Alle informatie die u vindt in onze veelgestelde vragen over brexit voor particulieren is afkomstig van de authentieke bronnen van de verschillende administraties op dit gebied.

Ze zijn gebaseerd op het vooruitzicht van een harde brexit, dat wil zeggen zonder een terugtrekkingsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Tot 31 oktober 2019

De huidige situatie wordt gehandhaafd. U beschikt over een duurzaam verblijfsrecht in het Verenigd Koninkrijk na een wettelijk en ononderbroken verblijf van 5 jaar. Deze status omvat het recht om voor onbepaalde tijd in het Verenigd Koninkrijk te blijven (behalve bij een maatregel tot uitzetting in uitzonderlijke gevallen wegens strafbare feiten).

Vanaf 1 november 2019

(tenzij de onderhandelingen over de terugtrekking worden verlengd)

Indien het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd:

Tot 31 december 2020 (of zelfs langer als de overgangsperiode wordt verlengd): de huidige situatie wordt gehandhaafd.

Hierna: het terugtrekkingsakkoord voorziet dat, als uw aanvraag voor “settled status” aanvaard wordt, uw duurzaam verblijfsrecht (“settled status”) levenslang behouden blijft voor u en uw gezinsleden, behalve in geval van ononderbroken afwezigheid uit het Verenigd Koninkrijk gedurende 5 jaar of bij een maatregel tot uitzetting in uitzonderlijke gevallen (strafbare feiten).

Bovendien kunt u het Verenigd Koninkrijk binnenkomen en verlaten door in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart of paspoort  Een “EEA family permit” (https://www.gov.uk/family-permit(externe link)) maakt de toegang tot het VK makkelijker voor uw familieleden die niet uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte komen.

In dit document wordt vastgesteld dat u over een duurzaam verblijfsrecht beschikt zonder beoordelingsbevoegdheid van de Britse autoriteiten zodra u voldoet aan de geldende voorwaarden. Op 30 maart 2019 heeft het Home Office het settled status registratiesysteem officieel ingevoerd, waardoor het voor EU burgers en hun familieleden mogelijk is om in het VK te verblijven na 2020. Als het terugtrekkingsakkoord goedgekeurd wordt zal u van de Britse overheid de mogelijkheid krijgen om u tot 30 juni 2021 te registeren. De “settled status” stelt vast dat u over een duurzaam verblijfsrecht beschikt zodra u voldoet aan de geldende voorwaarden, zonder beoordelingsbevoegdheid van de Britse autoriteiten.

U kunt uw aanvraag reeds tijdens de huidige testfase indienen. De voorwaarden vindt u op de pagina Praktische tips voor Belgen die in het Verenigd Koninkrijk wonen.

Bij gebrek aan terugtrekkingsakkoord:

Het VK zal de EU in principe vanaf 1 november 2019 verlaten en de EU-wetgeving zal vanaf dan niet langer gelden. Uw situatie zal afhangen van de Britse autoriteiten. In dit stadium heeft de huidige Britse regering zich ertoe verbonden om eenzijdig uw verblijfsrecht te handhaven, maar niets kan met absolute zekerheid worden gegarandeerd.

Er zijn daarom initiatieven ontwikkeld om dat recht te waarborgen. Zo is er het 'EU Settlement Scheme' waarmee burgers die onderdaan zijn van een EU-lidstaat zich kunnen laten registreren om na de brexit hun verblijfsrechten te behouden via een duidelijk juridisch statuut.

In dat kader kunt u een aanvraag tot 'settled status' indienen waarmee u uw verblijfsrechten na de brexit waarborgt (zie hierboven). Bewaar alle documenten die bewijzen dat u in het Verenigd Koninkrijk woont. Die kunnen dan op verzoek van het Home Office worden voorgelegd als bewijs van wettelijk verblijf. Zorg er ook voor dat u uw administratief dossier actueel houdt, vooral uw identiteitsdocumenten (identiteitskaart en, indien van toepassing, paspoort). Gelieve te noteren dat u in principe tot 31 december 2020 de tijd heeft om een aanvraag tot settled status in te dienen. Die procedure is verplicht voor elke Belg die in het Verenigd Koninkrijk woont en niet ook de Britse of Ierse nationaliteit bezit.

Tot 31 oktober 2019

De huidige situatie wordt gehandhaafd. Zolang u voldoet aan de voorwaarden van de Europese wetgeving, behoudt u uw verblijfsrecht. Na 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf, beschikt u over een duurzaam verblijfsrecht (zie vraag 1).

Vanaf 1 november 2019

(tenzij de onderhandelingen over de terugtrekking worden verlengd)

Indien het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd:

Tot 31 december 2020 (of zelfs langer als de overgangsperiode wordt verlengd) wordt de huidige situatie gehandhaafd.

Hierna: indien u reeds voor het einde van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk verbleef, mag u met uw gezinsleden in het Verenigd Koninkrijk blijven wonen, zolang u voldoet aan de voorwaarden van de Europese wetgeving.

Bovendien zal een geldige identiteitskaart of paspoort voldoen om het Verenigd Koninkrijk in en uit te reizen. Een “EEA family permit” (https://www.gov.uk/family-permit(externe link)) maakt de toegang tot het VK makkelijker voor uw familieleden die geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn.

Na 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf in het Verenigd Koninkrijk, geniet u (en uw gezin) van een duurzaam verblijfsrecht in dit land (zie vraag 1). Voor de berekening van deze tijdspanne van 5 jaar wordt rekening gehouden met de periode waarin u voor het einde van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk verbleef (dit betekent dat noch de terugtrekking van het VK, noch het einde van de overgangsperiode de teller terug naar nul brengt).

Na afloop van de overgangsperiode zal het Verenigd Koninkrijk het recht hebben om u te vragen om een verblijfsdocument te verkrijgen. In overeenstemming met de huidige positie van de Britse overheid, zou u tot 30 juni 2021 de mogelijkheid moeten krijgen om u te registreren. Deze procedure zal eenvoudig, snel en gratis zijn. In dit document wordt vastgesteld dat u over een duurzaam verblijfsrecht beschikt zonder beoordelingsbevoegdheid van de Britse autoriteiten zodra u voldoet aan de geldende voorwaarden.

Daartoe hebben de Britse autoriteiten besloten om een "pre-settled status" in te voeren voor personen die aan het einde van de overgangsperiode minder dan vijf jaar in het Verenigd Koninkrijk verblijven, tot zij vijf jaar onafgebroken wettelijk in het land hebben verbleven en in aanmerking komen voor de “settled status”. Zodra u deze 5 jaar hebt opgebouwd, zal u een aanvraag moeten indienen onder het "settled status"-systeem om de status van permanent verblijfhouder te verkrijgen en in het Verenigd Koninkrijk te blijven wonen (zie vraag 1).

Samengevat, als u zich voor het einde van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk hebt gevestigd, maar nog geen 5 jaar ononderbroken legaal verblijf hebt opgebouwd, zal u uiterlijk op 30 juni 2021 de "pre-settled status" moeten aanvragen om in het Verenigd Koninkrijk te blijven wonen.

Bij gebrek aan terugtrekkingsakkoord:

Het VK zal de EU in principe vanaf 1 november 2019 verlaten en de EU-wetgeving zal vanaf dan niet langer gelden. Uw situatie zal afhangen van de Britse overheid. In dit stadium heeft de huidige Britse regering zich ertoe verbonden om eenzijdig uw verblijfsrecht te handhaven, maar niets kan met absolute zekerheid worden gegarandeerd.

Er zijn daarom initiatieven ontwikkeld om dat recht te waarborgen. Zo is er het 'EU Settlement Scheme' waarmee burgers die onderdaan zijn van een EU-lidstaat zich kunnen laten registreren om na de brexit hun verblijfsrechten te behouden via een duidelijk juridisch statuut.

In dat kader kunt u een aanvraag tot 'pre-settled status' indienen waarmee u uw verblijfsrechten na de brexit waarborgt (zie hierboven). Bewaar alle documenten die bewijzen dat u in het Verenigd Koninkrijk woont. Die kunnen dan op verzoek van het Home Office worden voorgelegd als bewijs van wettelijk verblijf. Zorg er ook voor dat u uw administratief dossier actueel houdt, vooral uw identiteitsdocumenten (identiteitskaart en, indien van toepassing, paspoort). Gelieve te noteren dat u in principe tot 31 december 2020 de tijd heeft om een aanvraag tot pre-settled status in te dienen. Die procedure is verplicht voor elke Belg die in het Verenigd Koninkrijk woont en niet ook de Britse of Ierse nationaliteit bezit.

Tot 31 oktober 2019

De huidige situatie wordt gehandhaafd. Zolang u voldoet aan de voorwaarden van de Europese wetgeving, kunnen u en uw gezinsleden naar het Verenigd Koninkrijk verhuizen om er te wonen.

Volgens de huidige Europese wetgeving kunt u, naast een kort verblijf van maximaal 3 maanden, in het Verenigd Koninkrijk verblijven als u daar:

 • als werknemer werkt;
 • als zelfstandige werkzaam bent;
 • studeert (op voorwaarde dat u over voldoende inkomen beschikt voor uzelf en, desgevallend, uw gezin en dat u gedekt wordt door een volledige ziekteverzekering). Raadpleeg eveneens vraag 7 indien u in het Verenigd Koninkrijk studeert.
 • verblijft en leeft van uw eigen bestaansmiddelen (op voorwaarde dat u over voldoende inkomen beschikt voor uzelf en uw gezin en dat u gedekt wordt door een volledige ziekteverzekering);
 • op zoek bent naar een baan (zolang u actief op zoek bent naar een baan en een reële kans hebt om aangenomen te worden).

Vanaf 1 november 2019

(tenzij de onderhandelingen over de terugtrekking worden verlengd)

Indien het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd:

Tot 31 december 2020 (of zelfs langer als de overgangsperiode wordt verlengd): de huidige situatie wordt gehandhaafd. U kunt zich dus in het Verenigd Koninkrijk vestigen overeenkomstig de voorwaarden van de Europese wetgeving.

Als u  vóór het verstrijken van de overgangsperiode naar het Verenigd Koninkrijk verhuist, mag u na die datum tot 30 juni 2021 in het Verenigd Koninkrijk blijven en ook daarna op voorwaarde dat uw aanvraag voor “pre-settled status” aanvaard wordt.

Met andere woorden, als u voor het einde van de transitieperiode naar het Verenigd Koninkrijk verhuisd bent maar u nog geen vijf jaar ononderbroken verblijf in het VK opgebouwd heeft, zal u de “pre-settled status” moeten aanvragen om na 30 juni 2021 in het Verenigd Koninkrijk te verblijven.

Hierna: als u zich na afloop van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk wenst te vestigen, valt u niet langer onder de terugtrekkingsovereenkomst, maar onder de toekomstige overeenkomsten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk inzake de toekomstige betrekkingen. Het is in dit stadium niet mogelijk om aan te geven wat dit in de praktijk concreet betekent. De Europese instellingen en de Belgische autoriteiten willen in de toekomst nauwe banden met het Verenigd Koninkrijk handhaven.

Bij gebrek aan terugtrekkingsakkoord:

Het VK zal de EU in principe vanaf 1 november 2019 verlaten en de EU-wetgeving zal vanaf dat moment niet langer gelden. Uw situatie zal afhangen van de Britse autoriteiten. De Europese instellingen en de Belgische autoriteiten willen in de toekomst nauwe banden met het Verenigd Koninkrijk handhaven en zetten zich ten volle in om uw belangen te verdedigen.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de invoering aangekondigd van een specifiek visum – 'European temporary leave to remain' - voor burgers uit de EU, de EER en Zwitserland die zich na de brexit in het Verenigd Koninkrijk vestigen. Daarmee kunnen ze na 31 december 2020 in het Verenigd Koninkrijk blijven wonen, studeren en werken. Daartoe moet de visumaanvraag worden ingediend vóór 31 december 2020. De te volgen procedure staat beschreven op de website van de Britse regering.

Tot 31 oktober 2019

De huidige situatie wordt gehandhaafd. Volgens de Europese wetgeving beschikt u over een verblijfsrecht van maximaal 3 maanden, met als enige voorwaarde in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart of paspoort. Een paspoort is dus niet vereist en er is geen visumplicht.

Vanaf 1 november 2019

(tenzij de onderhandelingen over de terugtrekking worden verlengd)

Indien het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd:

Tot 31 december 2020 (of zelfs langer als de overgangsperiode wordt verlengd): de huidige situatie wordt gehandhaafd.

Hierna: uw toegang tot het Britse grondgebied als u niet in het VK resideerde voor het einde van de transitie zal afhangen van de toekomstige overeenkomsten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk inzake hun toekomstige betrekkingen. Het is in dit stadium niet mogelijk om aan te geven wat dit in de praktijk concreet betekent. De Europese instellingen en de Belgische autoriteiten willen in de toekomst nauwe banden met het Verenigd Koninkrijk handhaven.

De Europese Commissie wil met name Britse onderdanen vrijstellen van de visumplicht voor korte verblijven, op voorwaarde dat er sprake is van wederkerigheid voor Europese burgers die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen. U hebt echter wel een geldig reisdocument nodig (een paspoort kan dus vereist zijn). VK heeft aangekondigd dat EU-burgers voorlopig nog met hun identiteitskaart het VK binnen kan komen. In de loop van 2020 zullen de regels aangescherpt worden en zal men enkel nog met een reispas kunnen reizen. De juiste timing daarvoor zal op voorhand worden aangekondigd.

Voor personen die reeds vóór het einde van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk verblijven, voldoet een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort (een geldig paspoort voor familieleden die onderdaan zijn van een niet-EU-lidstaat) om in en uit het Verenigd Koninkrijk te reizen. Zie vraag 1 en vraag 2. VK heeft aangekondigd dat EU-burgers voorlopig nog met hun identiteitskaart het VK binnen kan komen. In de loop van 2020 zullen de regels aangescherpt worden en zal men enkel nog met een reispas kunnen reizen. De juiste timing daarvoor zal op voorhand worden aangekondigd.

Bij gebrek aan terugtrekkingsakkoord:

Het VK zal de EU in principe vanaf 1 november 2019 verlaten en de EU-wetgeving zal vanaf dan niet langer gelden. Uw situatie zal afhangen van de Britse autoriteiten. De Europese instellingen en de Belgische autoriteiten willen in de toekomst nauwe banden met het Verenigd Koninkrijk handhaven.

De Europese Commissie wil met name Britse onderdanen vrijstellen van de visumplicht voor korte verblijven, op voorwaarde dat er sprake is van wederkerigheid voor Europese burgers die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen. U hebt echter wel een geldig reisdocument nodig.  VK heeft aangekondigd dat EU-burgers voorlopig nog met hun identiteitskaart het VK binnen kan komen. In de loop van 2020 zullen de regels aangescherpt worden en zal men enkel nog met een reispas kunnen reizen. De juiste timing daarvoor zal op voorhand worden aangekondigd.

Zie ook: https://www.gov.uk/government/publications/no-deal-immigration-arrangements-for-eu-citizens-moving-to-the-uk-after-brexit/no-deal-immigration-arrangements-for-eu-citizens-arriving-after-brexit

Tot 31 oktober 2019

De huidige situatie wordt gehandhaafd. Volgens de Europese wetgeving mag u vergezeld of vervoegd worden door uw naaste familieleden in het Verenigd Koninkrijk, zowel voor een kort als langdurig verblijf, ongeacht of zij onderdaan zijn van een EU-lidstaat of van een derde land.

De volgende familieleden komen in aanmerking:

 • uw echtgeno(o)t(e) (inclusief huwelijken van hetzelfde geslacht);
 • uw wettelijk samenwonende partner;
 • uw rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn beneden de leeftijd van 21 jaar of ten laste (alsmede die van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner);
 • uw rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn en ten laste (alsmede die van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner);
 • naar goeddunken van de Britse autoriteiten: uw feitelijk samenwonende partner, bij een deugdelijk bewezen duurzame relatie;
 • naar goeddunken van de Britse autoriteiten: elk ander lid van uw familie dat ten laste is van u, of deel uitmaakt van uw huishouden, of voor wie u om ernstige gezondheidsredenen persoonlijk moet zorgen;
 • personen van wie de aanwezigheid noodzakelijk is om uw verblijfsrecht niet te verliezen.

Vanaf 1 november 2019

(tenzij de onderhandelingen over de terugtrekking worden verlengd)

Indien het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd:

a) Tot 31 december 2020 (of zelfs langer als de overgangsperiode wordt verlengd): de huidige situatie wordt gehandhaafd. De leden van uw naaste familie kunnen u dus vergezellen of zich bij u voegen overeenkomstig de voorwaarden van de Europese wetgeving.

b) Hierna:

Als u reeds wettelijk verblijft in dit land voordat de overgangsperiode verstrijkt: uw gezinsleden kunnen bij u blijven en zich bij u voegen in het Verenigd Koninkrijk.

Dit betreft enkel de personen die vóór het verstrijken van de overgangsperiode reeds deel uitmaakten van uw naaste familie. Het betreft dus uw familieleden die reeds wettelijk bij u verbleven vóór die datum en dit blijven doen, zij die in het buitenland verbleven maar zich bij u willen voegen op voorwaarde dat zij voldoen aan de voorwaarden van de Europese wetgeving op het ogenblik van het verstrijken van de overgangsperiode (reeds gesloten huwelijk of wettelijke samenwoning, ...), en zelfs kinderen die zijn geboren of geadopteerd na afloop van de overgangsperiode (onder bepaalde voorwaarden).

Indien u zich na afloop van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk wenst te vestigen, zullen u en uw gezinsleden onderworpen zijn aan de regeling van de toekomstige overeenkomsten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk inzake hun toekomstige betrekkingen. De Europese instellingen en de Belgische autoriteiten willen in de toekomst nauwe banden met het Verenigd Koninkrijk handhaven.

Bij gebrek aan terugtrekkingsakkoord:

Het VK zal de EU in principe vanaf 1 november 2019 verlaten en de EU-wetgeving zal vanaf dat moment niet langer gelden. Uw situatie zal afhangen van de Britse autoriteiten. In dit stadium heeft de huidige Britse regering zich ertoe verbonden de naaste familieleden van een Europese onderdaan wiens verblijfsrecht wordt gehandhaafd, toe te staan bij hem te blijven wonen of zich bij hem te voegen, maar niets kan met absolute zekerheid worden gegarandeerd. De Europese instellingen en de Belgische autoriteiten zetten zich ten volle in om uw belangen te verdedigen.

Tot 31 oktober 2019

De huidige situatie wordt gehandhaafd. Overeenkomstig het Europees recht geniet u van een verblijfsrecht om te studeren. U dient echter ter plaatse gedekt te zijn door een ziekteverzekering en te verklaren over voldoende bestaansmiddelen te beschikken voor u en desgevallend uw familie.

Vanaf 1 november 2019

(tenzij de onderhandelingen over de terugtrekking worden verlengd)

Indien het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd:

a) Tot 31 december 2020 (of zelfs langer als de overgangsperiode wordt verlengd): de huidige situatie wordt gehandhaafd.

b) Hierna:

Als u vóór het verstrijken van de overgangsperiode ter plaatse aan uw studies bent begonnen, wordt u beschermd door het terugtrekkingsakkoord en wordt uw verblijfsrecht gehandhaafd zolang u voldoet aan de voorwaarden van de Europese wetgeving (mits in voorkomend geval een verblijfsdocument wordt verkregen, waarop u recht heeft als u aan de geldende voorwaarden voldoet).

Bovendien bepaalt het terugtrekkingsakkoord dat u kunt overschakelen van de ene categorie begunstigde van een verblijfsrecht naar een ander, zelfs na afloop van de overgangsperiode. Dit betekent bijvoorbeeld dat u van de categorie "student" kunt overstappen naar de categorie "werknemer", "zelfstandige" of "werkzoekende" en kunt blijven genieten van uw verblijfsrecht, zolang u voldoet aan de voorwaarden die van toepassing zijn op de nieuwe categorie.

Als u na afloop van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk aankomt om te studeren, valt u niet onder de terugtrekkingsovereenkomst, maar onder de toekomstige overeenkomsten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk inzake de toekomstige betrekkingen. Hoewel de Europese instellingen en de Belgische autoriteiten nauwe betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk willen onderhouden op het gebied van onderwijs, kan in dit stadium niets worden gegarandeerd.

Bij gebrek aan terugtrekkingsakkoord:

Het VK zal de EU in principe vanaf 1 november 2019 verlaten en de EU-wetgeving zal vanaf dan niet langer gelden. Uw situatie zal afhangen van de Britse autoriteiten. In dit stadium heeft de huidige Britse regering zich ertoe verbonden u toe te staan uw reeds begonnen studies voort te zetten en zelfs om u een tijdje in het VK werk te laten zoeken na voltooiing van deze studies, maar niets kan met absolute zekerheid worden gegarandeerd. De Europese instellingen en de Belgische autoriteiten willen in de toekomst nauwe banden met het Verenigd Koninkrijk handhaven en zetten zich ten volle in om uw belangen te verdedigen.

Indien het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd

Wat het verblijf betreft gelden tijdens de transitiefase dezelfde regels als voor de terugtrekking, er verandert voor u niets. Hoewel het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie worden de Britse onderdanen en hun familieleden tijdens de transitiefase op dezelfde wijze behandeld als Unieburgers en dit zowel voor kort verblijf als voor lang verblijf.

Bij gebrek aan terugtrekkingsakkoord

Bij gebrek aan een terugtrekkingsakkoord verandert de situatie niet voor Britten en hun familieleden die reeds een verblijfsrecht hebben in België of die een aanvraag hebben ingediend voor de terugtrekking die nadien wordt goedgekeurd. Voor hen blijft de situatie dezelfde als voor de transitiefase, zij behouden hun verblijfsrecht net zoals voor de terugtrekking en behouden ook hun verblijfsdocument.

Britten en hun familieleden die nog geen verblijfsrecht hebben bekomen voor de terugtrekking, kunnen zich niet langer beroepen op de voorwaarden die gelden voor Unieburgers. Zij zullen onderworpen worden aan de algemene regels die gelden voor onderdanen van derde landen in België. Dit geldt zowel voor kort als lang verblijf.

Indien het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd

Indien u als Britse onderdaan of familielid van een Britse onderdaan een aanvraag indient voor 31 december 2020 wordt uw aanvraag op dezelfde manier behandeld als voor de terugtrekking. Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd, wordt u in het bezit gesteld van een verblijfsdocument (E of F kaart).

Indien u reeds in België verbleef voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, kan u uw huidig verblijfsdocument (E (+) of F (+) kaart) tijdens de transitiefase voorlopig behouden.

Alle Britse onderdanen en familieleden van Britse onderdanen die een verblijfsrecht hebben bekomen voor het einde van de transitiefase of wiens aanvraag werd ingediend voor het einde van de transitiefase en nadien wordt goedgekeurd, worden beschouwd als begunstigden van het terugtrekkingsakkoord. In de loop van de transitiefase moet elke Britse onderdaan en familielid van een Britse onderdaan als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord in het bezit gesteld worden van een nieuwe verblijfskaart met een vermelding naar de terugtrekking.

Alle begunstigden van het terugtrekkingsakkoord zullen daarom in de loop van de transitiefase aangeschreven worden met de vraag zich aan te melden bij de gemeentelijke dienst van hun verblijfplaats om hun nieuwe verblijfstitel aan te vragen. U hoeft dus zelf niets te ondernemen tot u uw uitnodiging ontvangt. Ten laatste tegen midden 2021 moet iedere begunstigde van het terugtrekkingsakkoord in het bezit zijn gesteld van zijn nieuwe kaart. De brief met de uitnodiging om u aan te melden bij de gemeente zal pas verstuurd worden vanaf het moment dat de kaarten beschikbaar zijn. U zal hiervan op de hoogte worden gehouden via de website van de dienst vreemdelingenzaken.

Als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord behoudt u ook na de transitiefase uw verblijfsrechten als Unieburger en dit levenslang, met als enige uitzondering dat u een nieuwe verblijfskaart zal hebben.

Bij gebrek aan terugtrekkingsakkoord

Indien u een Britse onderdaan bent of een familielid van een Britse onderdaan met een verblijfsrecht in België, hoeft u niets te ondernemen voor uw verblijf tijdens de overgangsperiode. U behoudt automatisch dezelfde verblijfsrechten als voor de terugtrekking tijdens de overgangsperiode. U kan uw huidig verblijfsdocument, uw elektronische E, F , E+ of F+ kaart gewoon behouden.

In het geval de geldigheid van uw verblijfskaart E, F, E+ of F+ kaart vervalt tussen de datum van de  terugtrekking en 31 december 2020, kan u zich met uw oude kaart aanmelden bij de gemeente van uw verblijfplaats om een nieuwe kaart aan te vragen die geldig zal zijn tot 31 december 2020.

Heeft u uw aanvraag reeds ingediend voor de terugtrekking maar nog geen antwoord gekregen? Aanvragen van Britse onderdanen en familieleden van Britse onderdanen die werden ingediend voor de terugtrekking maar die op de datum van de terugtrekking van het Verenigd Konikrijk uit de Europese Unie nog niet werden verwerkt, worden behandeld volgens dezelfde regels als voor de terugtrekking.

Indien u als familielid van een Britse onderdaan die op het moment van de terugtrekking reeds een verblijfsrecht heeft in België en u uw familielid na de terugtrekking wilt komen vervoegen, kan u dit doen volgens dezelfde regels als voor de terugtrekking. U moet uw aanvraag wel indienen tussen de  datum van de terugtrekking en 31 december 2020 indien u hiervan gebruik wil maken.

Indien u een duurzaam verblijf heeft als Britse onderdaan (E+ kaart), als familielid van een Britse onderdaan (F+ kaart), of indien u minstens 5 jaar in België verblijft wordt u aangeraden om een verblijf als langdurig ingezetene aan te vragen (D kaart) dat heel nauw aansluit bij het duurzaam verblijf als unieburger. Een D kaart biedt u definitieve zekerheid, ook na 31 december 2020.

De situatie is grotendeels dezelfde met of zonder terugtrekkingsakkoord.

In principe wordt u niet beschermd door het terugtrekkingsakkoord of door de Belgische wetgeving in verband met een terugtrekking zonder akkoord en kan u geen beroep meer doen op de voorwaarden die gelden voor Unieburgers. U valt terug op de bestaande algemene regels voor gezinshereniging met een derdelander.

Deze kunnen worden teruggevonden op onze website: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/fr/Pages/home.aspx

website: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/fr/Pages/home.aspx

Voor sommige familieleden werd een uitzondering voorzien in het terugtrekkingsakkoord, deze werd niet voorzien in de Belgische wetgeving in verband met een terugtrekking zonder akkoord. Het gaat om bepaalde familieleden die ofwel reeds een band hadden met een Britse onderdaan met een verblijfsrecht in België voor het einde van de transitiefase of kinderen die nadien werden geboren. Voor hen gelden ook na de transitiefase nog steeds de voorwaarden zoals van toepassing voor het einde van de transitiefase.

Meer bepaald gaat het om de volgende familieleden:

 • Rechtstreekse verwante gezinsleden van begunstigden van het terugtrekkingsakkoord voor zover deze band reeds bestond voor het einde van de transitiefase (dit zijn meer bepaald de echtgenoot of geregistreerde partner van de begunstigde,  de rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn beneden de leeftijd van 21 jaar of die ten laste zijn van de begunstigde en van de echtgenoot of partner en de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn die ten laste zijn  van de begunstigde en die van de echtgenoot of partner)
 • Personen met wie de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord een duurzame relatie heeft, mits hij kan aantonen dat deze relatie reeds voor het einde van de transitiefase bestond;
 • Kinderen van begunstigden van het terugtrekkingsakkoord geboren of geadopteerd na het einde van de transitiefase.

Indien het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd

Britse onderdanen en hun familieleden die begunstigde zijn van het terugtrekkingsakkoord kunnen na vijf jaar ononderbroken legaal verblijf in België genieten van het duurzaam verblijfsrecht. Zowel de periodes van legaal verblijf voor als na de transitiefase worden meegeteld. De tijdelijke afwezigheden die geen invloed hebben op het behoud van het verblijfsrecht van de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord die in België verblijft hebben eveneens geen invloed op het bekomen van een duurzaam verblijfsrecht na een periode van vijf jaar legaal verblijf.

Bij gebrek aan terugtrekkingsakkoord

Bij gebrek aan een akkoord kunnen Britse onderdanen en hun familieleden na de overgangsfase niet meer terugvallen op een verblijfsstatus die enkel voor Unieburgers bestaat. Zij zullen moeten overstappen naar een verblijfsstatus voor derdelanders.

Voor diegene die reeds een duurzaam verblijf hebben als Britse onderdaan (E+ kaart), als familielid van een Britse onderdaan (F+ kaart), die reeds minstens 5 jaar in België verblijven, wordt hen aangeraden om een verblijf als langdurig ingezetene aan te vragen (D kaart) dat heel nauw aansluit bij het duurzaam verblijf als Unieburger. Een D kaart biedt hen definitieve zekerheid, ook na 31 december 2020.

Indien het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd

Het terugtrekkingsakkoord voorziet een voordeligere bepaling voor Britse onderdanen die houder zijn van een duurzaam verblijfsrecht na de brexit. Zij kunnen hun duurzaam verblijfsrecht slechts verliezen wanneer zij voor een ononderbroken periode van meer dan vijf jaar afwezig zijn uit België, in plaats van 2 jaar voorzien voor andere Unieburgers die een duurzaam verblijfsrecht hebben.

Bij gebrek aan terugtrekkingsakkoord

Britse onderdanen kunnen na de overgangsfase bij een terugtrekking zonder akkoord niet meer terugvallen op hun duurzaam verblijf als Unieburger omdat zij onderdanen van een derde land zijn geworden. Zij kunnen wel een aanvraag indienen voor een verblijf als langdurig ingezetene (D kaart) dat heel nauw aansluit bij het duurzaam verblijf als Unieburger. Eenmaal bekomen kunnen zij deze slechts verliezen wanneer zij gedurende twaalf opeenvolgende maanden het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie verlaten of ten minste zes jaar afwezig zijn uit België.

Deze situatie is dezelfde met en zonder terugtrekkingsakkoord.

Vanaf de terugtrekking kan u als Britse onderdaan of familielid van een Britse onderdaan geen gebruik meer maken van de regel die geldt voor Unieburgers dat wanneer een Unieburger niet in het bezit is van een reisdocument aan een grens, zij alsnog een redelijk termijn krijgt dit document te verwerven of zich te laten bezorgen alvorens uitgezet of teruggedreven te worden. U moet dus steeds in het bezit zijn van uw reisdocument aan de grens

Indien het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd:

Britse grensarbeiders die voor het einde van de transitiefase reeds in België als grensarbeider actief waren, worden vrijgesteld van een inreisvisumplicht of andere gelijkaardige formaliteiten.

Indien het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd:

Indien u voor het einde van de transitiefase medische zorgen hebt gepland in België die reeds werden goedgekeurd dan zullen dezelfde grensformaliteiten van toepassing zijn als voor het einde van de transitiefase en dit voor de volledige duur van de behandeling. Dit geldt zowel voor u als uw begeleider en dit tot het einde van uw behandeling.

In geval van een no-deal zal de speciale verblijfstitel van de Britse internationale ambtenaren, woon-en werkzaam in België op moment van brexit, verder gelden tot het einde van de transitieperiode, voorzien onder de federale brexit-wet. Hangende aanvragen voor een speciale verblijfstitel op moment van een no-deal brexit zullen worden behandeld onder huidig regime. Britse internationale ambtenaren met speciale verblijfstitel in België op moment van brexit zullen tijdens voorziene transitieperiode worden aangemoedigd om een aanvraag in te dienen voor een verblijfstitel van langdurig ingezetene. Het verblijf onder hun speciale verblijfstitel zal hierbij in aanmerking worden genomen.

“In enkele bepalingen uit de Vlaamse Codex Fiscaliteit, voor de aanvullende gewestelijke personenbelasting en voor bepaalde andere gewestbelastingen wordt voor de toepassing van sommige tarieven, heffingsgrondslagen, verminderingen, vrijstellingen of procedures verwezen naar de lokalisatie van één of meer bepalende elementen. Bij verrichtingen met landsgrensoverschrijdende elementen wordt in de bestaande regelgeving een onderscheid gemaakt naargelang die elementen gelokaliseerd worden binnen of buiten de Europese Economische Ruimte. Na brexit zouden elementen die gelokaliseerd zijn in het VK buiten de Europese Economische Ruimte vallen. Vanuit de bekommernis van rechtszekerheid, eenvoud, en gelijkberechtiging van alle belastingplichtigen, voorziet het decreet erin dat er voor de toepassing van de regelgeving aangaande belastingen die voor of door het Vlaamse Gewest worden geïnd, het Verenigd Koninkrijk tot en met het aanslagjaar 2020 wordt geacht deel uit te maken van de Europese Unie. Deze bepaling zorgt ervoor dat gedurende de overgangsperiode de situatie voor belastingplichtigen hetzelfde.”

Veelgestelde vragen over reizen en de brexitVeelgestelde vragen over studeren en de brexitVeelgestelde vragen over goederen aankopen en de brexitVeelgestelde vragen over sociale zekerheid en de brexit

Laatst bijgewerkt
5 november 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Actieve deeleconomieplatforms in België

 2. Ondernemingen

  Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

 3. Ondernemingen

  Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!