Alle informatie die u in onze veelgestelde vragen over brexit voor ondernemingen vindt, is gebaseerd op het vooruitzicht van een harde brexit, d.w.z. zonder een terugtrekkingsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

We nodigen elke ondernemer uit om de Brexit Impact Scan te doen. Op deze manier weet u als ondernemer snel  voor welke domeinen van uw bedrijf de brexit gevolgen kan hebben en krijgt u advies over hoe hiermee om te gaan.

Doe de Brexit Impact Scan

De onderstaande informatie is een aanvulling op de Brexit Impact Scan.

Dit verschilt per bedrijf. Om een beeld te krijgen van de zaken waar u tegenaan loopt, kunt u de Brexit Impact Scan doen.

Start met uw voorbereidingen
Start zo snel mogelijk met het verkennen van mogelijke consequenties en start uw voorbereidingen. Maak iemand daar speciaal voor verantwoordelijk of stel een projectteam samen, als uw bedrijf groot genoeg is.

Wat betekent bijvoorbeeld de terugkeer van de douane aan de grens voor u? Houden uw contracten rekening met veranderingen die door de brexit kunnen optreden? Wie draait op voor de extra kosten? Heeft u alternatieven voor afzetmarkten of leveranciers? Hoe afhankelijk bent u van “just in time”-leveringen?

Een aantal zaken veranderen sowieso, wat de uitkomst van de onderhandelingen ook is. Douaneformaliteiten keren terug en de werkwijze op het gebied van btw verandert.

Productieketen
Bekijk daarom goed en kritisch waar in uw eigen productieketen knelpunten kunnen ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van wachttijden aan de grens. Stel daarbij vragen als:

Is het verstandig om een magazijn of productielocatie te verplaatsen? 

Is het misschien slimmer om leveranciers in andere EU-lidstaten te zoeken?

Identificeer eventuele risico’s en neem op tijd beheersmaatregelen.

Valutarisico’s
Ook valutarisico’s kunt u nu al afdekken en in uw contracten kunt u al rekening met de onzekerheden houden door zaken af te dekken. Houd uw bestaande contracten met Britse klanten of leveranciers bijvoorbeeld tegen het licht. Is het nodig om contracten vroegtijdig te heronderhandelen?

Door de brexit geeft het VK aan om de interne markt van de EU te verlaten. Het is deze interne markt die er net voor zorgt dat er geen douaneformaliteiten zijn betreffende het goederenverkeer. Het verlaten van de interne markt houdt dus in dat er altijd douaneformaliteiten zoals aangiften en controles zullen zijn. De Europese wetgeving verplicht dit indien het VK een ‘derde land’ zou worden, wat na Brexit het geval zal zijn. Meer details hierover staan in de Commissies’ ‘raadgevingen aan belanghebbenden’:

Goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk het douanegebied van de EU worden binnengebracht of die dat douanegebied verlaten om te worden vervoerd naar het Verenigd Koninkrijk, worden onderworpen aan douanetoezicht en kunnen door de douane worden gecontroleerd volgens Verordening (EU) nr. 952/2013 van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie. Dat houdt onder meer in dat douaneformaliteiten van toepassing zijn, dat aangiften moeten worden ingediend en dat douaneautoriteiten garanties kunnen eisen voor potentiële of bestaande douaneschulden. Goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk het douanegebied van de EU worden binnengebracht, vallen onder Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief. Dat houdt de toepassing van de desbetreffende douanerechten in. Voor bepaalde goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk de EU binnenkomen of die de EU verlaten op weg naar het Verenigd Koninkrijk, gelden verboden of beperkingen op grond van de openbare orde of de openbare veiligheid, de bescherming van de gezondheid en het leven van personen, dieren of planten of de bescherming van cultuurhistorisch bezit. Vergunningen voor de status van geautoriseerde marktdeelnemer (AEO) en andere vergunningen voor douanevereenvoudigingen die zijn afgegeven door de douaneautoriteiten van het Verenigd Koninkrijk, zullen niet langer geldig zijn in het douanegebied van de Unie. Goederen van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk die zijn verwerkt in goederen die vanuit de EU naar derde landen worden uitgevoerd, zullen voor het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU niet langer worden beschouwd als "uit de EU". Dat heeft gevolgen voor de mogelijkheid van EU-exporteurs om cumulatie toe te passen met goederen uit het Verenigd Koninkrijk en voor de toepassing van preferentiële tarieven die de Unie met derde landen is overeengekomen.”

Laat u  tijdig informeren over de mogelijkheden om de douaneformaliteiten zelf te doen of laat u adviseren bij het uitbesteden van deze formaliteiten.

Op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen vindt u meer info over “de brexit en douanehttps://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit

We weten niet zeker hoe de nieuwe relatie met het VK er uit gaat zien, maar de kans dat er voor bepaalde producten invoertarieven geheven zullen worden is groot.

Als de EU geen akkoord, waarin nultarieven afgesproken worden, kan sluiten met het VK (no-deal) gaan de tarieven gelden van de Wereldhandelsorganisatie. Houd hier rekening mee als u de mogelijke gevolgen en risico’s van de brexit voor uw bedrijf analyseert.

Dit kunnen de gebonden WHO rechten zijn of de MFN tarieven (most favoured nation). Voor de invoer in de EU zijn deze tarieven reeds gekend, omdat dit de tarieven zijn die de EU toepast op alle landen waar ze geen handelsovereenkomst mee heeft.

De MFN tarieven van de EU zijn terug te vinden via https://financien.belgium.be/nl/E-services/tarbel

De landen waarmee de EU vrijhandelsovereenkomsten heeft zijn terug te vinden via http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/.

De voorlopige invoertarieven van het VK worden momenteel reeds opgenomen in de Market access database.

Nultarieven bij een no deal kunnen enkel gelden als het VK deze heeft aangemeld bij de WHO en deze zijn goedgekeurd.

Het voorlopig UK TRQ-schema kan u vinden op volgende pagina: https://www.gov.uk/government/publications/the-customs-tariff-rate-quotas-regulation

Afhankelijk van de toekomstige relatie zullen er oorsprongscertificaten nodig zijn bij uitvoer naar het VK.

Indien er een douane-unie wordt opgericht zal een certificaat nodig zijn om te bewijzen dat de invoerrechten op de producten, die niet van oorsprong zijn, betaald zijn. Dit zal vergelijkbaar zijn met het A.TR certificaat dat we momenteel kennen in de handel met Turkije.

In het geval er een vrijhandelsakkoord wordt overeengekomen, zal er een oorsprongscertificaat nodig zijn dat bewijst dat de goederen voldoen aan de preferentiële oorsprongsregels in dit vrijhandelsakkoord.

Tot slot is het ook mogelijk dat het VK niet-preferentiële oorsprongscertificaten zal vragen voor gevoelige producten van sectoren. Momenteel heeft het VK echter gecommuniceerd dat zij dit niet zal doen voor invoer vanuit Europa.

Ja. Als onderdeel van het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU beschikt de EU over preferentiële handelsregelingen met derde landen, zoals vrijhandelsovereenkomsten en het stelsel van algemene preferenties (het SAP). Uit de EU uitgevoerde goederen kunnen in aanmerking komen voor een preferentiële tariefbehandeling in een partnerland van de EU waarmee een vrijhandelsovereenkomst is gesloten wanneer deze goederen van EU-preferentiële oorsprong zijn, d.w.z. als zij "geheel en al zijn verkregen" in de EU of als zij geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd in de EU uit materialen die conform bepaalde eisen aan be- of verwerkingen zijn onderworpen ("productspecifieke regels").

Voor het bepalen van de preferentiële oorsprong wordt de EU als één grondgebied beschouwd: er wordt geen onderscheid tussen de lidstaten gemaakt. Daarom worden inputs van het Verenigd Koninkrijk (materialen of verwerkingen) voor het bepalen van de EU-preferentiële oorsprong van goederen momenteel als "uit de EU" beschouwd. Met ingang van de terugtrekkingsdatum wordt het Verenigd Koninkrijk een derde land waarop de preferentiële handelsregelingen van de EU met derde landen niet langer van toepassing zijn. Inputs van het Verenigd Koninkrijk (materialen of verwerkingen) worden voor het bepalen van de preferentiële oorsprong van goederen waarin die goederen zijn opgenomen, in het kader van een preferentiële handelsregeling als "niet van oorsprong" beschouwd.

Dit houdt het in dat voor uit de EU uitgevoerde goederen met ingang van de terugtrekkingsdatum een partnerland van de EU (waarmee een vrijhandelsovereenkomst is gesloten), van mening kan zijn dat goederen die vóór de terugtrekkingsdatum van EU-preferentiële oorsprong waren, niet langer voor een preferentiële behandeling in aanmerking komen op het moment dat zij in dat derde land worden ingevoerd, omdat de inputs van het Verenigd Koninkrijk niet als "uit de EU" worden beschouwd.

Consulteer de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. U vindt er meer info over “de brexit en douanehttps://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit.

Brexit en BTW:

Een zeer uitgebreide, aparte FAQ hierover kan u terugvinden op de website van de Douane.

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/btw/faq

Specifiek voor Vlaamse exporteurs:

U vindt een mooi overzicht van de belangrijkste gevolgen van Brexit en de te nemen maatregelen voor uw export ook terug op de website van Flanders Investment and Trade:

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/dossiers/brexit

http://www.favv-afsca.fgov.be/brexit/nl/algemeen/faq/

De Lokale controle-eenheden (LCE) (zie 7.6) van het FAVV staan elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur tot uw dienst.

Contactgegevens LCE

Alle tussenkomsten van het FAVV bij in- en uitvoer zijn betalend overeenkomstig het Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het FAVV. De retributies voor de geleverde prestatie(s) worden gefactureerd aan de aanvrager.

Meer informatie:

 De missie van het FAVV is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van het voedsel met het doel de gezondheid van de mensen, de dieren en de planten te beschermen.

 In het kader van Brexit is het FAVV enerzijds bevoegd voor het certificeren van producten behorende tot zijn bevoegdheid en die geëxporteerd worden naar het Verenigd Koninkrijk, en anderzijds om producten, behorende tot zijn bevoegdheid, te controleren die ingevoerd worden uit het Verenigd Koninkrijk om zich ervan te gewissen dat de producten voldoen aan de huidige Europese normen (met betrekking tot voedselveiligheid, dierengezondheid en plantengezondheid).

 Het FAVV heeft ingeschat dat het minimaal 115 extra medewerkers nodig heeft: zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, masters of bachelors voor het uitvoeren van taken inzake controle en certificering.

Meer informatie:

 Daarnaast is er nog extra personeel voorzien voor logistieke taken.

 Ja, producten zijn bij in- en uitvoer onderworpen aan douaneprocedures en bepaalde producten moeten gecontroleerd worden door het FAVV bij invoer en uitvoer (zie punt 1.1).

Alle tussenkomsten van het FAVV bij in- en uitvoer zijn betalend overeenkomstig het Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het FAVV. De retributies voor de geleverde prestatie(s) worden gefactureerd aan de aanvrager.

Meer informatie:

 Voor vragen over invoer contacteert u een grenscontrolepost (GCP)

 De belanghebbende van de zending (invoerder of zijn vertegenwoordiger) moet de nodige documenten leveren aan de bevoegde GCP van het FAVV.

 Het verpakkingsmateriaal, het leeggoed en de lege containers/tanks dienen gereinigd te zijn.

 De digitalisering van de certificaten die nodig zijn bij invoer, wordt geleidelijk aan door de Europese Commissie voorzien in TRACES (New Technology). Het land dat het certificaat uitgeeft (bv. VK) kan beslissen of het hiervoor TRACES gebruikt of niet.

 Voor vragen over uitvoercontroles en controles met betrekking tot intracommunautair handelsverkeer contacteert u een Lokale Controle-eenheid (LCE).

 Een LCE vormt het contactpunt voor bedrijven. Aangezien een LCE bevoegd is voor het uitvoeren van controletaken in een welbepaald gebied (controlegebied) dient het bedrijf contact op te nemen met de LCE bevoegd voor het controlegebied waarin het bedrijf gelegen is. Indien een bedrijf in het kader van export een certificatie aanvraagt bij het FAVV dient hij contact op te nemen met de LCE die bevoegd is voor het controlegebied waarin de te exporteren goederen opgeslagen zijn.

 Bv.: Een bedrijf gelegen in Brugge wil producten exporteren die opgeslagen zijn in Gent. Brugge is gelegen in het controlegebied van de LCE West-Vlaanderen en Gent is gelegen in het controlegebied van de LCE Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant. Het bedrijf dient de LCE Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant te contacteren om de producten te controleren (en een certificaat af te leveren).

 Een bedrijf dat producten wil exporteren waarvoor een certificaat vereist is, moet dit per mail aanvragen bij de LCE van het FAVV. De LCE levert een certificaat af indien het product aan alle voorwaarden van het derde land voldoet. Die voorwaarden zijn beschreven in onder meer de wetgeving van het derde land, op de invoervergunning, in instructiebundels, … . Het certificaat moet de zending vergezellen.

 De belanghebbende van de zending (uitvoerder of zijn vertegenwoordiger) bezorgt de nodige documenten aan de Lokale controle eenheid (LCE) waar certificering plaatsvindt.

 Het FAVV controleert of de zending voldoet aan de eisen gesteld van het derde land.

Meer informatie: www.favv.be/professionelen/export/

Het is nog niet gekend welke eisen het VK zal stellen.

 Het FAVV controleert of voldaan is aan de eisen gesteld door het derde land, zoals beschreven op het certificaat.

 Meer informatie via www.favv.be/professionelen/export/  

Het is nog niet gekend welke eisen het VK zal stellen.

 Planten en plantaardige producten ondergaan bij invoer 100% documenten-, overeenstemmings- en fysieke controle. Voor bepaalde producten is een gereduceerde controlefrequentie toegestaan voor wat betreft de overeenstemmings- en fysieke controle. Planten en plantaardige producten moeten vooraf (1 werkdag), aangemeld worden bij de GCP met een fytosanitair vervoersdocument.

Meer informatie :

Planten en plantaardige producten moeten via een GCP binnengebracht worden naar de Europese Unie. Het FAVV voert systematisch een documentaire controle uit in de GCP. De overeenstemmings- en fysieke (fytosanitaire) controle kan op vraag van de invoerder in het binnenland van de lidstaat worden uitgevoerd op een door het FAVV erkende inspectieplaats (EIP).

Meer informatie:

Voor die goederen is bij invoer 100% documentaire controle en 100% overeenstemmingscontrole vereist. Daarnaast zijn er nog fysieke controles waarvan het controlepercentage afhankelijk is van het gezondheidsrisico. Voor de evaluatie van dit risico kijkt men naar de productcategorie en de oorsprong.

Meer informatie: www.favv.be/invoerderdelanden/levendedieren/

Nee, veterinaire goederen moeten een dag op voorhand aangemeld worden. De aanmelding gebeurt via de toepassing van TRACES (https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces). Het originele certificaat uitgegeven door het derde land moet worden voorgelegd alvorens de veterinaire invoercontrole afgerond kan worden.

 Neen, die controles bij invoer moeten op de eerste plaats van binnenkomst in de EU gebeuren, m.a.w. in de GCP. Een GCP is erkend voor het uitvoeren van controles op welbepaalde producten.

Coördinaten van de grenscontroleposten (GCP) - dierlijke sector

Neen, dit is niet wettelijk. De documentaire controle kan enkel gebeuren op basis van het originele gezondheidscertificaat. Een kopie kan wel helpen om de controle al voor te bereiden.

Zegelcontrole kan enkel ter vervanging van de overeenstemmingscontrole en dit voor levende dieren en producten van dierlijke oorsprong (incl. diervoeders van dierlijke oorsprong) waarvoor de Europese wetgeving een verplichte verzegeling voorziet en voor veterinaire goederen uit Nieuw-Zeeland.

Neen, dit is niet wettelijk. De documentaire controle kan enkel gebeuren op basis van het originele fytosanitair certificaat. Een kopie kan wel helpen om de controle al voor te bereiden.

 Neen, dit is niet wettelijk en de zending wordt geweigerd als het originele, fytosanitaire certificaat ontbreekt.

 Een gezondheidscertificaat is een document waarin de overheid van het uitvoerende land bepaalde garanties geeft over de goederen. Een gezondheidscertificaat vergezelt zendingen dieren, dierlijke producten, diervoeder en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong, en is vereist voor zowel invoer als uitvoer.

 Aangezien het FAVV bevoegd is voor gans België worden de controletaken op het terrein verdeeld over Lokale Controle-Eenheden (LCE). Het FAVV telt 9 LCE’s. Elke LCE voert controletaken uit binnen een specifiek gebied (controlegebied) dat grotendeels overeenstemt met een provincie.

Contactgegevens LCE

Het is een document (onder papieren of elektronische vorm) dat overeenstemt met het modelcertificaat van de internationale plantenbeschermingsconventie (IPPC: international plant protection convention). Dit document wordt opgesteld door de bevoegde overheid van het exporterende land om aan de bevoegde overheid van het land van bestemming te melden dat de bijhorende zending aan de door hen opgelegde fytosanitaire invoereisen voldoet.

 Een grenscontrolepost is een locatie waarlangs goederen in de EU binnengebracht moeten worden en gecontroleerd worden vooraleer ze in de handel kunnen gebracht worden in de EU.

Dit is een onderdeel van de invoercontrole waarbij geverifieerd wordt of de zending vergezeld is van de vereiste documenten (bv. een fytosanitair certificaat, een gezondheidscertificaat, …).

Dit is een onderdeel van de invoercontrole waarbij geverifieerd wordt of de werkelijke samenstelling van de zending overeenstemt met de samenstelling vermeld op de begeleidende documenten (o.a. de certificaten).

Dit is een onderdeel van de invoercontrole waarbij visueel gecontroleerd wordt of de ingevoerde goederen voldoen aan de EU-eisen (o.a. afwezigheid van schadelijke organismen). Indien noodzakelijk worden stalen genomen voor labo-analyse.

Verifiëren dat de container voorzien is van een zegel en dat de gegevens van de zegel overeenkomen met de gegevens op het begeleidend gezondheidscertificaat.

Het is een document waarin beschreven wordt welke maatregelen het bedrijf moet treffen om aan de invoervoorwaarden van het derde land te voldoen.

Het is een webapplicatie ontwikkeld door de Europese Commissie dat de bewegingen volgt van de levende dieren, de dierlijke producten, de levensmiddelen, het diervoeder en de planten en plantaardige producten die worden ingevoerd in de Europese Unie, die onderworpen zijn aan controles en verhandeld binnen de lidstaten van de Europese Unie.

Meer informatie: www.favv.be/dierlijkeproductie/dieren/traces/

Veelgestelde vragen door ondernemingen over goederen en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over diensten en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over vervoer en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over intellectuele eigendom en de brexit Veelgestelde vragen door ondernemingen over vestiging en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over beroepsmobiliteit en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over Burgerlijk recht en de brexit

Laatst bijgewerkt
14 oktober 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

    Actieve deeleconomieplatforms in België

  2. Ondernemingen

    Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

  3. Ondernemingen

    Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!