Alle informatie die u vindt in onze veelgestelde vragen over Brexit voor particulieren is afkomstig van de authentieke bronnen van de verschillende administraties op dit gebied.

Ze zijn gebaseerd op het vooruitzicht van een harde Brexit, dat wil zeggen zonder een terugtrekkingsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Dit hangt af van de wijze waarop het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de EU; met een overeenkomst (deal) of zonder een overeenkomst (no-deal).

Bij een deal

Tijdens de overgangsperiode verandert er niets aan de controles van goederen. Na de overgangsperiode ontstaat een nieuwe situatie. Deze onderhandelingen starten na terugtrekking van het VK uit de EU.

Bij een no-deal

In het geval van een no-deal  scenario is er geen vrij verkeer van goederen meer. Dat betekent dat u geïmporteerde goederen moet aangeven bij de Douane. Mogelijk moet u dan invoerrechten en btw betalen. Hiervoor geldt de standaardvrijstelling voor derde landen.

Op de website van de Britse overheid vindt u informatie over wat u mag invoeren in het Verenigd Koninkrijk (Engelstalig).

Bij een Brexit met deal komt er een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Tot die tijd gelden de huidige EU-regels voor vervoer van plantaardige en dierlijke producten. Bij een no-deal Brexit zullen deze regels waarschijnlijk veranderen.

Meenemen van voedselproducten bij een deal

De huidige EU-regels voor vervoer van plantaardige producten (bijvoorbeeld brood) en dierlijke producten (zoals worst en kaas) blijven gelden tot het einde van de overgangsperiode op 31 december 2020. Welke regels er daarna zullen gelden, is nog niet precies duidelijk. Dat ligt aan de afspraken die de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hierover maken.

Meenemen van voedselproducten bij een no-deal

De regels voor het vervoer van plantaardige en dierlijke producten veranderen na een no-deal Brexit. Wat er gaat veranderen in het VK is nog niet duidelijk. Naar de EU toe zullen de voedselproducten niet meer mogen meegebracht worden via de bagage. De douane zal de controle op de bagage uitvoeren in de punten van binnenkomst zoals de luchthavens maar ook de ferryhavens. De douane zal hierbij de regels toepassen die ook op andere derde landen van toepassing zijn.

Bij een Brexit met deal verandert er tot en met de laatste dag van de overgangsperiode op 31 december 2020 niets. U kunt tot die tijd niet belastingvrij winkelen in het Verenigd Koninkrijk (VK). Bij een Brexit zonder deal is het nog niet duidelijk welke mogelijkheden het VK biedt rondom belastingvrij shoppen.

Belastingvrij shoppen bij Brexit met deal

Bij een Brexit met deal verandert er tot en met de laatste dag van de overgangsperiode op 31 december 2020 niets aan de manier van winkelen. U kunt tot die periode dus niet belastingvrij shoppen in het VK.

Belastingvrij shoppen bij Brexit zonder deal

Belastingvrij shoppen wordt misschien mogelijk omdat het VK bij een Brexit zonder deal geen lid meer is van de Europese Unie en daardoor een derde land wordt. Welke mogelijkheden het VK gaat bieden voor belastingvrij winkelen is nog niet bekend.

<

Geneesmiddelen

https://www.fagg.be/nl/brexit_informatie_voor_het_publiek

Na de brexit zal de Europese Unie (EU) het Verenigd Koninkrijk (VK) als “derde land” beschouwen. In de praktijk betekent dat dat de EU alle geneesmiddelen die het VK produceert aan bijkomende controles zal onderwerpen en de verantwoordelijken voor deze geneesmiddelen hun vergunningen moeten aanpassen. Het FAGG werkt in Europees verband samen met andere geneesmiddelenautoriteiten en met het Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency, EMA) om ervoor te zorgen dat alle betrokken firma’s tijdig hun vergunningen aanpassen en de noodzakelijke maatregelen treffen opdat de verplichte bijkomende controles in de EU kunnen plaatsvinden en onbeschikbaarheden van geneesmiddelen op de Europese markt zo veel mogelijk vermeden worden.

Het FAGG heeft de voorbije maanden de geneesmiddelen in kaart gebracht waarvoor mogelijk problemen van beschikbaarheid verwacht werden eens de brexit een feit is. Deze geneesmiddelen werden stuk voor stuk geanalyseerd, rekening houdend met het aantal beschikbare alternatieven en waarvoor het geneesmiddel gebruikt wordt. Zo werden er een aantal geneesmiddelen geïdentificeerd die problematisch konden zijn in geval van onbeschikbaarheid. Voor de meeste van de geneesmiddelen, is er ondertussen een oplossing. Voor de andere is een planning om tot een oplossing te komen.

Het FAGG heeft aan het begin van het brexitproces de geneesmiddelen geïdentificeerd die mogelijk een probleem konden vormen qua beschikbaarheid voor de Belgische patiënten.

Deze geneesmiddelen werden stuk voor stuk geanalyseerd, rekening houdend met het aantal beschikbare alternatieven en waarvoor het geneesmiddel gebruikt wordt. Zo werden er een aantal geneesmiddelen geïdentificeerd die problematisch konden zijn in geval van onbeschikbaarheid. Voor elk van die geneesmiddelen is er een oplossing gevonden of is een planning om tot een oplossing te komen:

 • Voor de meerderheid van deze geneesmiddelen hebben de betrokken farmaceutische firma’s en de bevoegde instanties al de nodige maatregelen genomen.
 • Voor de resterende geneesmiddelen hebben de betrokken firma’s aangegeven dat ze op tijd het nodige zullen ondernemen opdat hun producten beschikbaar blijven op de Europese markt.

Het FAGG werkt in het kader van de brexit nauw samen met de betrokken farmaceutische firma’s. Daardoor worden problemen met onbeschikbaarheden zo veel mogelijk vermeden.

Op onze website kunt u de lijst van alle niet-beschikbare geneesmiddelen raadplegen. Geneesmiddelen die door de brexit niet beschikbaar zijn worden zo aangegeven in de databank.

Het FAGG werkt deze databank dagelijks bij zodat u steeds kunt nagaan of uw geneesmiddel beschikbaar is.

Ondanks alle voorbereidingen bestaat er een kleine kans dat enkele geneesmiddelen, niet beschikbaar zijn als gevolg van de brexit (zie vraag 2). Daarnaast kan het natuurlijk altijd dat een geneesmiddel tijdelijk niet verkrijgbaar is door redenen die niets met de brexit te maken hebben. In geval van een onbeschikbaarheid neemt u best contact op met uw arts of apotheker. Hij of zij kent uw medische voorgeschiedenis.

Ga voor uw vertrek na bij de Britse bevoegde instanties of de geneesmiddelen die u wenst mee te nemen, toegelaten worden in het Verenigd Koninkrijk (externe link) (de zogenaamde “controled drugs”). Is dat het geval, ga dan ook de toelatingsvoorwaarden na. Controleer bijvoorbeeld of u een kopie van het voorschrift, een doktersverklaring (in het Engels), een medisch attest, een andere verklaring of een speciale toelating nodig hebt en of de hoeveelheid geneesmiddelen die u het Verenigd Koninkrijk mag binnen brengen, beperkt is of niet.

Het FAGG raadt aan om extra voorzichtig te zijn met speciaal gereglementeerde verdovende middelen (morfine en andere opioïde pijnstillers, kalmeermiddelen …).

Nee, u mag na de brexit geen geneesmiddelen bestellen bij online apotheken of andere leveranciers die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn en hun producten verkopen via het internet.

Britse online aanbieders van geneesmiddelen kunnen zich na de brexit niet langer beroepen op het zogenaamde “land-van-herkomstprincipe” van de Europese Richtlijn inzake elektronische handel (externe link). Volgens dat principe zijn handelaars niet gebonden aan de wetten van het land waarnaar ze hun producten verzenden (of waar ze hun producten aanbieden via het internet), maar moeten ze zich enkel houden aan de wetgeving van het land waarin ze gevestigd zijn. Bovendien moeten Britse aanbieders van geneesmiddelen zich na de brexit niet langer houden aan de bepalingen inzake de online verkoop van geneesmiddelen zoals bepaald in Richtlijn 2001/83/EG (externe link).

Als een verkoper buiten de Europese Unie gevestigd is, heeft elke lidstaat het recht om de onlineverkoop van geneesmiddelen en gezondheidsproducten aan zijn nationale wetgeving te onderwerpen. Zo bepaalt de Belgische wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen (externe link) dat handelaars enkel geneesmiddelen waarvoor geen voorschrift nodig is, mogen verkopen het via internet. De Belgische en Europese wetgeving verplicht online aanbieders van geneesmiddelen om een speciaal logo op hun website te plaatsen. Dat logo bewijst dat de website die is van een vergunde online apotheek en geeft aan welke Europese lidstaat die vergunning heeft toegekend. Op Britse websites die geneesmiddelen verkopen, is dit Europese logo niet aanwezig.

Het aankopen en/of invoeren van geneesmiddelen via Britse websites is dus illegaal.

Meer informatie over het kopen van geneesmiddelen via het internet vindt u op onze website.  

Medische hulpmiddelen

https://www.fagg.be/nl/brexit_informatie_voor_het_publiek

Voor medische hulpmiddelen die legaal in de Europese handel zijn gebracht voor de brexit, heeft de brexit geen gevolgen. Zij mogen vrij verhandeld worden op het grondgebied van de 27 Europese lidstaten (EU27). Dat is niet noodzakelijk het geval voor medische hulpmiddelen die na de brexit op de Europese markt komen. Betrokken fabrikanten die hun producten willen aanbieden in de EU27, moeten eerst enkele aanpassingen doorvoeren.

Bepaalde medische hulpmiddelen, die behoren tot hogere risico klassen, dienen te beschikken over een CE-certificaat uitgereikt door een aangemelde instantie vooraleer ze in de handel kunnen gebracht worden. Dat certificaat bewijst dat een product voldoet aan de essentiële eisen volgens de verschillende procedures voor CE-certificering en het dus veilig en doeltreffend is.

Zodra het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, beschouwt de EU het als een “derde land”. Het heeft dan dezelfde verplichtingen als elk ander land buiten de Europese Unie:

 • Fabrikanten van medische hulpmiddelen die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, moeten zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde vertegenwoordiger die aanwezig is op het grondgebied van een van de 27 Europese lidstaten (EU27).
 • Fabrikanten van medische hulpmiddelen die een gemachtigde vertegenwoordiger hebben in het VK moeten een nieuwe gemachtigde vertegenwoordiger aanstellen binnen de EU27.
 • CE-certificaten afgeleverd door een Britse aangemelde instantie zijn na de brexit niet langer geldig binnen de EU27. De betrokken fabrikanten van medische hulpmiddelen moeten dus een nieuw CE-certificaat bekomen via een aangemelde instantie van een van de 27 Europese lidstaten.

Fabrikanten die deze vereisten hebben vervuld, kunnen ook na de brexit hun producten verkopen binnen de Europese Unie. Aan hun producten zal geen tekort zijn.

De brexit heeft gevolgen voor heel wat medische hulpmiddelen. Een medisch hulpmiddel dat voor de brexit verkrijgbaar was in België, is dat na de Brexit mogelijk niet meer. U kunt nagaan of een product getroffen wordt door de brexit aan de hand van de  informatie op de verpakking. Een medisch hulpmiddel is getroffen indien aan 1 of meer van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de fabrikant is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk : dit staat meestal afgebeeld met een fabriekssymbool;
 • de gemachtigde vertegenwoordiger is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk: meestal weergegeven door een kadertje met EU REP;
 • de CE-markering wordt gevolgd door een nummer met 4 cijfers, de volgende nummers zijn getroffen door de brexit: 0086, 0088, 0120, 0843.

Voor medische hulpmiddelen die op de markt zijn gebracht vóór de brexit is er geen probleem.

Het ongeldig worden van de CE certificaten door de brexit en/of de lokalisatie van een fabrikant of gemachtigde buiten de EU27 is niet gelinkt aan de veiligheid en de doeltreffendheid van de medische hulpmiddelen. Het FAGG blijft ook na de brexit waken over de veiligheid van de legaal op de markt gebrachte medische hulpmiddelen en het bestrijden van illegale op de markt gebrachte producten.

Als een medisch hulpmiddel niet beschikbaar is, raadt het FAGG u aan om contact op te nemen met uw arts of apotheker. Zij kennen uw medische voorgeschiedenis en zullen u een oplossing voorstellen.

Een fabrikant die medische hulpmiddelen verkoopt, moet aan strenge criteria voldoen om hun veiligheid en kwaliteit te garanderen. Als dat het geval is, mag u zijn medische hulpmiddelen online aankopen. Let wel: na de brexit zal u invoertaksen betalen op medische hulpmiddelen van fabrikanten/distributeurs uit het Verenigd Koninkrijk.

Algemene goederen

Bij een Brexit met deal moet het Verenigd Koninkrijk (VK) in elk geval tot en met 31 december 2020 voldoen aan de veiligheidsregels van de Europese Unie (EU). Bij een Brexit zonder deal kan het VK voor de Britse markt eigen veiligheidseisen opstellen.

Veiligheidseisen bij een Brexit met deal

Bij een brexit met deal komt er een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Tot die tijd moeten producten uit het VK, zoals speelgoed, voldoen aan de veiligheidsregels van de EU.

Veiligheidsregels bij een Brexit zonder deal

Bij een brexit zonder deal kan het VK voor de Britse markt eigen veiligheidsregels opstellen. Controleer daarom bij Britse producten zoals speelgoed en elektronica of het een CE-markering bevat. Als er een CE-markering op het product staat, voldoet het product aan de EU-regels voor onder andere veiligheid. Als u een onveilig product aantreft kunt u dit melden bij de webshop van aankoop. Als een producent uit het Verenigd Koninkrijk (VK) een product aanbiedt op de Europese markt, moet deze ook na de Brexit voldoen aan de veiligheidsregels van de Europese Unie (EU).

Na de Brexit houdt u dezelfde consumentenrechten op Britse producten die u koopt op de Belgische markt. Een (online) ondernemer uit het Verenigd Koninkrijk (VK) moet zich, als deze zich richt op de Belgische markt, houden aan de hier geldende regels. Een Brexit, in wat voor vorm dan ook, verandert dit niet.

In het geval van een no deal Brexit (een Brexit zonder afspraken tussen het VK en de Europese Unie) zal het in de praktijk mogelijk wel moeilijker worden voor Belgische consumenten om hun rechten te halen bij een directe aankoop uit het Verenigd Koninkrijk dan bij een aankoop van een Brits product bij een ondernemer uit België.

Zowel bij een Brexit met als zonder deal kunt u gewoon producten blijven bestellen bij (web)winkels in het Verenigd Koninkrijk (VK). Bij een Brexit zonder deal moet u er wel rekening mee houden dat producten die geproduceerd zijn in het VK en bedoeld zijn voor de Britse markt, niet meer automatisch hoeven te voldoen aan de Europese veiligheidsregels.

Producten bestellen bij een Brexit met deal

Bij een Brexit met deal komt er een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Tot die tijd kunt u gewoon producten blijven bestellen bij (web)winkels in het VK.

Producten bestellen bij een Brexit zonder deal

Bij een Brexit zonder deal kan het VK eigen veiligheidsregels voor producten opstellen. Voor veel producten, waaronder speelgoed en elektronica, kunt u controleren of er een CE-markering op het product staat. Met een CE-markering geeft de fabrikant aan dat het product voldoet aan de EU regels voor onder andere veiligheid. Als het product niet voldoet aan de EU-veiligheidsregels mag dit product niet op de Europese markt gebracht worden.

Bij een Brexit met deal betaalt u geen invoerrechten bij een online aankoop uit het Verenigd Koninkrijk (VK). Bij een no-deal Brexit is er geen vrij verkeer van goederen meer. Dat betekent dat u een online besteld importproduct uit het VK moet aangeven bij de Douane.

Invoerrechten bij een Brexit met deal

Bij een Brexit met deal komt er een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Tot die tijd kunt u gewoon (online) aankopen doen in het VK zonder invoerrechten te betalen.

Invoerrechten bij een Brexit zonder deal

Het voorlopig UK TRQ-schema kan u vinden op volgende pagina: https://www.gov.uk/government/publications/the-customs-tariff-rate-quotas-regulation

Bij een Brexit met deal verandert er tot en met 31 december 2020 niets aan de levering van goederen uit het Verenigd Koninkrijk (VK). Bij een Brexit zonder deal is het niet de verwachting dat producten uit het VK per direct niet meer beschikbaar zijn in Europese winkels.

Tekort aan goederen bij een Brexit met deal

Bij een Brexit met deal komt er een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Tot die tijd verandert er niets aan de levering van goederen uit het VK.

Tekort aan goederen bij een Brexit zonder deal

Bij een Brexit zonder deal ontstaat er mogelijk vertraging in havens omdat douaneprocedures meer tijd kosten vlak na de Brexit. Wellicht moeten bepaalde producten langer wachten op een keuring. Hierdoor kan de beschikbaarheid van producten uit het VK tijdelijk minder zijn.

Bij een Brexit met deal verandert er tot en met 31 december 2020 niets aan de levertijd van postpakketjes. Bij een Brexit zonder deal hangt de levertijd van een pakket af van de afspraken die de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) maken over douaneafhandeling aan de grens.

Levertijd van pakketten bij een Brexit met deal

Bij een Brexit met deal komt er een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Tot die tijd verandert er niets aan de levertijd van postpakketjes uit het VK.

Levertijd van pakketten bij een Brexit zonder deal

Omdat het VK uit de EU stapt, moeten de huidige afspraken over douaneafhandeling opnieuw worden bekeken. Ook de afspraken over het afhandelen van elkaars post en verrekening van kosten worden opnieuw bekeken. Ondanks de huidige (en mogelijk gewijzigde) afspraken kan de levertijd in de eerste maanden na de Brexit langer zijn. Als u na de Brexit iets bestelt in een Britse webwinkel betaalt u mogelijk invoerrechten en btw.

Bij een Brexit met een deal tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) blijven de tarieven hetzelfde tot en met 31 december 2020. Bij een no-deal Brexit kan bellen met het VK duurder worden.

Bellen niet duurder bij Brexit met deal

Bij een Brexit met een deal tussen de EU en het VK blijft de huidige wet- en regelgeving voor roaming in elk geval tijdens de overgangsperiode van kracht. Dat is tot en met 31 december 2020.

Bellen mogelijk duurder bij een Brexit zonder deal

Bij een Brexit zonder deal zijn Britse telecomoperators vrij om tarieven voor roaming (Roam Like At Home, RLAH) in rekening te brengen. (Roaming betekent dat een telefoon zich met een buitenlands netwerk kan verbinden). Dit kan omdat de huidige wet- en regelgeving van de EU voor roaming vervalt voor het VK bij een Brexit zonder deal. Het is afhankelijk van de individuele telecomoperators of en hoeveel extra kosten in rekening worden gebracht. Wel is de verwachting dat de Britse overheid een maximumbedrag instelt.

Zowel bij een Brexit met deal als bij een Brexit zonder deal gaat het betalingsverkeer tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) zonder belemmeringen door. De gevolgen voor transactiekosten bij een Brexit zonder deal zijn nog niet bekend.

De banken hebben maatregelen genomen waardoor het SEPA-betalingsverkeer tussen de EU en het VK gewoon door blijft gaan. U kunt dus ook na een Brexit zonder deal in euro geld overmaken naar het VK via overboekingen, incasso en debetkaartbetalingen. Ook betalingsverkeer tussen het VK en de EU in Britse ponden of andere niet-euro valuta kan zonder belemmeringen doorgaan. De gevolgen voor transactiekosten bij een Brexit zonder deal zijn nog niet bekend.

Zowel na een Brexit met als zonder deal is het pond vrij inwisselbaar voor andere valuta zoals de euro. De koers van het pond is afhankelijk van veel factoren. De gevolgen van de Brexit op de Britse economie heeft bijvoorbeeld invloed op de koers.

Veelgestelde vragen over wonen en werken en de brexitVeelgestelde vragen over reizen en de brexitVeelgestelde vragen over studeren en de brexit Veelgestelde vragen over sociale zekerheid en de brexit

Laatst bijgewerkt
14 oktober 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Actieve deeleconomieplatforms in België

 2. Ondernemingen

  Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

 3. Ondernemingen

  Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!