Table of Contents

  De antwoorden op de vragen over de gevolgen van de brexit worden overgenomen uit verschillende nationale (federale, gewestelijke ...) en internationale bronnen. Zij hebben betrekking op de situatie na het einde van de overgangsperiode (vanaf 1 januari 2021). Ze zijn gebaseerd op het vooruitzicht van een brexit zonder akkoord (harde brexit of “no deal”). De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten van zijn website zo snel mogelijk aan te passen wanneer er iets verandert. Bij twijfel primeert de authentieke bron van de informatie. 

  Wat de uitkomst van de lopende onderhandelingen over een nieuw partnerschap met de Europese Unie ook is, vanaf 1 januari 2021 komt er hoe dan ook een einde aan de huidige verhouding tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.. Dat resulteert in de toepassing van nieuwe regels.

  Het gevaar van een brexit zonder overeenkomst blijft bestaan.

  Goederen die vanaf 1 januari 2021 op de markt van de Europese Unie of van het Verenigd Koninkrijk worden gebracht , zullen niet langer vrij kunnen circuleren tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Bijgevolg zullen er douaneformaliteiten voor die goederen van toepassing zijn.

  Goederen die echter vóór die datum op de markt van de Europese Unie worden gebracht, zullen nog vrij kunnen worden vervoerd tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

  Vanaf 1 januari 2021 wordt de Britse fabrikant of importeur met wie u handel drijft, niet langer beschouwd als een Europese marktdeelnemer. Bijgevolg wordt u beschouwd als een importeur in het licht van het Europees recht. Voor importeurs gelden specifieke voorwaarden en zeer strenge verplichtingen; bovendien zijn zij de contactpersonen voor de markttoezichtautoriteiten met betrekking tot productconformiteit.

  U vindt meer informatie over de rol van de fabrikant en de importeur in hoofdstuk 3 van de Blauwe Gids (p. 28 en volgende).

  Meer informatie in verband met import.

  Vanaf 1 januari 2021 moet die gemachtigde actief zijn in de Europese Unie indien hij was aangesteld in het Verenigd Koninkrijk. De aanwijzing van gemachtigden is echter niet verplicht, behalve voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen en enkele andere domeinen.

  Als u een nieuwe importeur of een nieuwe gemachtigde heeft aangewezen, zijn er nieuwe etiketten nodig met de contactgegevens van de nieuwe importeur of gemachtigde.

  Invoer uit het Verenigd Koninkrijk

  Het Verenigd Koninkrijk zal worden beschouwd als een "derde land", zonder rekening te houden met zijn vroegere bevoorrechte relaties met de Europese Unie: de basisregels van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) zullen opnieuw van toepassing zijn en dus zullen de WHO-tarieven gelden.

  Het kan gaan om de gebonden WHO-rechten of de MFN-tarieven ("most favoured nation"). Wat betreft de invoer in de Europese Unie zijn die tarieven reeds gekend, omdat dit de tarieven zijn die de Europese Unie toepast op alle landen waarmee ze geen handelsovereenkomst heeft.

  U kunt de beoogde invoertarieven voor het Verenigd Koninkrijk al raadplegen in de database van de Commissie.

  Om een raming te maken van de MFN-tarieven in België ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk, kunt u ook terecht in de database van de WHO.

  Bron:  FOD Financiën (douane en accijnzen)

  Op 1 januari 2021 is de overgangsperiode voorbij. Dan zal de impact van de brexit volledig voelbaar worden op de handels-economische verhoudingen met het Verenigd Koninkrijk.

  Vanaf die datum zullen goederen afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk niet langer zonder formaliteiten kunnen binnenkomen in de Europese Unie.

  Ze zullen aan dezelfde formaliteiten moeten voldoen als goederen uit derde landen, bijvoorbeeld China, die in de Europese Unie worden ingevoerd.

  Meer weten over de invoerformaliteiten.

  Bron: FOD Financiën (Douane en Accijnzen)

  Neen, de Europese Unie zal geen oorsprongsattesten vragen voor goederen die uit het Verenigd Koninkrijk worden ingevoerd.

  Vanaf 01.01.2021 verliezen de aangemelde instanties (notified bodies - NB) van het Verenigd Koninkrijk hun statuut van NB in verband met de Europese wetgeving over de conformiteit. Zij kunnen dan niet langer als NB ingrijpen in de procedures van conformiteitsbeoordeling van producten en geen typecertificaten meer afleveren of kwaliteitssystemen certificeren.

  Het is de taak van de ondernemingen om de vereiste initiatieven te ondernemen:

  • een nieuw attest aanvragen bij een Europese NB, hierna EU-NB genoemd, of
  • het dossier en het overeenstemmende attest van de NB van het Verenigd Koninkrijk doorsturen naar een Europese NB.

  Het is ondernemingen aangeraden voor nieuwe producten onmiddellijk beroep te maken op een EU-NB.

  De NANDO-database, die alle NB per domein bevat, maakt het mogelijk te weten welke Britse NB actief zijn volgens de Europese harmonisatiereglementeringen. Dankzij die database kunnen ondernemingen andere EU-NB vinden die in hetzelfde domein actief zijn.

  Meer weten over conformiteit en de brexit.

  In theorie zijn de markttoezichtautoriteiten niet meer verplicht de certificaten te erkennen die door de United Kingdom Accreditation Service (UKAS, de Britse nationale accreditatie-instantie) worden verstrekt.

  De UKAS blijft echter lid van de European cooperation for Accreditation (EA) tot 31.01.2022, wat garanties biedt voor uw accreditatiecertificaten die tot die datum geldig zijn.

  Meer weten over accreditatie en de brexit.

  Uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk

  De leden van de Europese Unie zullen door het Verenigd Koninkrijk worden beschouwd als "derde landen": de basisregels van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) zullen opnieuw van toepassing zijn en de WHO-tarieven zullen dan gelden.

  Het kan gaan om de gebonden WHO-rechten of de MFN-tarieven ("most favoured nation").

  U kunt de beoogde uitvoertarieven voor het Verenigd Koninkrijk al raadplegen in de database van de Commissie.

  Om een raming te maken van de MFN-tarieven in België ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk, kunt u ook terecht in de database van de WHO.

  Bron: FOD Financiën (Douane en Accijnzen.

  Op 1 januari 2021 is de overgangsperiode voorbij. Dan zal de impact van de brexit volledig voelbaar worden op de handels-economische verhoudingen met het Verenigd Koninkrijk.

  Goederen die bestemd zijn voor het Verenigd Koninkrijk, zullen de Europese Unie vanaf die datum niet meer zonder formaliteiten kunnen verlaten.

  Ze moeten aan dezelfde formaliteiten voldoen als goederen die vanuit de Europese Unie worden uitgevoerd naar derde landen, bijvoorbeeld naar China.

  Meer informatie over de uitvoerformaliteiten.

  Bron: FOD Financiën (Douane en Accijnzen.

  Het Verenigd Koninkrijk zal naar verwachting geen oorsprongsattesten vragen voor goederen die uit de Europese Unie worden ingevoerd.

  Als u producten die aan de Europese normen voldoen uitvoert naar het Verenigd Koninkrijk, zullen die normen ten minste tot 31 december 2021 niet door Britse normen worden vervangen. Tot die datum blijft het BSI (de Britse normalisatie-instelling) immers lid van de Europese normalisatie-instellingen (CEN, CENELEC, ETSI). Ze zal dus geen nieuwe Britse normen ter vervanging van de Europese normen mogen opstellen vóór 1 januari 2022.

  In dat verband verstrekken 35 Normen-Antennes, ondersteund door de FOD Economie, informatie over de huidige normen, ontwerpen van normen of specifiekere thema's.

  Voertuigen en motoren

  Neen. Vanaf 1 januari 2021 worden in het Verenigd Koninkrijk gevestigde lasthebbers van autoconstructeurs niet langer beschouwd als gevestigd in de Unie. Bijgevolg wordt aan elke buiten de Unie gevestigde constructeur gevraagd het nodige te doen om te verzekeren dat zijn aangewezen gemachtigde na 31 december 2020 in de EU27 gevestigd zal zijn.

   Vanaf 1 januari 2021 zal de typegoedkeuringsinstantie van het Verenigd Koninkrijk niet langer een EU-typegoedkeuringsinstantie zijn en zal ze niet langer de bevoegdheden en verplichtingen hebben van een typegoedkeuringsinstantie die voortvloeien uit de EU-wetgeving.

  Fabrikanten die in het verleden goedkeuringen in het Verenigd Koninkrijk verkregen, moeten nieuwe goedkeuringen (na 31 december 2020) dus van typegoedkeuringsinstanties uit de EU27 verkrijgen, ook voor producten die al in productie zijn, om de blijvende naleving van de EU-wetgeving en de toegang tot de markt van de Unie te behouden.

  Meer weten over de typegoedkeuring van voertuigen in het kader van de brexit.

  Meer weten over de typegoedkeuring van voertuigen in België.

  Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

  Vanaf 1 januari 2021 zullen de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde lasthebbers niet langer worden geacht in de Unie gevestigd te zijn. Bijgevolg wordt u verzocht de nodige maatregelen te treffen om te verzekeren dat uw aangewezen lasthebber vanaf 1 januari 2021 in de EU27 gevestigd zal zijn.

  U heeft tot 31 december 2020 de tijd om de nodige wijzigingen aan te brengen in uw basisdossiers van het geneesmiddelenbewakingssysteem.

  Voor gezondheidsproducten kunnen ondernemingen de volgende stappen ondernemen om aan de Europese wetgeving te voldoen en op de EU-markt te blijven:

  • worden vertegenwoordigd door een gemachtigde vertegenwoordiger in de EU27,
  • een nieuwe gemachtigde vertegenwoordiger in de EU27 aanwijzen,
  • een nieuwe CE-markering aanvragen bij een in de EU27 gevestigde aangemelde instantie.

  Bijkomende informatie: Europese Commissie

  Bron: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG)

  Vanaf 1 januari 2021 wordt de batch release van in het Verenigd Koninkrijk geproduceerde IMP niet langer verzekerd door de gekwalificeerde persoon van een invoerder in het Verenigd Koninkrijk. De batch release moet worden uitgevoerd door de gekwalificeerde persoon van een invoerder in een andere Europese lidstaat. Hetzelfde geldt voor IMP die buiten de Europese Unie worden geproduceerd. De wijziging van invoerder en gekwalificeerde persoon moet worden ingesteld met een substantieel amendement via hetwelk rubriek D.9.2 van het European application form wordt aangepast, met een nieuwe QP declaration, een manufacturing authorisation van de nieuwe invoerder en een aanpassing van de rubriek "manufacturers of the drug product" van het Investigational Medicinal Product-dossier (IMPD).

  Bijkomende informatie: Europese Commissie

  Bron: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

  Controleer de informatie op de verpakking van het medisch hulpmiddel. Een hulpmiddel ondergaat vanaf 1 januari 2021 een impact indien een of meerdere van de volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • de fabrikant is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk;
  • de gemachtigde vertegenwoordiger is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk;
  • de CE-markering wordt gevolgd door een van de volgende nummers: 0086, 0088, 0120, 0843.

  Bron: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

  Als het medisch hulpmiddel op wettige wijze op de Europese markt is gebracht VOOR het einde van de overgangsperiode, mag het vrij circuleren op het grondgebied van de 27 EU-lidstaten (EU27).

  Als het medisch hulpmiddel op de Europese markt is gebracht NA het einde van de overgangsperiode, moet de fabrikant enkele wijzigingen aanbrengen om het hulpmiddel op de markt van de EU27 te mogen brengen:

  • In het Verenigd Koninkrijk gevestigde fabrikanten moeten zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde vertegenwoordiger in de EU27.
  • Fabrikanten die worden vertegenwoordigd door een in het Verenigd Koninkrijk gemachtigde vertegenwoordiger, moeten een nieuwe vertegenwoordiger aanwijzen die gemachtigd is in de EU27.
  • Voor de CE-certificaten die zijn afgegeven door een Britse aangemelde instantie (nummers 0086, 0088, 0120, 0843), moet een nieuw CE-certificaat worden aangevraagd bij en toegekend door een in de EU27 aangemelde instantie.

  Het FAGG werkt nauw samen met de betrokken partijen om een oplossing te vinden voor alle medische hulpmiddelen die na 31 december 2020 een probleem zouden kunnen vormen. Gezien de onzekere uitkomst van de onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen en het grote aantal getroffen medische hulpmiddelen, adviseert het FAGG de ziekenhuizen om de volgende acties te ondernemen:

  • Contact opnemen met de fabrikant of zijn distributeur om te vragen of de nodige stappen zijn ondernomen voor de overdracht van het CE-certificaat en/of de benoeming van de gemachtigde vertegenwoordiger in de EU27.
  • Contact opnemen met de distributeur van het product om er zeker van te zijn dat hij voldoende voorraad heeft om de eerste maanden na het einde van de overgangsperiode te overbruggen, die waarschijnlijk de meest kritieke periode zal zijn.
  • Onderzoeken of er mogelijke alternatieven zijn die niet door de brexit worden beïnvloed.
  • Zo nodig kunt u zelf een grotere voorraad aanleggen.

  Bron: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

  Het in de handel brengen is de eerste beschikbaarstelling van het medisch hulpmiddel door de fabrikant aan een andere entiteit. Dit betekent dat het om de eerste wijziging van eigenaar gaat. Bijvoorbeeld: een transactie, al dan niet tegen betaling, tussen de fabrikant en een distributeur. (Koninklijk besluit betreffende de medische hulpmiddelen van 18 maart 1999, artikel 1 §2 8°)

  Om een medisch hulpmiddel op wettige wijze op de markt te kunnen brengen na het einde van de overgangsperiode moet de fabrikant van het medisch hulpmiddel gevestigd zijn in de EU27 of een gemachtigde vertegenwoordiger in de EU27 hebben. Als het medisch hulpmiddel zelf een CE-certificaat moet hebben om op de markt te kunnen worden gebracht, moet het gaan om een CE-certificaat dat is afgegeven door een in de EU27 aangemelde instantie.

  Bron: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

  Cosmetische producten

  U moet een persoon aanwijzen die binnen de Europese Unie verantwoordelijk is voor uw cosmetische producten.

  Als het cosmetisch product in het Verenigd Koninkrijk wordt geproduceerd, wordt de invoerder in de Europese Unie de verantwoordelijke persoon (standaard) of kan hij, per schriftelijke volmacht, een andere persoon als verantwoordelijke persoon aanwijzen; die andere persoon moet ook in de Europese Unie gevestigd zijn en moet zijn aanwijzing schriftelijk aanvaarden; die persoon is de lasthebber.

  Hetzelfde geldt als het cosmetisch product in een ander derde land wordt geproduceerd, in het Verenigd Koninkrijk wordt ingevoerd en vervolgens in de Europese Unie wordt ingevoerd.

  U moet ook uw etiketten wijzigen en daarop de naam en het adres van uw verantwoordelijke persoon (invoerder of lasthebber) vermelden. Voor deze ingevoerde cosmetische producten moet ook het herkomstland worden vermeld.

  Die toegankelijke informatie moet ook worden geactualiseerd op de portaalsite voor notificatie van de cosmetische producten (Cosmetic Products Notification Portal of CPNP – informatie beschikbaar in het FR of het EN).

  Bron: Europese Commissie

  In het Verenigd Koninkrijk verkregen kwalificaties die door een EU-lidstaat niet als gelijkwaardig zijn erkend, kunnen niet langer worden gebruikt als referenties om te voldoen aan de eisen voor de veiligheidsbeoordeling van cosmetische producten.

  U moet ervoor zorgen dat de referentiepersoon met wie u werkt, een erkenning van beroepskwalificaties door een EU-lidstaat verkrijgt. U kunt ook kiezen voor een referentiepersoon die zijn of haar beroepskwalificaties in de Europese Unie heeft behaald.

  Bron: Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)

  Voedingsmiddelen, dierlijke en plantaardige producten

  Die producten moeten door het FAVV worden gecontroleerd bij de in- en uitvoer, naast de nieuwe douaneformaliteiten.

  Enerzijds zal het FAVV de producten certificeren waarvoor het bevoegd is en die naar het Verenigd Koninkrijk worden uitgevoerd, anderzijds zal het FAVV de producten waarvoor het bevoegd is en die uit het Verenigd Koninkrijk worden ingevoerd, controleren om ervoor te zorgen dat die producten voldoen aan de geldende Europese normen (met betrekking tot voedselveiligheid evenals de gezondheid van dieren en planten).

  Bron: Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)

  • Voor de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk: de huidige Europese fytosanitaire wetgeving en de daarmee verbonden wetgeving zullen niet langer toepasselijk zijn voor het Verenigd Koninkrijk. U zult ervoor moeten zorgen dat u op de hoogte blijft van de fytosanitaire normen die in het Verenigd Koninkrijk toepasselijk zullen zijn. (meer informatie over de plantensector / meer informatie over de dierensector)
  • Voor invoer uit het Verenigd Koninkrijk: de fytosanitaire eisen zullen dezelfde zijn als de huidige Europese fytosanitaire wetgeving ten aanzien van derde landen (meer informatie over de plantensector/ meer informatie over de dierensector).

  Chemische producten

  Tijdens de overgangsperiode blijven alle huidige regels van toepassing.

  Aan het einde van de overgangsperiode zullen uw interacties met in het Verenigd Koninkrijk gevestigde zakenpartners worden beïnvloed. U moet dus uw toeleveringsketen aanpassen en bij export verwachten dat u te maken zal krijgen met nieuwe regels voor het gebruik van chemicaliën, die door de Britse autoriteiten kunnen worden ingevoerd

  Bovendien zullen in de Europese Unie  gevestigde bedrijven die stoffen importeren uit het Verenigd Koninkrijk waarvoor registratie bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) vereist is, vanaf het einde van de overgangsperiode de verantwoordelijkheden van een importeur op zich moeten nemen, indien de Britse leveranciers geen exclusieve vertegenwoordiger op het grondgebied van de Europese Unie hebben aangewezen die belast is met de procedures vereist door de REACH-verordening.

  Bron:

  Europees Agentschap voor chemische stoffen – ECHA, Raadgevingen aan ondernemingen / Vragen & Antwoorden, ECHA, EU-based company

  Voor meer informatie over uw nieuwe verantwoordelijkheden als importeur van chemicaliën en producten op het EU-grondgebied: ECHA, invoerder

  Essenscia/Cefic, Brexit: Preparing for the future “UK out of EU REACH scenario”

  Neem contact op met de Belgische REACH-helpdesk voor meer informatie over de REACH-verordening: reachinfo@economie.fgov.be

  Tijdens de overgangsperiode blijven alle huidige regels van toepassing.

  Aan het einde van de overgangsperiode is de registratie niet langer geldig, aangezien het Verenigd Koninkrijk, door ervoor te kiezen de interne markt te verlaten, tegelijkertijd het Europees Agentschap voor de chemische producten verlaat (ECHA).

  Uw handelspartner moet een enige vertegenwoordiger aanwijzen die in de Europese Unie is gevestigd of naar de Europese Unie zal verhuizen, zodat de stof wettelijk geregistreerd blijft bij ECHA voor de Europese Unie/Europese Economische Ruimte. Bij gebrek aan een dergelijke aanstelling of verhuizing door uw in het Verenigd Koninkrijk gevestigde leverancier, moet u de stof zelf als importeur registreren. Wees voorzichtig, in dat geval zijn uw verantwoordelijkheden niet hetzelfde.

  Onder die omstandigheden raden we u aan om uw Britse leveranciers over dat onderwerp te raadplegen: hebben zij een exclusieve vertegenwoordiger op het grondgebied van de Europese Unie aangesteld die belast is met procedures volgens de Europese REACH-regelgeving?

  Bron:

  Europees Agentschap voor chemische stoffen – ECHA, Raadgevingen aan ondernemingen / Vragen & Antwoorden, ECHA, EU-based company

  Voor meer informatie over uw nieuwe verantwoordelijkheden als importeur van chemicaliën en producten op het EU-grondgebied: ECHA, invoerder

  Essenscia/Cefic, Brexit: Preparing for the future “UK out of EU REACH scenario”

  Neem contact op met de Belgische REACH-helpdesk voor meer informatie over de REACH-verordening: reachinfo@economie.fgov.be

  Tijdens de overgangsperiode blijven alle huidige regels van toepassing.

  Buitenlandse groeperingen die voor de registratie van in de Europese Unie geïmporteerde stoffen op hun Britse dochteronderneming vertrouwden, zullen die verantwoordelijkheid aan het einde van de overgangsperiode en in geval van mislukking van de handelsbesprekingen, moeten overdragen naar een andere dochteronderneming of via een exclusieve vertegenwoordiger gevestigd op het grondgebied van de Europese Unie.

  Bron:

  Europees Agentschap voor chemische stoffen – ECHA, Raadgevingen aan ondernemingen / Vragen & Antwoorden, ECHA, EU-based company

  Voor meer informatie over uw nieuwe verantwoordelijkheden als importeur van chemicaliën en producten op het EU-grondgebied: ECHA, invoerder

  Essenscia/Cefic, Brexit: Preparing for the future “UK out of EU REACH scenario”

  Neem contact op met de Belgische REACH-helpdesk voor meer informatie over de REACH-verordening: reachinfo@economie.fgov.be

  Na het einde van de overgangsperiode zal de REACH-verordening niet langer van toepassing zijn in het Verenigd Koninkrijk en zullen REACH-autorisaties (en in afwachting van autorisatieverzoeken) vanaf die datum niet langer rechtsgeldig zijn. Daarom moet u vertrouwen op een leverancier met een geldige autorisatie (of met een in behandeling zijnde autorisatieverzoek) in de Europese Unie/Europese Economische Ruimte. Heeft uw leverancier geen autorisatie en wilt u de stof na het einde van de overgangsperiode blijven gebruiken, dan moet u zelf een autorisatie aanvragen.

  Bron:

  Europees Agentschap voor chemische stoffen – ECHA, Raadgevingen aan ondernemingen / Vragen & Antwoorden, ECHA, EU-based company

  Voor meer informatie over uw nieuwe verantwoordelijkheden als importeur van chemicaliën en producten op het EU-grondgebied: ECHA, invoerder

  Essenscia/Cefic, Brexit: Preparing for the future “UK out of EU REACH scenario”

  Neem contact op met de Belgische REACH-helpdesk voor meer informatie over de REACH-verordening: reachinfo@economie.fgov.be

  De Britse regering heeft informatie vrijgegeven over hoe u zich kunt voorbereiden op en voldoen aan het nieuwe Britse REACH-regelgevingskader voor chemische stoffen. Het treedt in werking op 1 januari 2021.

  Bron:

  Website van de Britse overheid: How to comply with REACH chemical regulations

  Helpdesk UK REACH

  Wetgeving UK REACH

  Uw onderneming kan rechtstreeks of onrechtstreeks een weerslag van de brexit ondervinden, ongeacht of u al dan niet zaken doet met het Verenigd Koninkrijk. Daarom nodigen wij u uit om de Brexit Impact Scan te doen. Aan de hand van een paar eenvoudige vragen ontdekt u welke gebieden van uw activiteit een weerslag dreigen te ondervinden en krijgt u advies om daarmee om te gaan.

  Brexit Impact Scan

  De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten van zijn site zo snel mogelijk aan te passen wanneer er iets verandert. In geval van twijfel of verschil primeert informatie die door de authentieke bron gepubliceerd werd. Aarzel niet om ons via info.eco@economie.fgov.be op de hoogte te brengen van afwijkingen die u zou vaststellen.

  Veelgestelde vragen door ondernemingen over douane en de brexit Veelgestelde vragen door ondernemingen over vervoer en de brexit Veelgestelde vragen door ondernemingen over intellectuele eigendom en de brexit  Veelgestelde vragen door ondernemingen over diensten en de brexit Veelgestelde vragen door ondernemingen over beroepsmobiliteit en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over Burgerlijk recht en de brexit Veelgestelde algemene vragen over de brexit

  Laatst bijgewerkt
  21 oktober 2020