Table of Contents

  De antwoorden op de vragen over de gevolgen van de brexit worden overgenomen uit verschillende nationale (federale, gewestelijke ...) en internationale bronnen. Zij hebben betrekking op de situatie na het einde van de overgangsperiode (vanaf 1 januari 2021). De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten van zijn website zo snel mogelijk aan te passen. Bij twijfel primeert de authentieke bron van de informatie.

  Belgen in het Verenigd Koninkrijk

  Sinds 1 januari 2021 is er een einde gekomen aan het vrije verkeer van personen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Belgen worden in de ogen van het Verenigd Koninkrijk beschouwd als onderdanen van derde landen. De Britse overheid bepaalt bijgevolg aan welke voorwaarden Europese burgers moeten voldoen als ze op haar grondgebied willen werken.

  U vindt meer informatie over de voorwaarden om in het Verenigd Koninkrijk te werken op de website van de Britse regering.

  Het terugtrekkingsakkoord bevat regels over de rechten van burgers die van toepassing zullen zijn na het verstrijken van de overgangsperiode (met andere woorden vanaf 1 januari 2021). Meer bepaald gaat het over het recht op werken voor alle Britse onderdanen en hun gezinsleden die hun recht op verblijf in een Europese lidstaat hebben uitgeoefend vóór het einde van de overgangsperiode en die er nadien blijven verblijven op basis van het terugtrekkingsakkoord. Ook houdt het terugtrekkingsakkoord dit recht op werken in voor de gezinsleden die beschikken over een verblijfsrecht op basis van het terugtrekkingsakkoord. Europese burgers (en dus ook Belgen) die zich in dezelfde situatie in het Verenigd Koninkrijk bevinden, genieten dezelfde rechten.

  Bron: Work in the UK (website van de Britse overheid

   

  Sinds 1 januari 2021 is er een einde gekomen aan het vrije verkeer van personen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Belgen worden in de ogen van het Verenigd Koninkrijk beschouwd als onderdanen van derde landen. De Britse overheid bepaalt bijgevolg aan welke voorwaarden Europese burgers moeten voldoen als ze op haar grondgebied willen werken.

  Het terugtrekkingsakkoord slaat niet op Europese burgers die pas na de overgangsperiode (met andere woorden na 1 januari 2021) in het Verenigd Koninkrijk willen verblijven en werken.

  U vindt meer informatie over de voorwaarden om in het Verenigd Koninkrijk te werken op de website van de Britse regering.

  Bron: Work in the UK (website van de Britse overheid)

   

  Voor wie in het Verenigd Koninkrijk al een erkenning van zijn (in België verworven) beroepskwalificaties heeft verkregen, verandert er niets. U blijft dus van die "verworven rechten" genieten.

  Sinds 1 januari 2021 beschouwt het Verenigd Koninkrijk België als een derde land. Als u uw beroepskwalificaties in België hebt verworven, kunt u niet langer genieten van de Europese wetgeving die de erkenning van beroepskwalificaties tussen de lidstaten vergemakkelijkt (richtlijn 2005/36/EG[SM(E-SE1] ). U moet zich onderwerpen aan de voorwaarden die de Britse wetgeving stelt. In de meeste gevallen zal u het diploma dat u in België of in een andere lidstaat behaalde, gelijkwaardig moeten laten verklaren in het Verenigd Koninkrijk. De mogelijkheid bestaat om voor afzonderlijke beroepen of sectoren bilaterale akkoorden af te sluiten maar een dergelijk akkoord werd tot op vandaag nog niet afgesloten.

  U vindt meer informatie over dit onderwerp op de website van de Britse regering:

  Britten in België

  Sinds 1 januari 2021 is er een einde gekomen aan het vrije verkeer van personen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. In principe worden Britse burgers onderdanen van derde landen, die enkel onder strikte voorwaarden in een Europese lidstaat mogen werken.

  Het terugtrekkingsakkoord bevat regels over de rechten van burgers die van toepassing zullen zijn na het verstrijken van de overgangsperiode. Meer bepaald gaat het over het recht op werken voor alle Britse onderdanen en hun gezinsleden die hun recht op verblijf in een Europese lidstaat (en dus in België) hebben uitgeoefend vóór het einde van de overgangsperiode en die er nadien blijven verblijven op basis van het terugtrekkingsakkoord.

  Gezien de verdeling van de bevoegdheden in België zijn het in principe de gewesten die, eventueel in uitvoering van de verdragen die later worden gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, de voorwaarden zullen moeten bepalen waaraan Britse burgers moeten voldoen als ze op hun grondgebied willen werken.

  Raadpleeg de sites van de verschillende gewesten om op de hoogte te blijven van de toekomstige modaliteiten:

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Waals Gewest

  Vlaams Gewest

   

  Sinds 1 januari 2021 kunt u niet langer beschikken over de voordelen van het vrije verkeer van personen dat binnen de Europese Unie bestaat: en kunt u niet meer worden beschouwd als een onderdaan van de Europese Unie.

  Een onderdaan van een niet-EU-land die langer dan 90 dagen in België wil werken, moet via zijn werkgever een eenmalige aanvraag indienen bij het bevoegde gewest. Wordt de aanvraag aanvaard, dan ontvangt hij één document als bewijs dat het hem toegelaten is langer dan 90 dagen in België te verblijven om er te werken (gecombineerde vergunning).

  Meer informatie over de procedure om een gecombineerde vergunning te verkrijgen.

  De betrokkene moet de vergunning aanvragen door een aanvraag van een visum D in te dienen bij de diplomatieke post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats.

  Een Brit die in de Europese Unie aankomt, zal vrijgesteld worden van een Schengen-visum voor een verblijf met een maximale duur van 90 dagen. Indien hij tijdens deze periode wil werken, moet hij een arbeidsvergunning aanvragen bij de gewestelijke overheid.

  Bron: Dienst Vreemdelingenzaken

   

  U moet bij het gemeentebestuur van de plaats waar u werkt een aanvraag indienen als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord als grenswerknemer. U zult dan het document "klein grensverkeer" krijgen, met een verwijzing naar 50 VWEU, waarmee u gemakkelijk de grens zult kunnen oversteken. U zult dus worden vrijgesteld van een inreisvisum of andere analoge formaliteiten, mits u een document hebt gekregen dat uw statuut van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord als grenswerknemer bevestigt. Dat geldt ook terwijl het onderzoek van de aanvraag loopt. U zult dit document te allen tijde bij u moeten hebben om bij het oversteken van de grens dezelfde vlottere voorwaarden te genieten als vroeger.

  Bron: Dienst Vreemdelingenzaken

   

  Als u voor 1 januari 2021 een erkenning van uw (in het Verenigd Koninkrijk verworven) beroepskwalificaties heeft verkregen in de Europese Unie, verandert er niets. U blijft dus van die "verworven rechten" genieten.

  Meer informatie over de nationale coördinatie van de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (richtlijn 2005/36/EG).

  Sinds 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk een derde land. Als u uw beroepskwalificaties in het Verenigd Koninkrijk hebt verworven, kunt u dus niet langer genieten van de Europese wetgeving die de erkenning van beroepskwalificaties tussen de lidstaten vergemakkelijkt (richtlijn 2005/36/EG). U zal het diploma dat u in het Verenigd Koninkrijk behaalde, meer dan waarschijnlijk gelijkwaardig moeten laten verklaren. U moet dat doen bij de bevoegde dienst van de gemeenschap waar u gevestigd bent. De mogelijkheid bestaat om voor afzonderlijke beroepen of sectoren bilaterale akkoorden af te sluiten maar een dergelijk akkoord werd tot op vandaag nog niet afgesloten.

  Voor meer informatie over de erkenning van beroepskwalificaties van derde landen kunt u de veelgestelde vragen over Be-Assist raadplegen.

  De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten van zijn site zo snel mogelijk aan te passen wanneer er iets verandert. In geval van twijfel of verschil primeert informatie die door de authentieke bron gepubliceerd werd. Aarzel niet om ons via info.eco@economie.fgov.be op de hoogte te brengen van eventuele afwijkingen.

  Veelgelstelde vragen over wonen en de brexitVeelgestelde vragen over reizen en de brexitVeelgestelde vragen over studeren en de brexitVeelgestelde vragen over goederen aankopen en de brexitVeelgestelde vragen over de brexit

  Laatst bijgewerkt
  15 februari 2021