Alle informatie die u in onze veelgestelde vragen over brexit voor ondernemingen vindt, is gebaseerd op het vooruitzicht van een harde brexit, d.w.z. zonder een terugtrekkingsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

We nodigen elke ondernemer uit om de Brexit Impact Scan te doen. Op deze manier weet u als ondernemer snel  voor welke domeinen van uw bedrijf de brexit gevolgen kan hebben en krijgt u advies over hoe hiermee om te gaan.

Doe de Brexit Impact Scan

De onderstaande informatie is een aanvulling op de Brexit Impact Scan.

Het begrip "in de handel brengen" slaat op elk product afzonderlijk, niet op een type product, ongeacht of het nu als een losse eenheid of in serie is vervaardigd. Het betreft het voor het eerst op de markt van de Unie (EU-27) aanbieden, d.w.z. het voor het eerst verstrekken van een goed met het oog op distributie, consumptie of gebruik na fabricagestadium. Voor "in de handel brengen" is niet vereist dat het product fysiek werd geleverd, maar wel dat het fabricagestadium is voltooid.

Goederen die zich fysiek in de distributieketen bevinden of reeds in gebruik zijn op de markt van de EU-27 op de terugtrekkingsdatum

Voorbeeld: een cosmetisch product dat in de EU-27 in voorraad wordt gehouden door een groothandelaar met het oog op een verdere distributie of dat reeds op de schap ligt van een warenhuis; een door een in het VK gevestigde aangemelde instantie gecertificeerd röntgenapparaat (medisch hulpmiddel) dat in de EU-27 in voorraad wordt gehouden door een groothandelaar of reeds aan een ziekenhuis in de EU-27 is geleverd, waar het in gebruik is.

Deze goederen worden geacht vóór de terugtrekkingsdatum in de Unie (EU-27) in de handel te zijn gebracht en kunnen daarom nog steeds op de markt van de EU27 worden aangeboden of in gebruik blijven zonder dat zij hoeven te worden gehercertificeerd of geheretiketteerd of dat het product hoeft te worden gewijzigd. Dit doet geen afbreuk aan de verplichting om een nieuwe in de EU-27 gevestigde "verantwoordelijke persoon" aan te wijzen indien de huidige verantwoordelijke persoon in het VK is gevestigd, zoals uiteengezet in deel B hieronder.

Goederen die hetzij in de EU hetzij in een derde land zijn vervaardigd en die, nadat het fabricagestadium is voltooid, vóór de terugtrekkingsdatum zijn verkocht maar nog niet fysiek zijn geleverd aan een in de EU-27 gevestigde afnemer,

Voorbeeld: een röntgenapparaat dat in de VS is vervaardigd en door een in het VK gevestigde aangemelde instantie is gecertificeerd, wordt op 15 oktober 2019 (= de datum van het in de handel brengen, d.w.z. de datum van de transactie) aan een Nederlands ziekenhuis verkocht, maar zal pas op 5 november 2019 bij de Nederlandse douane aankomen.

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de in vraag nr. 1 besproken goederen. De datum van het in de handel brengen in de Unie (EU-27) is de datum van de transactie tussen de fabrikant en de in de EU-27 gevestigde afnemer nadat het fabricagestadium is voltooid. Voor “in de handel brengen” is niet vereist dat het product fysiek werd geleverd.

Goederen die vanuit een derde land in het VK zijn ingevoerd of in het VK zijn vervaardigd en vervolgens vóór de terugtrekkingsdatum worden verkocht aan een in de EU-27 gevestigde afnemer, maar vanaf die datum fysiek aan de in de EU-27 gevestigde afnemer worden geleverd

Voorbeeld A: een röntgenapparaat dat in de VS is vervaardigd en door een in het VK gevestigde aangemelde instantie is gecertificeerd, wordt op 15 februari 2019 aan een groothandelaar in het VK verkocht en op 15 oktober 2019 door laatstgenoemde ingevoerd in het VK. De in het VK gevestigde groothandelaar verkoopt het röntgenapparaat vervolgens aan een Nederlands ziekenhuis op 25 oktober 2019 en dit komt op 5 november 2019 bij de Nederlandse douane aan.

Voorbeeld B: een röntgenapparaat dat in het VK is vervaardigd en door een in het VK gevestigde aangemelde instantie is gecertificeerd, wordt ofwel rechtstreeks ofwel via een distributeur in het VK aan het Nederlandse ziekenhuis verkocht, waarbij in beide gevallen de transactie met het Nederlandse ziekenhuis op 25 oktober 2019 plaatsvindt en het apparaat op 5 november 2019 bij de Nederlandse douane aankomt.

In beide voorbeelden geldt hetzelfde als voor de in vraag nr. 1 en 2 besproken goederen. De datum van het in de handel brengen in de Unie (EU-27) is de datum van de transactie tussen de in het VK gevestigde marktdeelnemer (fabrikant, importeur of distributeur) en de in de EU-27 gevestigde afnemer. Voor "in de handel brengen" is niet vereist dat het product fysiek werd geleverd.

Goederen die vóór de terugtrekkingsdatum vanuit een derde land in het VK zijn ingevoerd of in het VK zijn vervaardigd en vervolgens vanaf die datum worden verkocht aan een in de EU-27 gevestigde afnemer

Voorbeeld A: een cirkelzaag (machine) die in de VS is vervaardigd en door een in het VK gevestigde aangemelde instantie is gecertificeerd, wordt op 15 september 2019 verkocht aan een in het VK gevestigde groothandelaar, die deze machine op 15 oktober 2019 invoert in het VK. De groothandelaar in het VK verkoopt de cirkelzaag vervolgens op 5 november 2019 aan een Nederlandse fabriek en deze komt op 15 november 2019 bij de Nederlandse douane aan.

Voorbeeld B: een cirkelzaag die in het VK is vervaardigd en door een in het VK gevestigde aangemelde instantie is gecertificeerd, wordt ofwel rechtstreeks ofwel via een in het VK gevestigde groothandelaar aan de Nederlandse fabriek verkocht, waarbij in beide gevallen de transactie met de Nederlandse fabriek op 5 november 2019 plaatsvindt en de machine op 15 november 2019 bij de Nederlandse douane aankomt.

In beide voorbeelden worden de goederen na de terugtrekkingsdatum in de handel gebracht in de Unie (EU-27), want zij worden op of na de terugtrekkingsdatum voor het eerst aan een in de EU-27 gevestigde afnemer aangeboden. Zij worden beschouwd als vanuit een derde land ingevoerde goederen en moeten volledig voldoen aan de op het tijdstip van het in de handel brengen geldende bepalingen van het Unierecht. Dit betekent met name dat de goederen moeten worden gecertificeerd door een in de EU-27 gevestigde aangemelde instantie wanneer de tussenkomst van een derde in de conformiteitsbeoordeling is vereist. Indien van toepassing, moeten ook de gegevens van de in de EU-27 gevestigde importeur en van een in de EU-27 gevestigde "verantwoordelijke persoon" worden vermeld.  Er zij op gewezen dat daarnaast de EU-regels inzake invoer zoals vastgesteld in het douanewetboek van de Unie en in de btw-wetgeving van de EU van toepassing zijn. Meer informatie vindt u in de desbetreffende "Kennisgevingen ter voorbereiding op de brexit", die hier zijn gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_nl#tradetaxud.  

Hoe kan worden bewezen dat goederen vóór de terugtrekkingsdatum in de handel zijn gebracht?

Dat een goed in de handel is gebracht, kan worden bewezen aan de hand van de daarop betrekking hebbende documenten die gewoonlijk worden gebruikt bij zakelijke transacties (bijv. verkoopcontracten voor reeds geproduceerde goederen, dan wel facturen of documenten betreffende de verzending van goederen naar distributiepunten of soortgelijke handelsdocumenten).

 

In de praktijk moet dit bewijs worden geleverd bij controles bij invoer in de Unie (EU-27) of bij controles door de markttoezichtautoriteiten. Aan de hand van de verstrekte bewijsstukken moet kunnen worden nagegaan of deze overeenkomen met de goederen en hoeveelheden die bij de douane worden aangeboden of door de markttoezichtautoriteiten worden gecontroleerd, bijvoorbeeld door vermelding van het specifieke identificatiemiddel van de goederen

Bron: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/industrial-products-qanda_nl.pdf

Goederen die vóór de terugtrekkingsdatum in de Unie (EU-27) in de handel zijn gebracht hoeven niet te worden geheretiketteerd met de contactgegevens van de nieuwe in de EU-27 gevestigde verantwoordelijke personen. De in de bestaande databanken beschikbare informatie of, bij gebreke daarvan, de door de marktdeelnemers aan de bevoegde nationale autoriteiten verstrekte informatie over de aanwijzing van een nieuwe in de EU-27 gevestigde verantwoordelijke persoon volstaat.

Goederen die vanaf de terugtrekkingsdatum in de EU-27 in de handel worden gebracht, ongeacht of zij uit het Verenigd Koninkrijk of uit een ander derde land komen. Deze goederen moeten volledig voldoen aan de bepalingen van het Unierecht die gelden op het tijdstip waarop zij in de handel worden gebracht. Dit betekent onder meer dat de gegevens van een in de EU-27 gevestigde "verantwoordelijke persoon" erop vermeld moeten staan indien dat voor die goederen vereist is.

Specifiek voor cosmetica kan u in de kennisgeving van de Europese Commissie meer info terugvinden: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/cosmetic_products_nl_0.pdf

Bron: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/industrial-products-qanda_nl.pdf

Ja, voor producten die na de terugtrekkingsdatum in de handel worden gebracht in de EU-27 moet zowel de (door de fabrikant opgestelde) EU-conformiteitsverklaring als het certificaat van een aangemelde instantie dienovereenkomstig worden aangepast: in die documenten moet worden vermeld dat het certificaat nu onder de verantwoordelijkheid van een in de EU-27 gevestigde aangemelde instantie valt en moeten zowel de gegevens/identificatienummers van de oude in het VK gevestigde als van de nieuwe in de EU-27 gevestigde aangemelde instantie worden vermeld.

Bron: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/industrial-products-qanda_nl.pdf

Als de nodige documenten in orde zijn, hoeft het nummer van de aangemelde instantie niet te worden gewijzigd voor producten die al in de EU-27 in de handel zijn gebracht of die zijn vervaardigd voordat het certificaat is overgedragen en nog niet in de EU-27 in de handel zijn gebracht. Op producten die na de overdracht van het certificaat zijn vervaardigd, moet echter het nummer van de nieuwe in de EU-27 gevestigde aangemelde instantie worden aangebracht; het nummer van de in het VK gevestigde aangemelde instantie zal niet meer kunnen worden gebruikt tot aan het einde van de geldigheidsduur van het oorspronkelijke certificaat dat hierdoor werd afgegeven

Bron: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/industrial-products-qanda_nl.pdf

De lijst van Europese aangemelde instanties kunt u terugvinden op de NANDO-website van de Europese Commissie. U kunt er opzoekingen doen op basis van lidstaat, naam of identificatienummer van de aangemelde instantie, of op basis van wetgeving : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

Vanaf de terugtrekkingsdatum zal de "UK Accreditation Service" niet langer een nationale accreditatie-instantie zijn in de zin van en voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 765/2008. Bijgevolg worden accreditatiecertificaten van de "UK Accreditation Service" vanaf de terugtrekkingsdatum niet langer beschouwd als "accreditatie" in de zin van Verordening (EG) nr. 765/2008 en zullen zij niet langer geldig of erkend zijn in de EU-27 op grond van die verordening.

Bron: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/industrial-products-qanda_nl.pdf

Afhankelijk van de toekomstige relatie zullen er oorsprongscertificaten nodig zijn bij uitvoer naar het VK.

Indien er een douane-unie wordt opgericht zal een certificaat nodig zijn om te bewijzen dat de invoerrechten op de producten, die niet van oorsprong zijn, betaald zijn. Dit zal vergelijkbaar zijn met het A.TR certificaat dat we momenteel kennen in de handel met Turkije.

In het geval er een vrijhandelsakkoord wordt overeengekomen, zal er een oorsprongscertificaat nodig zijn dat bewijst dat de goederen voldoen aan de preferentiële oorsprongsregels in dit vrijhandelsakkoord.

Tot slot is het ook mogelijk dat het VK niet-preferentiële oorsprongscertificaten zal vragen voor gevoelige producten van sectoren. Momenteel heeft het VK echter gecommuniceerd dat zij dit niet zal doen voor invoer vanuit Europa.

Zonder terugtrekkingsakkoord na de brexit zal het Verenigd Koninkrijk (VK) worden beschouwd als een derde land. Daardoor zal een gemachtigde vertegenwoordiger in een andere Europese lidstaat nodig zijn voor alle klinische proeven met een sponsor uit het VK. Gemachtigde vertegenwoordigers in het VK voor niet-EU sponsors zullen eveneens niet meer geldig zijn. Voordat het VK de EU verlaat moet de gemachtigde vertegenwoordiger worden gewijzigd via een substantieel amendement waarbij rubriek B.2 van de European application form wordt aangepast.

Bron: https://www.fagg.be/nl/brexit_informatie_voor_professionelen

Na de brexit kan de batch release van IMPs die worden geproduceerd in het VK niet langer worden verzekerd door de gekwalificeerde persoon van een invoerder die zich in het VK bevindt. De batch release moet gedaan worden door de gekwalificeerde persoon van een invoerder die zich in een andere Europese lidstaat bevindt. Hetzelfde geldt voor IMPs die worden geproduceerd buiten de EU. Voordat het VK de EU verlaat moet de invoerder en gekwalificeerde persoon worden gewijzigd via een substantieel amendement waarbij rubriek D.9.2 van de European application form wordt aangepast, met een nieuwe QP declaration en een manufacturing authorisation van de nieuwe invoerder en een aanpassing van de rubriek “manufacturers of the drug product” van het investigational medicinal product dossier (IMPD).

Bron: https://www.fagg.be/nl/brexit_informatie_voor_professionelen

Er kan één substantieel amendement worden ingediend voor verschillende klinische proeven. De retributie of ‘fee’ voor een substantieel amendement moet evenwel worden betaald per klinische proef. We raden ook aan om de indiening van de amendementen zoveel mogelijk te groeperen per IMP.

Bron: https://www.fagg.be/nl/brexit_informatie_voor_professionelen

De Europese derogatiemogelijkheid voor de batch release sites wordt intensief gebruikt door de industrie : https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/brexit_batchtesting_medicinalproducts_en.pdf

Betreft de beschikbaarheid (uninterrupted access) hebben zowel EMA (Europees geneesmiddelenagentschap) als de  NCAs waaronder het FAGG een lijst van kritische geneesmiddelen opgesteld. Er is een actieve dialoog met betrokken firma’s. Op EU niveau is er ook een task force opgericht om ad hoc onbeschikbaarheden in kader van Brexit te behandelen.

Controleer de informatie op de verpakking van het medisch hulpmiddel. Een hulpmiddel wordt getroffen door de brexit wanneer aan één of meer van de volgende voorwaarden voldaan is:

 • de fabrikant is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk;
 • de gemachtigde vertegenwoordiger is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk;
 • de CE-markering wordt gevolgd door een van de volgende nummers: 0086, 0088, 0120, 0843.

Bron: https://www.fagg.be/nl/brexit_informatie_voor_professionelen

Is het medisch hulpmiddel getroffen door de brexit legaal in de Europese handel gebracht VÓÓR de brexit, dan mag het vrij circuleren op het grondgebied van de 27 Europese lidstaten (EU27).

Is het door de brexit getroffen medisch hulpmiddel NA de brexit in de Europese handel gebracht, dan moet de fabrikant voor het in de handel brengen een aantal aanpassingen doorvoeren om het hulpmiddel op de EU27-markt te mogen verdelen.

 • Fabrikanten die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, moeten zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde vertegenwoordiger aanwezig in de EU27.
 • Fabrikanten met een gemachtigde vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk moeten een nieuwe gemachtigde vertegenwoordiger aanduiden binnen de EU27
 • Voor CE-certificaten afgeleverd door een Britse aangemelde instantie (de nummers 0086, 0088, 0120, 0843) moet een nieuw CE-certificaat zijn aangevraagd en toegekend door een aangemelde instantie gevestigd in de EU27.

Het FAGG werkt nauw samen met de betrokken partijen om een oplossing te zoeken voor alle medische hulpmiddelen waarvoor mogelijk een probleem ontstaat na de brexit. Gezien de onzekere uitkomst van de brexit en het grote aantal geïmpacteerde medische hulpmiddelen, raadt het FAGG ziekenhuizen evenwel volgende acties aan:

 • Neem contact op met de fabrikant of zijn verdeler om te vragen of de nodige maatregelen genomen zijn voor de overdracht van het CE-certificaat en/of aanwijzing van de gemachtigde vertegenwoordiger binnen de EU27.
 • Neem contact op met de verdeler van het product om er zich van te verzekeren dat zij voldoende voorraad hebben om de eerste maanden na de brexit, welke waarschijnlijk de meest kritieke periode zal zijn, te overbruggen.
 • Onderzoek of er mogelijke alternatieven zijn die niet getroffen worden door de brexit.
 • Indien nodig kan u zelf een grotere voorraad opbouwen.

Bron: https://www.fagg.be/nl/brexit_informatie_voor_professionelen

Om na de brexit legaal in de handel verkrijgbaar te zijn, moet de fabrikant van het medisch hulpmiddel gelegen zijn in de EU27 of beschikken over een gemachtigde vertegenwoordiger in de EU27. Het medisch hulpmiddel zelf moet, indien het een CE certificaat dient te hebben voor het op de markt brengen, te beschikken over een CE-certificaat afkomstig van een aangemelde instantie gevestigd in de EU27.

Bron: https://www.fagg.be/nl/brexit_informatie_voor_professionelen

Het in de handel brengen is het voor het eerst ter beschikking stellen van een hulpmiddel door de fabrikant aan een andere entiteit. Dit betekent dat het de eerste eigendomsverandering is. Het kan hierbij gaan om een transactie tegen betaling of een kosteloze transactie tussen de fabrikant en een distributeur. (Koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen, artikel 1 §2 8°)

Bron: https://www.fagg.be/nl/brexit_informatie_voor_professionelen

Er is geen geharmoniseerde EU derogatie uitgewerkt. Begin april 2019 heeft de EC de wettelijke mogelijkheden uit de betrokken richtlijnen geciteerd waarbij de bevoegde autoriteiten op gemotiveerd verzoek en binnen hun eigen landsgrenzen, het in de handel brengen en het in gebruik nemen van individuele medische hulpmiddelen waarvoor het conformiteitscertificaat niet is afgegeven door een aangemelde instantie (NB, notified body) van de EU27 en waarvan het gebruik in het belang van de bescherming van de gezondheid is. Op basis daarvan heeft ook het FAGG een nood-KB klaar gemaakt dat pas in werking treedt op de dag na Brexit. 

Elke lidstaat gebruikt de wettelijke basis uit de richtlijn zoals deze omgezet is in de eigen nationale wetgeving. Er is dus een patchwork aan derogaties binnen de EU27 aan het ontstaan, waarbij de industrie noch de zorgbeoefenaars de bomen door het bos nog zien. Daarbij komt een massa werk, zowel voor stakeholders als voor de bevoegde autoriteiten.

In het specifieke geval rond Zwitserland moet men een onderscheid maken tussen de huidige richtlijnen voor medische hulpmiddelen (MD, RL 93/42/EEG), actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (AIMD, 90/385/EEG) en in vitro diagnostica (IVD, richtlijn 98/79/EG) enerzijds en de nieuwe Medical Devices Regulation (Verordening 2017/745 of MDR, van toepassing vanaf 25/05/2020) en In vitro Diagnostics Regulation (Verordening 2017/746 of IVDR, van toepassing vanaf van 26 mei 2022) anderzijds.

Zwitserland heeft een overeenkomst (“mutual recognition agreement”) met de EU voor MD, IVD en AIMD. Daarom wordt Zwitserland heden voor deze producten als deel van de EER beschouwd worden, met andere woorden een Zwitserse fabrikant heeft geen EU-vertegenwoordiging nodig en een Zwitserse Notified Body mag CE certificaten afleveren. Eens een product op de Zwitserse markt is (eigendom is van een Zwitserse firma) is het in de handel gebracht. Ter informatie, het begrip invoerder wordt gedefinieerd in artikel 2, 6) van de verordening 765/2008.

Onder de nieuwe verordeningen zal dit veranderen, en tot op heden is er nog geen overeenkomst mbt de MDR/IVDR tussen de EU en Zwitserland. Dit wil zeggen dat  Zwitserland na 25/05/2020 beschouwd zal worden als derde land voor wat betreft de MD en AIMD. Voor IVD is de datum 26/05/2022.

De impact van de Brexit op de handel, de wetgeving of de fiscaliteit vereist onvermijdelijk veranderingen in de IT-systemen en –toepassingen van ondernemingen die hun handelsactiviteiten met het Verenigd Koninkrijk (VK) ondersteunen.

Ook kunnen mogelijke beperkingen op de uitwisseling van gegevens tussen de Europese Unie en het VK gevolgen hebben, met name voor de locatie en het gebruik van gegevens. Dat zal vooral merkbaar zijn als u persoonsgegevens doorgeeft en uw onderneming datacentra in het VK heeft.

In dat verband is het dan ook goed om

 • na te gaan in welke mate uw algemene organisatie en IT-systemen flexibel genoeg zijn om te kunnen inspelen op veranderingen van grenscontroles, nieuwe administratieve procedures, reisbeperkingen, belastingen, enz.;
 • de nodige investeringen te plannen om uw systemen opnieuw te configureren of te verbeteren;
 • gegevensrisico’s te beoordelen door te kijken waar u persoonsgegevens gebruikt en opslaat;
 • te anticiperen op de gevolgen voor uw vermogen om handel te drijven, op beperkingen op de doorgifte van gegevens tussen de Europese Unie en het VK;
 • uw data-infrastructuur indien nodig aan te passen;
 • enz.

Voor producten die geproduceerd zijn in het VK moet de vermelding « Made in UK » op de verpakking staan.

Voor producten waarvoor de verantwoordelijke persoon/firma in het VK gevestigd is, moet een nieuwe persoon/firma binnen de EU-27 deze verantwoordelijkheid hernemen en zijn naam en adres op de verpakking zetten. Het technisch dossier moet ter beschikking van de autoriteiten gehouden worden door de verantwoordelijke persoon/firma in de EU-27, op het adres vermeld op de verpakking.

Via de volgende link vindt u de “notice to stakeholders” van 18/7/2019 i.v.m. cosmetische producten en Brexit:  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/cosmetic_product…

 

Sinds 1 maart 2005 legt de EU de behandeling volgens de ISPM 15- norm en het ISPM 15- merkteken op voor de invoer van houten verpakkingsmateriaal uit derde landen

Deze norm legt op dat houten verpakkingsmateriaal dat bestemd is voor de internationale handel moet worden ontschorst en nadien moet worden onderworpen aan een thermische behandeling (HT: heat treated -56°C/30 minuten) door diëlektrische verwarming (DH) of door fumigatie met methylbromide (MB: methylbromide – deze behandeling is sinds 2010 niet meer toegelaten in de Europese Unie) om fytosanitaire risico's uit te sluiten.

De ISPM 15-norm vereist ook een merkteken op het houten verpakkingsmateriaal. Dit merk moet goed zichtbaar zijn en mag niet rood of oranje zijn. Het merkteken moet de volgende aanduidingen bevatten:

Het logo van de IPPC (International Plant Protection Convention)

ISPM 15 - merkteken

XX: de ISO-code van het land

000: het erkenningsnummer van het bedrijf dat is goedgekeurd door de NPPO (National Plant Protection Organization)

YY: de behandelingscode Behandelingscode Type van behandeling HT Thermische MB behandeling Methylbromide DH Diëlektrische verwarming

Behandelingscode

Type van behandeling

HT

Thermische

MB

Methylbromide

DH

Diëlektrische

Dit zijn de eisen voor de EU, het is nog niet bekend wat de eisen in het UK gaan zijn.

Bron: http://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/planten/_documents/2017-06-12_berichtverpakkingshout_NL_Final_juin2017.pdf

Veelgestelde vragen door ondernemingen over diensten en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over douane en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over vervoer en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over intellectuele eigendom en de brexit Veelgestelde vragen door ondernemingen over vestiging en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over beroepsmobiliteit en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over Burgerlijk recht en de brexit

Laatst bijgewerkt
23 oktober 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Actieve deeleconomieplatforms in België

 2. Ondernemingen

  Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

 3. Ondernemingen

  Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!