochtige doek met minstens 70 % ethanol te gebruiken, om het apparaat niet te beschadigen. Het wordt ten zeerste aanbevolen om geen reinigingsmiddelen of oppervlaktedesinfectiemiddelen rechtstreeks op de terminal te spuiten. Naast die reiniging kunnen handelaren ook een dispenser voor hydroalcoholische gel naast de terminal plaatsen en hun klanten aanmoedigen om hun handen te wassen voordat ze die gebruiken. Het is ook mogelijk om wattenstaafjes te voorzien voor het intypen van de code op het apparaat.

  Woekerprijzen kunt u melden op meldpunt.belgie.be.

  Markten en ambulante activiteiten

  Markten, met kramen die in hoofdzaak essentiële goederen aanbieden, zijn toegelaten onder bepaalde voorwaarden die de sociale afstand en handhygiëne garanderen ( Ze mogen enkel doorgaan voor wat betreft het aanbod van de essentiële goederen en onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid.

  Braderieën, brocantes, rommelmarkten, jaarmarkten en kerstmarkten zijn verboden.

  Het maximale aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een markt (jaarmarkten uitgezonderd) bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam. De organisator stelt een eenrichtingsverkeersplan op voor de markt, met afzonderlijke toe- en uitgangen. Als de bevoegde lokale overheid daarop een gemotiveerde afwijking toestaat, bepaalt ze een alternatieve oplossing.

  Er wordt individueel gewinkeld of met maximum één andere persoon uit het gezin of met wie men een duurzaam nauw contact onderhoudt en dat gedurende een periode van maximum 30 minuten. Een volwassene mag de minderjarigen uit hetzelfde huishouden of personen die nood hebben aan begeleiding, vergezellen.

  Aan de in- en uitgangen van de markt worden producten voor de handhygiëne voorzien, alsook bij elk kraam.

  Het dragen van een mondmasker of een alternatief in stof dat de mond en de neus bedekt is verplicht voor marktkramers. Ze kunnen ook een gelaatsscherm gebruiken als het dragen van een mondmasker door medische redenen niet mogelijk is. De gemeente kan, indien zij dat wenst, besluiten om ook het dragen van mondmaskers door klanten te verplichten.

  De consumptie van voedsel en dranken is niet toegestaan op markten. De verkoop van afhaalmaaltijden en -dranken is wel nog steeds mogelijk.

  Foodtrucks mogen nog steeds maaltijden en dranken aanbieden onder de vorm van afhaalmaaltijden tot ten laatste 22 uur. Deze mogen niet ter plekke geconsumeerd worden. De verkoop van alcoholische dranken is verboden tussen 20 uur en 5 uur ’s ochtends.

  Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten, van welke aard dan ook, zijn verboden.

  U vindt meer tips over het houden van markten in onze gids voor de winkels.

  Cafés en restaurants

  Alle restaurants en cafés moeten gesloten blijven en dat tenminste tot 13 december 2020.

  Dat verbod geldt ook voor de terrassen van die horecazaken. Het terrasmeubilair moet binnen geplaatst worden.

  Het aanbieden van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen is toegelaten tot ten laatste 22 uur. In dat geval moet die dienstverlening zo georganiseerd worden dat er geen wachtrijen ontstaan.

  De levering van maaltijden is ook toegelaten tot 22 uur. Dranken die bij de maaltijd horen, kunnen meegeleverd worden. Enkel dranken leveren is echter niet toegelaten. Na 20u mogen enkel niet-alcoholische dranken meegeleverd worden.

  Afhaalrestaurants, bedrijven die aan huis leveren (Deliveroo, Uber Eats, enz.), drive-ins, broodjeszaken, snacks en frietkoten blijven tot 22 uur toegelaten. Uitbaters moeten de hygiënische maatregelen respecteren en erop letten dat er geen lange wachtrijen ontstaan.

  Degustatieruimtes die verbonden zijn aan een levensmiddelenzaak moeten worden gesloten. Het gaat bijvoorbeeld om theesalons die aan bepaalde bakkerijen grenzen en, meer in het algemeen, om elke ruimte waar klanten kunnen gaan zitten om te eten.

  In afwijking van het algemene verbod kunnen de volgende inrichtingen open blijven, mits het sectorale protocol wordt nageleefd:

  • alle logiesvormen, met uitsluiting van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten. De vakantieparken, bungalowparken en campings zijn gesloten vanaf 3 november 2020
  • de grootkeukens en eetzalen voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen
  • collectieve faciliteiten voor dak- en thuislozen
  • de eet-en drankgelegenheden in de transitzones van de luchthavens
  • sanitaire voorzieningen op de dienstenzones langs de snelwegen

  Recepties en banketten, inclusief koffietafels en rouwmaaltijden, zijn verboden.

  Hotels en andere accommodaties

  Voor de toegelaten horeca activiteiten gelden minstens de volgende voorwaarden bij het ontvangen van klanten:

  • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen elk tafelgezelschap wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter
  • een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan (behalve als alle personen deel uitmaken van een zelfde huishouden)
  • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan
  • elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten
  • het dragen van een mondmasker of, wanneer dat door medische redenen niet mogelijk is, een gelaatsscherm, is verplicht voor het personeel
  • bediening aan de bar is niet toegestaan
  • de contactgegevens van één klant per tafel, die zich mogen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, worden geregistreerd bij aankomst. Ze worden gedurende 14 kalenderdagen bewaard, met respect voor de bescherming van de persoonsgegevens. Dat moet later contactonderzoek faciliteren. Voor klanten die dat weigeren wordt de toegang tot de zaak bij aankomst geweigerd. De contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de strijd tegen COVID-19 en ze moeten na 14 kalenderdagen vernietigd worden

  De hotelkeukens mogen openblijven voor het afleveren van afhaalmaaltijden of voor het afleveren van maaltijden op de kamer (roomservice).

  Alle logiesvormen (Airbnb, vakantiehuisjes, …) mogen openen als de geldende protocollen nageleefd worden. Hun restaurants, drankgelegenheden en gemeenschappelijke voorzieningen moeten sluiten. Voor het aantal logies per wooneenheid gelden dezelfde regels voor privébijeenkomsten thuis.

  Vakantieparken, bungalowparken en campings gesloten voor het publiek vanaf 3 november 2020, met uitzondering van de vakantieverblijven, bungalows, chalets en kampeervoorzieningen die dienen voor het gebruik door de eigenaar en/of diens huishouden, of door een huishouden dat er zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft, en enkel voor dit gebruik.

  Binnen- en buitenzwembaden die toegankelijk zijn voor het publiek moeten sluiten.

  Discotheken en dancings moeten op dit moment nog gesloten blijven.

  Ondernemingen die diensten aanbieden aan consumenten

  De onderdelen van ondernemingen en verenigingen die diensten aanbieden aan consumenten zijn gesloten voor het publiek, met inbegrip van dienstverlening aan huis, zoals onder meer:

  • de schoonheidssalons
  • de niet-medische pedicurezaken
  • de nagelsalons
  • de massagesalons
  • de kapperszaken en barbiers
  • de tatoeage- en piercingsalons

  In afwijking daarvan mogen handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van het land en de behoeften van de bevolking hun dienstverlening fysiek verderzetten (zoals bedoeld in de bijlage van het Ministerieel Besluit van 1 november 2020). Daarbij moeten ze de nodige veiligheidsmaatregelen opvolgen.

  Andere sectoren en activiteiten

  Waar dat mogelijk is, zijn meerdere dagen telewerk thuis per week verplicht.

  De inrichtingen of onderdelen van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector worden gesloten voor het publiek, met inbegrip van onder meer:

  • de casino's, speelautomatenhallen en wedkantoren
  • de wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna's, jacuzzi's, stoomcabines en hammams
  • de discotheken en dancings
  • de feest- en receptiezalen
  • de pretparken
  • de binnenspeeltuinen
  • de dierentuinen en dierenparken
  • de bowlingzalen
  • de kermissen, jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen
  • de zwembaden
  • de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons
  • de bioscopen

  In afwijking daarvan, mogen geopend blijven:

  •  de buitenspeeltuinen
  • de buitengedeelten van natuurparken en openluchtmusea, met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen
  • de bibliotheken, spelotheken en mediatheken
  • de gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening
  • de buitengedeelten van sportinfrastructuren
  • de overdekte paardenpistes in manèges en paardenrenbanen, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier
  • de culturele plaatsen en bepaalde sportzalen en -voorzieningen, maar enkel voor bepaalde activiteiten gericht op kinderen tot en met 12 jaar

  Met uitzondering van de sportwedstrijden die nog zijn toegelaten zijn alle evenementen opgeschort.

  We nodigen u uit om onze gids voor de winkels en de FAQ's op de website info-coronavirus.be te raadplegen voor meer informatie.

  Verplichte registratie van contactgegevens

  Om de tracing van besmettingen met COVID-19 mogelijk te maken, is het verplicht om op volgende plaatsen een register van bezoekers of deelnemers bij te houden in hotels.

  Hotels moeten de contactgegevens (ten minste e-mailadres of telefoonnummer) vragen van één bezoeker of deelnemer per huishouden, ten laatste op het moment van aankomst (typeformulier beschikbaar op onze website). Die gegevens moeten gedurende 14 kalenderdagen worden bewaard om later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de strijd tegen COVID-19. Die gegevens en formulieren moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen.

  Klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens. Klanten die dat weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

  Controle van de maatregelen

  Mensen die de verplichting tot het dragen van een mondmasker niet respecteren, riskeren een strafrechtelijke sanctie.

  Gewestelijke, lokale of provinciale overheden leggen ook bijkomende maatregelen op. Die maatregelen (die niet vermeld worden op deze website) gelden bovenop de maatregelen van de federale regering.

  De lokale en federale politie zien erop toe dat de coronamaatregelen strikt worden nageleefd en staan de gezondheidswerkers bij. Zij zijn gemachtigd om te sanctioneren en indien nodig activiteiten stil te leggen als de voorwaarden niet gerespecteerd worden (bijvoorbeeld de verplichting om een mondmasker te dragen).

  Geef het voorbeeld, stop het virus!

  Laatst bijgewerkt
  19 november 2020