U hebt recht op een waardebon gelijk aan het betaalde bedrag indien het evenement waarvoor u een ticket hebt gekocht geannuleerd werd door de organisator door het coronavirus. Dat is zo voorzien in het ministerieel besluit van 14 september 2020, waarvan de maatregelen verlengd zijn door het ministerieel besluit van 12 mei 2021.

Dat ministerieel besluit schort de verplichte terugbetaling van tickets op en staat de afgifte van een tegoedbon toe die gelijk is aan het betaalde bedrag.

Die tegoedbon moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken wordt op een latere datum georganiseerd op dezelfde of een nabijgelegen locatie.
 2. De activiteit wordt opnieuw georganiseerd binnen een termijn van drie jaar en twee maanden na de datum van het oorspronkelijke evenement
 3. De tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald;
 4. Aan de houder van het toegangsbewijs worden geen enkele kosten in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon;
 5. De tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis.
 6. Aan de houder van de tegoedbon mag geen toeslag worden aangerekend voor het bijwonen van het nieuwe evenement;

De activiteit die wordt georganiseerd ter vervanging van de geannuleerde activiteit moet dezelfde kenmerken vertonen als de oorspronkelijke activiteit, d.w.z. de kenmerken die de houder van het toegangsticket ertoe hebben gebracht het initiële ticket te kopen.

Voor elke situatie moet in principe de beoordeling worden gemaakt of, voor het nieuw georganiseerde evenement, de houder van de tegoedbon ook een ticket zou hebben gekocht, zelfs als het niet identiek hetzelfde is als het geannuleerde evenement.

Concreet: indien het geannuleerde evenement betrekking had op de voorstelling van één specifieke artiest, dan is het aannemelijk dat een houder van de tegoedbon enkel opnieuw een ticket zou kopen voor een concert van dezelfde artiest. Dat de voorstelling gegeven wordt door die bepaalde artiest is voor de houder van de tegoedbon een essentieel kenmerk. Hij zou geen ticket zou hebben gekocht indien het ging om de voorstelling van een andere artiest.

Dezelfde analyse moet worden gemaakt voor de festivals. Het opnieuw georganiseerde festival moet hetzelfde thema hernemen (bijvoorbeeld: hiphop, rap, wereldmuziek, elektronische dansmuziek, klassieke muziek, jazz, classic rock, heavy metal, enz.). In bepaalde gevallen moeten de hoofdartiesten die aangekondigd werden voor het oorspronkelijke evenement beschouwd worden als een “essentieel kenmerk”.

In ieder geval is steeds een evaluatie geval per geval nodig. De uiteindelijke evaluatie komt toe aan de hoven en rechtbanken.

In het kader van de professionele toewijding en het principe dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd, moet de organisator u zo snel mogelijk meedelen wat er concreet zal gebeuren ten gevolge van de annulatie van het evenement waarvoor u een betalend toegangsticket hebt.

Concreet moet een onderscheid worden gemaakt tussen volgende situaties:

 1. De organisator kan binnen de drie jaar en twee maanden na datum van het oorspronkelijke evenement geen nieuwe activiteit met dezelfde essentiële kenmerken organiseren. U moet daarover zo snel als mogelijk bericht ontvangen. In dat geval heeft u recht op terugbetaling van de prijs van het oorspronkelijke toegangsbewijs. De organisator mag de terugbetaling niet uitstellen en moet die onverwijld uitvoeren.
 2. De organisator zal de nieuwe activiteit met dezelfde essentiële kenmerken opnieuw organiseren binnen de drie jaar en twee maanden na datum van het oorspronkelijke evenement. De organisator kan u meteen meedelen op welke datum die nieuwe activiteit zal doorgaan en maakt u meteen ook een tegoedbon, conform de voorwaarden van het ministerieel besluit van 14 september 2020, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 12 mei 2021, over.
 3. De organisator heeft de intentie om een nieuwe activiteit met dezelfde essentiële kenmerken te organiseren binnen de drie jaar en twee maanden na datum van het oorspronkelijke evenement. U moet daarover zo snel als mogelijk bericht ontvangen. Mogelijk kan de organisator u op het moment van die berichtgeving nog niet definitief bevestigen of en wanneer die vervangende activiteit zal doorgaan. U ontvangt op het moment van dat bericht dan ook nog geen tegoedbon. Zodra de organisator definitief weet of de vervangende activiteit kan plaatsvinden en zo ja, op welke datum, moet hij u daarover zo snel mogelijk informeren.

Het feit dat een tegoedbon, conform de voorwaarden vastgelegd in het ministerieel besluit van 14 september 2020, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 mei 2021, wordt uitgereikt, impliceert dat de organisator een nieuwe activiteit met dezelfde essentiële kenmerken zal organiseren binnen de drie jaar en twee maanden na datum van het oorspronkelijke evenement. Als houder van de tegoedbon heeft u volgende opties:

 • de vervangende activiteit op de nieuwe datum bijwonen
 • indien de tegoedbon er recht op geeft, andere producten van de uitgever aankopen (bv. een ticket voor een ander evenement, merchandisingartikelen, enzovoort) binnen de termijn van drie jaar en twee maanden na de datum van het oorspronkelijke evenement

U heeft recht op terugbetaling van de door u betaalde bedragen. De organisator kan de betaling niet uitstellen en moet dat onverwijld doen.

U kan enkel terugbetaling krijgen indien u het bewijs levert dat u verhinderd bent op de datum waarop de nieuwe activiteit met dezelfde kenmerken zal plaatsvinden.

U heeft geen recht op de terugbetaling

 • aIs u niet kunt bewijzen dat u niet in staat bent de nieuwe activiteit bij te wonen op de datum waarop de nieuwe activiteit plaatsvindt;
 • als de tegoedbon u de mogelijkheid biedt om andere producten van de organisator te kopen, maar u daar geen gebruik van wenst te maken.

Zie ook Welk bewijs moet u leveren aan de organisator indien u niet beschikbaar bent op de door de organisator voorgestelde nieuwe datum? Welke vorm moet het bewijs aannemen?

Louter stellen dat de nieuwe datum u niet past, volstaat niet.

U mag het bewijs via alle middelen aanleveren. Er zijn geen specifieke vormvereisten. de organisator mag u dus geen specifiek document vragen. Tegelijk moet het document dat u verstrekt wel degelijk een element van bewijs zijn. Enkel zeggen dat u op de voorgestelde nieuwe datum niet vrij bent, volstaat niet.

De organisator mag de bewijsmiddelen niet beperken. De organisator moet het bewijs waarmee u aantoont dat u om redenen buiten uw wil om niet aanwezig kan zijn op de datum waarop de nieuwe activiteit met dezelfde essentiële kenmerken doorgaat, aanvaarden. Kunt u bijvoorbeeld niet aanwezig kan zijn op het moment dat de vervangende activiteit plaatsvindt door beroepsredenen of andere omstandigheden die al waren vastgelegd voordat de organisator u de datum van het vervangende evenement had meegedeeld? Kunt u daarvan het bewijs leveren (bv. attest van de werkgever, attest van de onderwijsinstelling, doktersattest, reservatiegegevens van een geplande reis, enzovoort)? Dan moet de organisator dat bewijs aanvaarden.

“Het bewijs van verhindering” slaat op eerder vastgelegde afspraken of verplichtingen die u niet kunt verplaatsen omdat u er zelf weinig tot geen impact op hebt. Bijvoorbeeld verplichtingen van de werkgever, de onderwijsinstelling, een reeds geboekte reis, een huwelijk … (behalve duidelijke situaties van overmacht). 

Als u voldoende opties heeft om te bewijzen dat u geen COVID-19 heeft (vaccinatiebewijs/bewijs van immuniteit/negatieve PCR-test) kunt u het feit dat u geen Covid Safe Ticket hebt, waarschijnlijk niet aanvoeren als "bewijs van verhindering".

De toepassing van het bewijs van verhindering moet steeds geval per geval worden beoordeeld. De hoven en rechtbanken hebben daarbij het laatste woord

U moet de organisator laten weten dat u verhinderd bent op de datum waarop het nieuwe evenement met dezelfde essentiële kenmerken als het oorspronkelijke evenement plaatsvindt  en het bewijs daarvan leveren. U moet dat doen binnen een redelijke termijn. Die termijn begint te lopen vanaf het moment dat u door de organisator op de hoogte werd gesteld van die nieuwe datum.

Een organisator kan u niet verplichten om op te korte termijn na bekendmaking van de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden, reeds mee te delen of u al dan niet aanwezig kan zijn. Die nieuwe datum kan ver vooruit in de toekomst zijn gepland (bijvoorbeeld binnen één jaar). Het is voor de houder van de tegoedbon niet altijd mogelijk om vandaag al definitief te kennen te geven of hij al dan niet aanwezig kan zijn. Het instellen van een zeer korte termijn na de mededeling van de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden, kan desgevallend worden beschouwd als een agressieve handelspraktijk (artikel VI.101 WER). Dergelijke korte termijn zou immers impliceren dat de tickethouder wordt verplicht af te zien van terugbetaling indien het evenement ver vooruit in de toekomst is geprogrammeerd.

Anderzijds moet de organisator ook de mogelijkheid hebben om tickets die eventueel opnieuw beschikbaar komen (doordat tickethouders aangeven niet aanwezig te kunnen zijn op de nieuwe datum) ook effectief te kunnen verkopen.

Er moet telkens een beoordeling in de feiten worden gemaakt of de termijn die de houder van de tegoedbon krijgt al dan niet beantwoordt aan de vereiste van een redelijke termijn. Het uiteindelijke oordeel komt toe aan de hoven en rechtbanken.

De tegoedbon stemt overeen met de bedragen die de houder van het oorspronkelijke ticket betaald heeft.

Als het geannuleerde ticket bijvoorbeeld betrekking heeft op de toegang tot het festival alsook de huur van een campingplaats voor zes personen voor een totaalbedrag van x euro, dan is dat totaal betaalde bedrag het bedrag dat moet worden hernomen op de tegoedbon.