Coronavirus: toegelaten economische activiteiten

Table of Contents

  In de bepalingen van deze webpagina is rekening gehouden met de versoepelingen van de maatregelen als gevolg van de beslissingen van het Overlegcomité op 20 augustus 2021. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft besloten deze versoepelingen geheel of gedeeltelijk uit te stellen.
  Om de regels te kennen die in dit Gewest moeten worden nageleefd, kan u de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest raadplegen.

  Op deze webpagina is een “(mond)masker of elk ander alternatief in stof", een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contact tussen personen te voorkomen. Sjaals, bandana's, halsdoeken, maskers met een ventilatieklep en plastic mondschermen voldoen niet aan die definitie.

  Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle personen van 12 jaar of ouder op private of publieke druk bezochte plaatsen of als het niet mogelijk is om een veilige afstand te houden. Dat is vooral het geval in winkels, winkelstraten, markten, kermissen en andere zones bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de toepassingsuren preciseert, winkelcentra, de horecazaken, conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening, openbare gebouwen en gerechtsgebouwen (voor alle publieke en niet-publieke delen), bibliotheken, spelotheken en mediatheken, evenals tijdens betogingen, handels- en jaarbeurzen. Als het dragen van een mondmasker door medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatscherm worden gebruikt. De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan de wettelijke bepalingen die deze verplichting voorzien.

  Algemene principes

  Voor het individuele gedrag zijn er 6 gouden regels:

  • De hygiënemaatregelen blijven essentieel.
  • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht.
  • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
  • De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor uitzonderlijke gevallen die het ministerieel besluit voorziet. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.
  • Het is sterk aanbevolen dat iedereen zijn dichte contacten zo veel mogelijk beperkt. Dichte contacten zijn een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand van 1,5 meter te respecteren en zonder mondmasker.
  • Het aantal personen dat deelneemt aan bepaalde activiteiten moet beperkt blijven (volgens de bepalingen in het ministerieel besluit).

  Die 6 gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.

  Om veilig van het leven te genieten blijft het daarnaast aangewezen om maximaal de “tien tips” toe te passen om bij sociale contacten voorzichtigheid te bewaren:

  • Laat je vaccineren
  • Was regelmatig je handen
  • Ziek of symptomen? Blijf thuis en contacteer je huisarts
  • Test jezelf
  • Kies voor buiten
  • Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
  • Iedereen in gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
  • Verlucht en ventileer binnenruimtes
  • Hou nog even een veilige afstand
  • Hou het ook op reis veilig

  Voor het organiseren van activiteiten is er in een reglementair kader voorzien:

  • telewerken blijft sterk aanbevolen waar dat mogelijk is
  • georganiseerde activiteiten kunnen plaatsvinden volgens de protocollen of de toepassing van de voorziene algemene regels die zowel de gebruikers als het personeel beschermen
   Die protocollen werden opgesteld in overleg met de bevoegde ministers en zijn te vinden op de website info-coronavirus.be. Als het ministerieel besluit strengere bepalingen voorziet, hebben die voorrang op protocollen en gidsen.

  Raadpleeg de sectorprotocollen
  op de website info-coronavirus.be

  Op de werkplek gelden de maatregelen uit de "Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan" van de FOD Werkgelegenheid, aangevuld met richtlijnen op sector- of ondernemingsniveau of andere maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden.

  Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

  Als geen van de protocollen of gidsen van toepassing is voor een sector, zijn de minimale regels uit het ministerieel besluit van toepassing:

  • de onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding
  • een afstand van 1,5 meter tussen elke groep personen wordt gegarandeerd
  • de activiteit moet, volgens de richtlijnen van de bevoegde overheid, zo worden georganiseerd dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, ook voor personen die buiten wachten
  • de onderneming of vereniging stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de consumenten
  • de onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
  • de onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting
  • een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing
  • de openbare ruimten, met inbegrip van terrassen in openbare ruimten, worden ingericht overeenkomstig de door de plaatselijke autoriteiten vastgestelde voorschriften

  Handelszaken, winkels, vrije beroepen en middenstand 

  Handelzaken zijn open voor het publiek.

  Het aanbieden van goederen aan en in huis is toegelaten

  Ondernemingen mogen hun activiteiten uitoefenen volgens de minimale algemene regels, zoals beschreven in de gidsen om de verspreiding van COVID-19 op de werkplek tegen te gaan (algemene gidsgids voor de handelgids voor de horeca), eventueel aangevuld met regels van het sectorprotocol dat op hen van toepassing is. 

  Er is een generieke gids opgesteld over de opening van winkels. Die gids bevat aanbevelingen voor

  • winkelcentra
  • beroepen zonder fysiek contact
  • contactberoepen
  • ambulante handel en markten
  • vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten (indoor)
  • pretparken
  • kermissen
  • wellnesscentra
  • binnenspeeltuinen
  • handelsbeurzen en salons

  De gids is bedoeld om zelfstandigen en winkeliers te helpen om hun activiteiten uit te oefenen in veilige omstandigheden.

  We hebben ook een communicatiekit uitgewerkt waarmee bedrijven en gemeenten klanten zo goed mogelijk kunnen informeren.

  Download de gids voor de handel (PDF, 3.21 MB)

  Download de communicatiekit

  Detailhandel

  Het dragen van een mondmasker of een alternatief in stof dat de mond, de kin en de neus bedekt (zie bovenstaande definitie) is verplicht voor alle personen ouder dan 12 jaar (ook voor het personeel) in alle winkels en winkelcentra. Als dat door medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm worden gebruikt. Personen voor wie het onmogelijk is om een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan de wettelijke bepalingen die de verplichting voorzien.

  Alle winkels, ook nachtwinkels, mogen openen tijdens hun gebruikelijke openingsuren en -dagen. Overal moet het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen personen (personeel en klanten) gegarandeerd worden, ook aan de buitenkant van de winkel.

  Verkoopacties op de openbare weg of in de gangen van winkelcentra zijn toegelaten. Uitstallingen, vlaggen of andere objecten zijn er niet toegestaan.

  Als de openbare orde of het algemeen belang dat vereist, kan de burgemeester de nodige politiemaatregelen bevelen.

  Elektronische betalingen worden aangemoedigd, niet omdat cashgeld een risico op besmetting inhoudt, maar omdat ze toelaten de socialeafstandsmaatregelen te respecteren.

  Betaalterminals moeten regelmatig worden gereinigd of gedesinfecteerd. De terminalleveranciers raden aan om daarvoor doekjes op ethanolbasis of een vochtige doek met minstens 70 % ethanol te gebruiken, om het apparaat niet te beschadigen. Het wordt ten zeerste aanbevolen om geen reinigingsmiddelen of oppervlaktedesinfectiemiddelen rechtstreeks op de terminal te spuiten.

  Naast die reiniging kunnen handelaren ook een dispenser voor hydroalcoholische gel naast de terminal plaatsen en hun klanten aanmoedigen om hun handen te ontsmetten voordat ze die gebruiken. Het is ook mogelijk om wattenstaafjes te voorzien voor het intypen van de code op het apparaat.

  Woekerprijzen kunt u melden op meldpunt.belgie.be.

  Markten en ambulante activiteiten

  Markten, brocantes, rommelmarkten, jaarmarkten en kermissen zijn toegelaten onder bepaalde voorwaarden die de sociale afstand en handhygiëne garanderen en onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid.

  Er is geen beperking meer op het aantal toegelaten personen dat de markt of de kermis mag betreden. Maar als er op een bepaald moment meer dan 5.000 bezoekers zijn, stelt de organisator een eenrichtingsverkeersplan op, met afzonderlijke toe- en uitgangen. Het is niet toegelaten om van die regel af te wijken.

  Bij elke kraam, kermisattractie of stand worden producten voor de handhygiëne voorzien.

  Het dragen van een mondmasker of een alternatief in stof dat de mond, de kin en de neus (zie bovenstaande definitie) bedekt is verplicht voor marktkramers, foorkramers, hun personeel en hun klanten. Ze mogen ook een gelaatsscherm gebruiken als het dragen van een mondmasker door medische redenen niet mogelijk is. De gemeente kan, indien zij dat wenst, besluiten om ook het dragen van mondmaskers door klanten te verplichten.

  Het nuttigen van voedsel en drank is op de markten toegestaan, mits het voor horecagelegenheden geldende protocol in acht wordt genomen.

  Foodtrucks mogen maaltijden en dranken aanbieden om af te halen.

  Het aanbieden van goederen aan en in huis is toegelaten.

  U vindt meer tips over het houden van markten in onze gids voor de winkels.

  Cafés en restaurants

  Zowel de binnen- als buitenactiviteiten mogen plaatsvinden volgens het sectorprotocol.

  Maaltijden en drankjes mogen alleen zittend worden genuttigd.

  Met uitzondering van open terrassen is het gebruik van een toestel om de luchtkwaliteit te meten (CO2) verplicht in binnenruimten. Deze meter moet op voor bezoekers zichtbare wijze worden aangebracht in elke afzonderlijke ruimte van de inrichting die bestemd is voor de consumptie van dranken of maaltijden.

  De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1200 ppm moet de uitbater beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1200 ppm moet de inrichting onmiddellijk gesloten worden. 

  Een kant-en-klare template van actieplan is beschikbaar op onze pagina over horeca-activiteiten.

  Onder een “open terras” wordt verstaan: een onderdeel van een zaak uit de horecasector of een professionele traiteur- of cateringonderneming dat buiten gelegen is. Minstens een kant is volledig en altijd open en de lucht kan er vrij circuleren. De open zijde mag niet afgesloten worden, ook niet gedeeltelijk, bijvoorbeeld door een scherm of zonnewering.

  Voor terrassen bij horecazaken in gesloten publieke ruimten, zoals winkelcentra, gelden dus dezelfde regels als voor de binnenruimten van horecabedrijven (met name de verplichting om de luchtkwaliteit te meten).

  De verplaatsingen van de klanten worden zo georganiseerd dat elk contact met andere klanten en het personeel in alle omstandigheden tot een minimum beperkt wordt, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter.

  Klanten (vanaf de leeftijd van 12 jaar) moeten een mondmasker of alternatief in stof dragen, behalve als ze aan tafel of aan de bar zitten. Als dat niet mogelijk is om medische redenen, mogen klanten ook een gelaatsscherm dragen. Personen die onmogelijk een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm kunnen dragen omwille van een beperking, gestaafd met een medisch attest, moeten niet voldoen aan die verplichting.

  Het dragen van een chirurgisch mondmasker is verplicht voor iedereen die werkt in de horecazaak (horecaondernemer en personeel). Als dat om medische redenen niet mogelijk is, mag een gelaatsscherm gebruikt worden.

  Buffetten kunnen zowel met bediening door het personeel als zelfbediening worden georganiseerd. De exploitant zorgt ervoor dat de klanten hun handen wassen of ontsmetten voordat zij aan het buffet gaan en dat zij een mondmasker dragen.

  Het gebruik van kansspelen en caféspelen (biljart, snooker, kicker, darts, enz.) is toegestaan als een mondmasker gedragen wordt. Klanten mogen rechtstaan om te spelen.

  Er is niet langer een verplichting om klantgegevens te registreren.

  Het collectieve/gedeelde gebruik van waterpijpen is verboden.

   

  Hotels en andere accommodaties

  De horecadiensten en bars worden georganiseerd volgens de richtlijnen van het horecaprotocol.

  Er is niet langer een verplichting om klantgegevens te registreren.

  Alle logiesvormen (Airbnb, vakantiehuisjes …) mogen openen als de geldende protocollen nageleefd worden. Collectieve/gemeenschappelijke eet- en drinkruimten zijn onderworpen aan de voor de horecasector geldende regels uit het protocol.

  Vakantieparken, bungalowparken en campings mogen openen, inclusief hun gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en eetruimtes.

  Publieke binnen- en buitenzwembaden mogen openen als ze de voorwaarden uit het protocol voor zwembaden respecteren.

  Discotheken en dancings mogen heropenen vanaf 1 oktober 2021 volgens een aangepast protocol.

  Ondernemingen die diensten aanbieden aan consumenten

  Ondernemingen en verenigingen die diensten aanbieden aan consumenten zijn open voor het publiek.

  Dienstverlening aan huis is toegestaan.

  Niet-medische contactberoepen mogen hun activiteiten uitoefenen met respect voor het sectorprotocol. Daarnaast mogen ze weer eten, drinken en snacks aanbieden, en tijdschriften en kranten aanbieden.

   

  Andere sectoren en activiteiten

  Meerdere dagen per week thuis telewerken, is niet langer verplicht, maar waar mogelijk blijft het wel aanbevolen.

  In zaken in de culturele, feest-, sport-, recreatie- en evenementensector moeten, onverminderd de toepasselijke protocollen, de volgende minimumvoorschriften in acht worden genomen:

  • de exploitant of organisator stelt bezoekers, personeel en derden tijdig en op duidelijk zichtbare wijze in kennis van de geldende preventiemaatregelen
  • een afstand van 1,5 meter tussen elke groep klanten is gewaarborgd
  • de zaak zodanig is georganiseerd dat de regels voor sociale afstand kunnen worden nageleefd, ook ten aanzien van wachtende personen buiten
  • de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, moeten worden ingericht volgens de door de plaatselijke autoriteiten vastgestelde voorschriften
  • de exploitant of organisator voorziet het personeel en de klanten van de nodige handhygiëneproducten
  • de exploitant of organisator neemt de nodige hygiënische maatregelen om de inrichting en het gebruikte materieel regelmatig te ontsmetten
  • de exploitant of organisator zorgt voor een goede ventilatie

   

  In fitnesscentra is het gebruik van een toestel om de luchtkwaliteit te meten (CO2) verplicht. Het moet zo worden geïnstalleerd dat het voor de bezoeker duidelijk zichtbaar is. De nagestreefde luchtkwaliteitsnorm is 900 ppm CO2. Boven 1.200 ppm moet de inrichting onmiddellijk sluiten.

  Tussen 900 ppm en 1.200 ppm moet de exploitant een actieplan hebben om voor compenserende ventilatie- of luchtzuiveringsmaatregelen te zorgen. Daartoe kunt u dit gebruiksklare modelactieplan gebruiken.

  Het gebruik van een meetinstrument voor de luchtkwaliteit (CO2) in gesloten ruimtes van evenementenlocaties is verplicht en moet duidelijk zichtbaar zijn voor bezoekers. De nagestreefde luchtkwaliteitsnorm is 900 ppm CO2. Boven 900 ppm moet de exploitant een actieplan hebben om te zorgen voor compenserende ventilatie- of luchtzuiveringsmaatregelen.

  Danszalen en discotheken blijven momenteel nog gesloten voor het publiek, behalve voor de organisatie van activiteiten waarvoor in het ministerieel besluit toestemming is verleend.

  We nodigen u uit om de FAQ's op de website info-coronavirus.be te raadplegen voor meer informatie.

  Controle van de maatregelen

  Mensen die de verplichting tot het dragen van een mondmasker niet respecteren, riskeren een strafrechtelijke sanctie.

  Gewestelijke, lokale of provinciale overheden leggen soms ook bijkomende maatregelen op. Die maatregelen (die niet vermeld worden op deze website) gelden bovenop de maatregelen van de federale regering.

  De lokale en federale politie, evenals de medewerkers van de Economische Inspectie van de FOD Economie, die van de Sociale Inspectie en die van de inspectiedienst van de Algemene Directie Dieren, Planten en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zien toe op de strikte naleving van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de gezondheidswerkers bij te staan. Zij zijn gemachtigd om te sanctioneren en indien nodig activiteiten stil te leggen als de voorwaarden niet gerespecteerd worden (bijvoorbeeld de verplichting om een mondmasker te dragen).

  Geef het voorbeeld, stop het virus!

  Laatst bijgewerkt
  1 september 2021