Table of Contents

  De antwoorden op de vragen over de gevolgen van de brexit worden overgenomen uit verschillende nationale (federale, gewestelijke ...) en internationale bronnen. Zij hebben betrekking op de situatie na het einde van de overgangsperiode (vanaf 1 januari 2021). De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten van zijn website zo snel mogelijk aan te passen. Bij twijfel primeert de authentieke bron van de informatie.

  Belgen in het Verenigd Koninkrijk

  Als u in het Verenigd Koninkrijk verbleef voor of op ten laatste 31 december 2020 en u kan aantonen dat u er meer dan 5 jaar zonder onderbreking wettelijk heeft verbleven, moet u zich registreren voor de “settled status” via het EU-registratiesysteem indien u uw verblijf wilt voortzetten. In principe heeft u hiervoor de tijd tot 30 juni 2021, maar u heeft er belang bij om de registratie zo snel mogelijk in orde te maken.

  De "settled status" kunt u verwerven zodra u aan de geldende voorwaarden voldoet, zonder dat de Britse overheid daar verder nog over mag oordelen. Het statuut van permanente inwoner wordt slechts toegekend aan mensen die een legaal verblijf van meer dan vijf jaar in het Verenigd Koninkrijk kunnen aantonen. Als uw aanvraag aanvaard wordt, blijft uw permanent verblijfsrecht (settled status) voor het leven verworven. Dat statuut kan vervallen wanneer men langer dan 5 jaar aan één stuk wegblijft uit het Verenigd Koninkrijk.

  Bovendien kunt u het Verenigd Koninkrijk binnenkomen en verlaten met een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort. Door een statuut in de context van de EU-vestigingsregeling, zoals hierboven beschreven, te verkrijgen kunt u tot minstens 31 december 2025 het VK binnenkomen en verlaten met een geldige identiteitskaart.

  Bron: FOD Buitenlandse Zaken

  Als u in het Verenigd Koninkrijk verbleef voor of op ten laatste 31 december 2020 en u er nog geen 5 jaar onafgebroken wettelijk verblijft, moet u zich registreren voor de “pre-settled status” via het EU-registratiesysteem indien u uw verblijf wilt voortzetten. In principe heeft u hiervoor de tijd tot 30 juni 2021, maar u heeft er belang bij om de registratie zo snel mogelijk in orde te maken.

  Met dat statuut kunt u uw verblijf verderzetten en aan een ononderbroken verblijf van 5 jaar geraken. Voor het berekenen van die 5 jaar zal de duur van uw verblijf in het Verenigd Koninkrijk gedurende de overgangsperiode meegerekend worden. Na die 5 jaar kunt en moet u deze status – middels een tweede aanvraag – omzetten in de permanente “settled status”.

  Bovendien kunt u het Verenigd Koninkrijk binnenkomen en verlaten met een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort. Door een statuut in de context van de EU-vestigingsregeling, zoals hierboven beschreven, te verkrijgen kan u tot minstens 31 december 2025 het VK binnenkomen en verlaten met een geldige identiteitskaart.

  Bron: FOD Buitenlandse Zaken

  Belgen die zich vanaf of na 1 januari 2021 in het Verenigd Koninkrijk willen vestigen, moeten voldoen aan de specifieke vereisten onder de Britse immigratiewet. U moet een immigratievergunning (visum voor lang verblijf) aanvragen. Die vergunning is afhankelijk van een op punten gebaseerde doorlichting van kandidaten. U moet dit vóór uw vertrek in orde brengen. De omzetting van een kort verblijf van maximum 6 maanden, waarvoor geen visum vereist is, naar lang verblijf (regularisatie) is namelijk niet mogelijk tijdens uw verblijf.   

  Bron: FOD Buitenlandse Zaken

  Het Verenigd Koninkrijk heeft aangekondigd dat de burgers van de Europese Unie geen visum nodig hebben voor een verblijf van maximaal 6 maanden in het Verenigd Koninkrijk (zonder dat zij er hun officiële woonplaats hebben).

  Gaat het om werken of studeren in het Verenigd Koninkrijk, dan is evenwel een specifiek visum vereist.

  Momenteel kunnen Belgen nog met zowel hun geldige identiteitskaart als hun geldig paspoort naar het VK reizen. Vanaf 1 oktober 2021 zal de Britse overheid enkel nog een geldig paspoort aanvaarden voor reizen van korte duur in het VK. Meer informatie over de Britse immigratiewet.

  Bron: FOD Buitenlandse Zaken

  Als u er voor of ten laatste op 31 december 2020 uw legaal verblijf was begonnen, zullen de leden van uw gezin verder bij u kunnen verblijven of zich bij u kunnen voegen in het Verenigd Koninkrijk vanaf of na 1 januari 2021. Het gaat uitsluitend over gezinsleden die voor die datum wettelijk met u verbleven en dit blijven doen, die in het buitenland woonden, maar zich bij u willen vervoegen, op voorwaarde dat zij vóór of op ten laatste 31 december 2020 voldeden aan de voorwaarden van de Europese wetgeving (reeds gesloten huwelijk of wettelijk samenlevingsovereenkomst, …), en zelfs kinderen die vanaf of na 1 januari 2021 zijn geboren of geadopteerd (onder bepaalde voorwaarden). De familievergunning onder het EU Settlement Scheme maakt het dus mogelijk voor je naaste familie om je te vervoegen in het Verenigd Koninkrijk (link).

  Bron: FOD Buitenlandse Zaken

  Als u zich vanaf of na 1 januari 2021 in het Verenigd Koninkrijk wilt vestigen, zullen u en uw gezin onderworpen zijn aan de Britse immigratiewet

  Bron: FOD Buitenlandse Zaken

  Britten in België

  Sinds 1 januari 2021 is er een einde gekomen aan het vrije verkeer van personen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De Britse burgers zijn onderdanen geworden van derde landen, die enkel onder strikte voorwaarden in een lidstaat van de Europese Unie mogen wonen.

  Alle Britse onderdanen en de leden van hun gezin die vóór 31 december 2020 een verblijfsrecht in België hebben verworven, worden beschouwd als begunstigden van het terugtrekkingsakkoord. Die categorie van begunstigden van het terugtrekkingsakkoord zal trouwens uitgenodigd worden om zich bij het gemeentebestuur van hun woonplaats te melden en zich van een nieuw verblijfsdocument te voorzien met een verwijzing naar artikel 50 van het VWEU, dat de terugtrekking aan een lidstaat regelt. U hoeft niets te doen zolang u geen brief hebt ontvangen waarin u wordt uitgenodigd u te melden bij het gemeentebestuur om de vereiste stappen te ondernemen om het statuut van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord te verwerven. De brief waarmee u naar uw gemeentebestuur wordt uitgenodigd, zal pas verzonden worden wanneer de nieuwe verblijfsdocumenten beschikbaar zijn.

  Als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord zult u uw verblijfsrecht na 31 december 2020 voorgoed behouden.

  Bron: Dienst Vreemdelingenzaken

  Sinds 1 januari 2021 is er een einde gekomen aan het vrije verkeer van personen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De Britse burgers zijn onderdanen van derde landen geworden, die enkel onder strikte voorwaarden in een Europese lidstaat mogen wonen.

  Als u reeds voor het einde van de overgangsperiode in België verbleef als Brits onderdaan of als gezinslid van een Brits onderdaan, kunt u toch een verblijfsdocument als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord vragen mits u het bewijs toevoegt dat u reeds voor 31 december 2020 in België verbleef. De voorwaarden zijn in grote lijnen dezelfde als voor burgers van de Unie en de leden van hun gezin. Als uw aanvraag aanvaard wordt, zult u uw verblijfsdocument voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord ontvangen.

  Bron: Dienst Vreemdelingenzaken

  Alle Britse onderdanen en de leden van hun gezin die vóór 31 december 2020 een verblijfsrecht in België hebben verworven, worden beschouwd als begunstigden van het terugtrekkingsakkoord.

  Als u reeds voor 31 december 2020 een band had met een begunstigde van het terugtrekkingsakkoord, geniet u voor de gezinshereniging dezelfde voorwaarden als voorheen. Dat geldt ook voor uw kinderen die sinds 1 januari 2021 geboren of geadopteerd worden.

  Het gaat om de volgende gezins- of familieleden:

  • de familieleden in rechte lijn van een begunstigde van het terugtrekkingsakkoord mits die band vóór 31 december 2020 al bestond (de echtgenoot of partner met wie de begunstigde een geregistreerd partnerschap heeft, de rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn die nog geen eenentwintig jaar of ten laste zijn, de rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn van de echtgenoot of partner en de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn ten laste en die van de echtgenoot of partner);
  • de partner met wie de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord een duurzame relatie heeft, mits hij of zij in staat is te bewijzen dat die relatie reeds voor 31 december 2020 bestond;
  • de kinderen van de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord die sinds 1 januari 2021 geboren of geadopteerd worden.

  Bent u een Brits onderdaan of gezinslid van een Brits onderdaan (maar niet behorend tot de hoger beschreven categorieën) en moet u een verblijfsaanvraag in vanaf 1 januari 2021? In principe bent u dan niet langer gedekt door het terugtrekkingsakkoord en kunt u de gunstige voorwaarden die de burgers van de Unie genieten niet langer laten gelden. Bijgevolg bent u onderworpen aan de algemene regels die gelden voor gezinshereniging met een onderdaan van een derde land.

  Bron: Dienst Vreemdelingenzaken

  Alle Britse onderdanen en de leden van hun gezin die vóór 31 december 2020 een verblijfsrecht hebben verworven, worden beschouwd als begunstigden van het terugtrekkingsakkoord.

  Britse onderdanen en de gezinsleden van een Britse onderdaan die begunstigde zijn van het terugtrekkingsakkoord, kunnen na een ononderbroken legaal verblijf van minstens 5 jaar in België het permanent verblijfsrecht genieten. De gecumuleerde legale verblijfsperiodes tot 31 december 2020 evenals de gecumuleerde legale verblijfsperiodes sinds 1 januari 2021 worden in aanmerking genomen. Tijdelijke afwezigheden die geen invloed hebben op het behoud van het verblijfsrecht van de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord, hebben geen invloed op het verkrijgen van een permanent verblijfsrecht na een periode van vijf jaar legaal verblijf.

  Zodra u uw permanent verblijfrecht hebt verkregen, kunt u het alleen nog verliezen na een afwezigheid van 5 jaar na elkaar op het Belgisch grondgebied.

  Bron: Dienst Vreemdelingenzaken

  Aangezien de overgangsperiode achter de rug is, beschikt u niet langer over de voordelen van het vrije verkeer van personen dat binnen de Europese Unie bestaat: u wordt niet beschouwd als een onderdaan van de Europese Unie. Een combinatie van wetgevende bepalingen die op EU-niveau en op nationaal niveau goedgekeurd zijn, gelden dan.

  Bron: Dienst Vreemdelingenzaken

  De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten van zijn site zo snel mogelijk aan te passen wanneer er iets verandert. In geval van twijfel of verschil primeert informatie die door de authentieke bron gepubliceerd werd. Aarzel niet om ons via info.eco@economie.fgov.be op de hoogte te brengen van eventuele afwijkingen.

   

  Veelgestelde vragen over werken en de brexitVeelgestelde vragen over reizen en de brexitVeelgestelde vragen over studeren en de brexitVeelgestelde vragen over goederen aankopen en de brexitVeelgestelde vragen over de brexit

  Laatst bijgewerkt
  15 februari 2021