Table of Contents

  De antwoorden op de vragen over de gevolgen van de brexit worden overgenomen uit verschillende nationale (federale, gewestelijke ...) en internationale bronnen. Zij hebben betrekking op de situatie na het einde van de overgangsperiode (vanaf 1 januari 2021). Ze zijn gebaseerd op het vooruitzicht van een brexit zonder akkoord (harde brexit of “no deal”). De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten van zijn website zo snel mogelijk aan te passen wanneer er iets verandert. Bij twijfel primeert de authentieke bron van de informatie. 

  Wat de uitkomst van de lopende onderhandelingen over een nieuw partnerschap met de Europese Unie ook is, het Verenigd Koninkrijk wordt een derde land. Dat resulteert in de toepassing van nieuwe regels.

  Het gevaar van een brexit zonder overeenkomst blijft bestaan.

  Douaneformaliteiten en -controles

  Ja, ongeacht de vorm van een eventueel akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, kan worden verwacht dat het goederenverkeer met derde landen altijd onderworpen zal zijn aan douaneformaliteiten en -controles. Het Europees douanewetboek (UCC) is van toepassing vanaf 1januari 2021.

  Bron:  FOD Financiën (Douane en Accijnzen)

  Wanneer niet-Uniegoederen in het douanegebied van de Europese Unie worden binnengebracht, zijn de volgende stappen van toepassing voordat een douaneaangifte voor de goederen wordt gedaan of voordat ze opnieuw worden uitgevoerd:

  • een summiere aangifte bij binnenkomst indienen (ENS, Entry Summary Declaration);
  • aankomst van de goederen;
  • de goederen aanbieden bij de douane;
  • de goederen onder de regeling van tijdelijke opslag plaatsen.

  De ENS wordt op elektronische wijze ingediend en bevat gegevens die nodig zijn om een risicoanalyse te kunnen uitvoeren.

  Goederen die niet afkomstig zijn uit de Europese Unie, worden tijdelijk opgeslagen zodra ze bij de douane worden aangeboden tot op het ogenblik waarop ze onder een douaneregeling worden geplaatst of opnieuw worden uitgevoerd.

  Bron:  FOD Financiën (Douane en Accijnzen)

  Voor goederen die vanuit de Europese Unie naar een derde land worden uitgevoerd, moeten de volgende formaliteiten worden vervuld:

  • Om te beginnen moet een uitvoeraangifte worden ingediend.
  • Het douanekantoor van uitvoer valideert de uitvoeraangifte.
  • Het kantoor van uitvoer voert een risicoanalyse uit op basis van de ingediende aangifte. De goederen kunnen indien nodig worden gecontroleerd.
  • Wanneer het douanekantoor van uitvoer de goederen vrijgeeft voor uitvoer, stuurt het een Anticipated Export Notice (AER) of voorafgaand bericht van uitvoer naar het kantoor van uitgang.
  • De marktdeelnemer brengt de goederen over naar het kantoor van uitgang.
  • Het douanekantoor van uitgang kan een bijkomende risicoanalyse uitvoeren en beslissen om de goederen te controleren.
  • Het douanekantoor van uitgang geeft de goederen vrij voor uitgang. De goederen moeten het grondgebied van de Unie binnen 150 dagen na vrijgave door de douane verlaten.
  • Eens de goederen het douanegebied van de Unie hebben verlaten, stelt de vervoerder het douanekantoor van uitgang op de hoogte, dat vervolgens het douanekantoor van uitvoer in kennis stelt van de resultaten van de uitgang.
  • Het douanekantoor van uitvoer bevestigt de uitvoer en stelt de aangever daarvan in kennis. Dit is belangrijk voor de btw-vrijstelling.

  Bron:  FOD Financiën (Douane en Accijnzen)

  De Europese Commissie dringt erop aan dat marktdeelnemers die contact opnemen met de douane, zich zouden identificeren aan de hand van een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification). U moet een EORI-nummer hebben om handel te kunnen drijven met landen buiten de EU (ook wel derde landen genoemd). Die marktdeelnemers hoeven zich in slechts één lidstaat te laten registreren. Het EORI-nummer zal door alle EU-douaneautoriteiten worden erkend.

  Normaal gesproken ontvangt u uw EORI-nummer uiterlijk de volgende werkdag na uw aanvraag.

  Bron:  FOD Financiën (Douane en Accijnzen)

  U kunt een vergunning "Authorised Economic Operator" (AEO) en een vergunning "Inschrijving in de Administratie van de Aangever" (EiDR) aanvragen.

  De AEO kan de gevolgen van de brexit voor uw onderneming verlichten door het feit dat ze de toegang tot faciliteiten bevordert, garanties biedt voor minder controles, voor een voorkeursbehandeling bij controles en zorgt voor een voorafgaande kennisgeving van de selecties voor controle ... Bovendien kunt u kosten uitsparen wat betreft de garanties.

  De EiDR is een vereenvoudigde inklaringsprocedure waarbij de aangifte van de goederen wordt verricht via de inschrijving in de elektronische boekhouding van de houder van de vergunning. Dit zorgt voor een snellere verwerking.

  Bron:  FOD Financiën (Douane en Accijnzen)

  Iedereen mag een openbaar douane-entrepot gebruiken voor de opslag van goederen. Een privaat douane-entrepot is echter uitsluitend voorbehouden voor de houders van een vergunning voor een douane-entrepot.

  Het kan verstandig zijn om een vergunning van douane-entrepot aan te vragen. Wanneer u goederen invoert, waarvan sommige bestemd zijn voor het Verenigd Koninkrijk, kan het nuttig zijn om, totdat u de eindbestemming kent, de ingevoerde goederen niet in het vrije verkeer te brengen, maar ze in een entrepot op te slaan. Afhankelijk van de bestemming kunnen de goederen opnieuw worden uitgevoerd (goederen bestemd voor het Verenigd Koninkrijk) of in het vrije verkeer worden gebracht (goederen bestemd voor de EU-markt).

  Bron:  FOD Financiën (Douane en Accijnzen)

  Btw

  Het belangrijkste gevolg van de brexit wat betreft de levering van goederen bestaat erin dat de fiscale grenzen tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk worden hersteld. Dat zal leiden tot het einde van de intracommunautaire regeling die momenteel van toepassing is op het verkeer van goederen uit de EU naar het Verenigd Koninkrijk.

  Meer informatie over de btw-behandeling tussen België en het Verenigd Koninkrijk.

  Bron: FOD Financiën (Administratie van de btw).

  Op vandaag moet een Belgische onderneming zijn verzoek om teruggaaf van Britse btw elektronisch indienen via het Belgische webportaal INTERVAT, toepassing VAT-Refund.  Na een summiere controle ervan voor wat betreft de verplicht te vermelden gegevens, wordt dit verzoek dan digitaal doorgezonden aan de bevoegde belastingadministratie/dienst in het Verenigd Koninkrijk, die de aanvrager tenslotte langs elektronische weg in kennis stelt van haar beslissing ter zake.

  Echter, deze procedure vervalt op 01.04.2021, gezien de digitale connecties met het Verenigd Koninkrijk voor wat betreft VAT Refund op die datum worden verbroken. Dit betekent dat een verzoek om teruggaaf van Britse btw, die verschuldigd en voldaan werd over alle handelingen tijdens de periode van 01.01.2020 t.e.m. 31.12.2020, nog rechtsgeldig via VAT Refund kan worden ingediend uiterlijk op 31.03.2021.

  Elk verzoek om teruggaaf van Britse btw die verschuldigd en voldaan wordt over de handelingen verricht vanaf 01.01.2021, valt buiten het toepassingsgebied van de 13de btw-richtlijn. De voor het bekomen van die teruggaaf na te leven modaliteiten en formaliteiten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Britse belastingadministratie.

  Meer informatie betreffende de teruggave van buitenlandse btw.

   Bron: FOD Financiën (Administratie van de btw)

  De digitale connectie met het Verenigd Koninkrijk voor wat betreft VAT-Refund wordt verbroken op 01.04.2021. Bijgevolg zal de Belgische belastingadministratie alleen de vóór die datum ingediende en geldige verzoeken om teruggaaf van Belgische btw nog behandelen volgens de geldende VAT-Refund-procedures.

  De verzoeken om teruggaaf van Belgische btw, die verschuldigd en voldaan wordt over alle handelingen tijdens de periode van 01.01.2020 t.e.m. 31.12.2020, moeten via VAT Refund worden ingediend uiterlijk op 31.03.2021.

  Elk verzoek om teruggaaf van Belgische btw die verschuldigd en voldaan wordt over de handelingen verricht vanaf 01.01.2021, zal moeten worden ingediend overeenkomstig de modaliteiten voorzien door de 13de btw-richtlijn.

  Bron: FOD Financiën (Administratie van de btw)

  Gezien het Verenigd Koninkrijk op 01.01.2021 (einde overgangsperiode) effectief een derde land in de zin van artikel 1, § 2, 3°, van het Btw-Wetboek wordt, moet vanaf die datum principieel elke belastingplichtige uit het Verenigd Koninkrijk, alvorens in België belastbare handelingen te stellen waarvoor hij schuldenaar wordt van de Belgische btw, een in België gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger laten erkennen indien hij zich in België voor de btw wil laten registreren.

  Bijgevolg moeten de belastingplichtigen uit het Verenigd Koninkrijk die nu beschikken over een rechtstreeks BE-btw-identificatienummer, nog vóór 01.01.2021 hun directe identificatie laten omzetten in een btw-identificatie onder een individueel BE-btw-identificatienummer mét aanstelling van een aansprakelijke vertegenwoordiger voor de btw in België.

  Bron: FOD Financiën (Administratie van de btw)

  Voor deze problematiek en alle eventuele wijzigingen in dit verband is uitsluitend de fiscale administratie uit het Verenigd Koninkrijk bevoegd. Dit betreft zowel de verplichting tot btw-identificatie in algemene zin, als het lot van de Belgische belastingplichtigen die momenteel beschikken over een rechtstreeks btw-identificatienummer in het Verenigd Koninkrijk.

  Bron: FOD Financiën (Administratie van de btw)

  Uw onderneming kan rechtstreeks of onrechtstreeks een weerslag van de brexit ondervinden, ongeacht of u al dan niet zaken doet met het Verenigd Koninkrijk. Daarom nodigen wij u uit om de Brexit Impact Scan te doen. Aan de hand van een paar eenvoudige vragen ontdekt u welke gebieden van uw activiteit een weerslag dreigen te ondervinden en krijgt u advies om daarmee om te gaan.

  Brexit Impact Scan

  De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten van zijn website zo snel mogelijk aan te passen wanneer er iets verandert. In geval van twijfel of verschil primeert informatie die door de authentieke bron gepubliceerd werd. Aarzel niet om ons via info.eco@economie.fgov.be op de hoogte te brengen van afwijkingen die u zou vaststellen.

  Veelgestelde vragen door ondernemingen over goederen en de brexit Veelgestelde vragen door ondernemingen over vervoer en de brexit Veelgestelde vragen door ondernemingen over intellectuele eigendom en de brexit  Veelgestelde vragen door ondernemingen over diensten en de brexit Veelgestelde vragen door ondernemingen over beroepsmobiliteit en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over Burgerlijk recht en de brexit Veelgestelde algemene vragen over de brexit

  Laatst bijgewerkt
  21 oktober 2020