Alle informatie die u in onze brexit FAQ's voor ondernemingen vindt, is gebaseerd op het perspectief van een harde brexit, d.w.z. zonder uitstapakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Wij vragen elke ondernemer om de Brexit Impact Scan te doen. Zo weet hij snel op welke domeinen van zijn onderneming de brexit waarschijnlijk invloed zal hebben en krijgt hij advies over hoe hij daarmee om moet gaan.

Doe de Brexit Impact Scan

Onderstaande informatie is een aanvulling op de Brexit Impact Scan.

In geval van terugtrekkingsakkoord:

Gedurende de transitieperiode blijven de regels inzake het recht om te werken in België voor de Britse onderdanen gelden. Er verandert niets.

Na de transitieperiode blijft het recht om te werken bestaan voor de Britten die vóór het einde van de transitieperiode in België een verblijfsrecht hebben bekomen of een aanvraag hebben ingediend voor het einde van de transitieperiode die nadien wordt goedgekeurd.

In geval van een no-dealbrexit:

In principe vervallen de rechten op vrij verkeer van Britse burgers/werknemers. Om ervoor te zorgen dat de Britten die op datum van brexit in België verblijven, het recht om te werken niet verliezen, is een koninklijk besluit in voorbereiding. Dit ontwerp van koninklijk besluit voorziet in een recht om te werken voor:

 • de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden die hun verblijfsrecht behouden of verkregen op basis van  de brexitwet;
 • de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden, als grensarbeider, mits deze grensarbeid een aanvang nam vóór de brexitdag;
 • enkel in het kader van de stages, de buitenlandse onderdanen die een verplichte stage volgen in België voor hun studies in het Verenigd Koninkrijk als die studies een aanvang namen vóór de brexitdag.

Dit koninklijk besluit regelt het werk om te werken voor deze drie groepen tot 31 december 2020.

Voor meer informatie, zie http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=47885

Daarnaast kunnen Britten gebruik maken van de normale regels voor derdelanders:

 • op basis van specifieke verblijfssituatie, kunnen ze het recht hebben om in België te werken.
 • Willen ze naar België komen om te werken, dan vallen ze onder de gewestelijke wetgeving.

Voor meer informatie over deze regels, zie http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=5690

Sommige gewesten hebben specifieke maatregelen genomen voor de Britse onderdanen op vlak van het recht om te werken

Bron : www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=47885

In geval van terugtrekkingsakkoord:

Gedurende de transitieperiode blijven de regels inzake het arbeidsrecht in België voor de Britse onderdanen gelden.

Na de transitieperiode blijven de regels voor de Britse werknemers in België van toepassing inzake detachering (wet van 5 maart 2002) en toepasselijk arbeidsrecht (Rome I-verordening).

In geval van een no-dealbrexit:

De regels voor de Britse werknemers in België blijven van toepassing inzake detachering (wet van 5 maart 2002) en toepasselijk arbeidsrecht (Rome I-verordening).

Voor meer informatie, zie http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=47887.

De reeds verkregen erkenningen voor beroepskwalificaties behaald in het VK blijven erkend na een eventuele no-deal brexit. Hangende aanvragen voor erkenning, die reeds werden ingediend voor brexit, zullen verder worden afgehandeld volgens het huidig EU Richtlijn-regime. Aanvragen die na brexit zullen worden ingediend, zullen niet meer behandeld worden volgens het huidig regime. Elke bevoegde autoriteit zal binnen zijn domein voor de behandeling van deze aanvragen worden gevraagd aandacht te hebben voor EU-onderdanen met een beroepskwalificatie behaald voor brexit en rekening te houden met de beslissingen m.b.t. een bepaald diploma voor brexit, op basis van de inhoud en het niveau van de opleiding in kwestie.

Als u in het VK een gereglementeerd beroep wil starten na de brexit, zal u geen beroep meer kunnen doen op de voordelen die de richtlijn beroepskwalificaties biedt, bijvoorbeeld op het vlak van automatische erkenning van uw opleiding. Dat kan de opstart van uw activiteit administratief moeilijker maken en u tijd doen verliezen.

In het geval van detachering vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België wordt in richtlijn 96/71/EG (meer bepaald wat de toepasselijke arbeidsvoorwaarden betreft) bepaald dat ondernemingen die in een niet-lidstaat van de EU zijn gevestigd, geen gunstigere behandeling mogen krijgen dan ondernemingen die in een lidstaat zijn gevestigd. In de huidige stand van de wetgeving blijft de Belgische wet van 5 maart 2002 betreffende de detachering ook van toepassing in het geval van detachering van werknemers van het Verenigd Koninkrijk naar België, bij gebrek aan een akkoord over de terugtrekking

De sociale zekerheid van personen die zich binnen de Europese Unie (EU) verplaatsen, valt momenteel onder specifieke Europese regelgeving die de socialezekerheidsrechten van EU-burgers beschermt. Europese burgers zijn hierdoor steeds onderworpen aan de wetgeving van één land en betalen dus enkel sociale premies of bijdragen in dat land.

Deze principes en regels gelden ook voor Belgen die in het Verenigd Koninkrijk werken of wonen, althans tot het Verenigd Koninkrijk de EU zal verlaten, dus tot wanneer de verlenging van de artikel-50-procedure afloopt.

Hoe de socialezekerheidsregeling nadien zal verlopen, zal afhangen van het eventuele akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Situatie bij een ‘deal’:

De tekst van het terugtrekkingsakkoord, zoals onderhandeld tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, regelt twee periodes:

 • tot en met 31 december 2020: overgangsperiode waarin het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de EU, maar de Europese regels over sociale zekerheid volledig van toepassing blijven. De situatie van Belgische burgers in het Verenigd Koninkrijk wijzigt dus niet.
 • vanaf 1 januari 2021: de Europese regelgeving is niet meer van toepassing. Een aantal socialezekerheidsrechten (inclusief detachering) blijven gegarandeerd voor de Britse en EU-burgers die vóór 31 december 2020 gebruik maken van het vrij verkeer van personen. Voor nieuwe detacheringen zal nog een regeling worden uitgewerkt.

Situatie bij een ‘no deal’:

Ook bij een ‘no deal’ zullen de sociale zekerheidsrechten van Britse burgers in België en Belgische burgers in het Verenigd Koninkrijk gegarandeerd blijven. De federale regering keurde daarvoor een voorontwerp van wet goed dat de bestaande socialezekerheidssituaties ongewijzigd laat tot 31 december 2020, dit op basis van het principe van wederkerigheid tussen België en het Verenigd Koninkrijk.

Twee situaties kunnen zich voordoen:

 • Detachering van een werknemer of zelfstandige vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België:
  De gedetacheerde werknemer of zelfstandige blijft uitsluitend onderworpen aan de Britse wetgeving. In deze situatie richt u zich tot de bevoegde Britse instanties. België zal de detacheringsattesten erkennen en geen dubbele socialezekerheidsbijdragen innen.
 • Detachering van een werknemer of zelfstandige vanuit België naar het Verenigd Koninkrijk:
  De gedetacheerde werknemer of zelfstandige blijft uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving. De huidige regels over detachering en socialezekerheidsbijdragen blijven van toepassing.

Bron: https://www.belgium.be/nl/brexit/u_bent_een_onderneming/detachering_van_werknemers

Met een akkoord over de terugtrekking:

Nee, een overgangsperiode van 21 maanden waarborgt dezelfde rechten en plichten die in de EU van toepassing zijn (tot 31 december 2020).

Zonder akkoord over de terugtrekking:

De overgangsperiode van 21 maanden is niet van toepassing. De Britse wetgeving zal van toepassing zijn.

Deal - Situatie met een akkoord

Het Terugtrekkingsakkoord zoals dit onderhandeld werd tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk, voorziet in 2 periodes:

 • Periode van inwerkingtreding van het akkoord tot en met 31 december 2020

Overgangsperiode waarin het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de EU, maar de Europese regels over de sociale zekerheid volledig van toepassing blijven. Voor de socialezekerheidssituaties van Belgische burgers in het Verenigd Koninkrijk of Britse burgers in België zijn er in deze periode dus geen wijzigingen.

 • Periode vanaf 1 januari 2021

De Europese regelgeving is niet meer van toepassing maar een aantal socialezekerheidsrechten blijven gegarandeerd voor de Britse en EU-burgers die vóór 31 december 2020 gebruik gemaakt hebben van het vrij verkeer van personen. Voor de andere situaties zal een regeling worden uitgewerkt.

Dit betekent dat voor Belgische burgers in het Verenigd Koninkrijk of voor Britse burgers in België tot en met 31 december 2020 niets wijzigt aan de situatie zoals die vóór de brexit, bestaat.

No Deal - Situatie zonder akkoord

De federale regering heeft een wetgevend initiatief genomen. Deze regelgeving voorziet dat de specifieke Europese regelgeving die de socialezekerheidsrechten van EU-burgers beschermt tot 31 december 2020 van toepassing blijft op basis van wederkerigheid tussen België en het Verenigd Koninkrijk.

Dit betekent dat België verwacht dat het Verenigd Koninkrijk inzake Britse socialezekerheidsprestaties dezelfde garanties biedt aan Belgen die hierop aanspraak maken.

In deze situatie wijzigt er voor Belgische burgers in het Verenigd Koninkrijk of voor Britse burgers in België niets aan de situatie zoals die vóór de brexit bestaat.

Opgelet ! Als de Europese regelgeving niet meer van toepassing is omdat er geen beslissing genomen is:

 • op Europees niveau (Terugtrekkingsakkoord), of
 • op Belgisch-Brits niveau (nationale wetgevende initiatieven op basis van wederkerigheid),

dan geldt, afhankelijk van uw situatie, de Belgische of Britse wetgeving.

Bron: https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/brexit/Paginas/geneeskundige-verzorging-impact-toegang-terugbetaling.aspx#.XZ7JHEYzZQI

Deal: situatie met een akkoord

Het Terugtrekkingsakkoord zoals dit onderhandeld werd tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, voorziet in 2 periodes:

 • Periode van inwerkingtreding van het akkoord tot en met 31 december 2020

Overgangsperiode waarin het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de EU maar de Europese regels m.b.t. sociale zekerheid volledig van toepassing blijven. Voor de socialezekerheidssituaties van Belgische burgers in het Verenigd Koninkrijk of Britse burgers in België zijn er in deze periode dus geen wijzigingen.

 • Periode vanaf 1 januari 2021

De Europese regelgeving is niet meer van toepassing maar een aantal socialezekerheidsrechten blijven gegarandeerd voor de Britse en EU burgers die vóór 31 december 2020 gebruik gemaakt hebben van het vrij verkeer van personen. Voor de andere situaties zal een regeling worden uitgewerkt.

Dit betekent dat voor Belgische burgers in het Verenigd Koninkrijk of voor Britse burgers in België tot en met 31 december 2020 niets wijzigt aan de situatie zoals die vóór de brexit bestaat.

No Deal: situatie zonder akkoord

De federale regering heeft een wetgevend initiatief genomen. Deze regelgeving voorziet dat de specifieke Europese regelgeving die de socialezekerheidsrechten van EU burgers beschermt tot 31 december 2020 van toepassing blijft op basis van wederkerigheid tussen België en het Verenigd Koninkrijk.

Dit betekent dat België verwacht dat het Verenigd Koninkrijk inzake Britse socialezekerheidsprestaties dezelfde garanties biedt aan Belgen die hierop aanspraak maken.

In deze situatie wijzigt er voor Belgische burgers in het Verenigd Koninkrijk of voor Britse burgers in België niets aan de situatie zoals die vóór de brexit bestaat.

Opgelet! Als de Europese regelgeving niet meer van toepassing is omdat er geen beslissing genomen is

 • op Europees niveau (Terugtrekkingsakkoord), of
 • op Belgisch-Brits niveau (nationale wetgevende initiatieven op basis van wederkerigheid),

dan geldt de Belgische of Britse wetgeving afhankelijk van uw situatie.

Bron: https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/brexit/Paginas/uitkeringen-impact-uitbetaling.aspx#.XZ7JRUYzZQI

In geval van akkoord

De Britten die voor het einde van de transitiefase een verblijf hebben verkregen, of die voor het einde van de transitiefase een aanvraag hebben ingediend die nadien wordt goedgekeurd, moeten geen arbeidskaart aanvragen. Zij zullen in het bezit worden gesteld van een verblijfskaart met vermelding naar de brexit waarop automatisch ook een vermelding in verband met de toelating tot arbeid zal staan.

In geval van geen akkoord

Een koninklijk besluit is in voorbereiding dat erin voorziet dat Britten die reeds een verblijfsrecht hadden voor de brexit of die een aanvraag hebben ingediend voor de brexit die nadien wordt goedgekeurd, ook na de brexit kunnen blijven werken tijdens een overgangsfase (zie XXXX). Zij hebben moeten geen arbeidskaart aanvragen voor deze periode. Britten die na de transitieperiode nog naar België willen komen om te werken zullen daarvoor de gewestelijke regels moeten volgen.

Vlaanderen:

Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk zijn derdelanders vanaf de datum dat het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord de Unie verlaat. In principe zouden ze dan na deze datum een arbeidskaart of beroepskaart moeten aanvragen (Single Permit) indien ze in Vlaanderen als medewerker wensen tewerkgesteld te worden of zelfstandige activiteiten wensen uit te oefenen. Dit decreet voorziet een bepaling die onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die economische activiteiten wensen uit te oefenen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest, gedurende de overgangsperiode vrijstelt van een arbeidskaart of beroepskaart, voor zover hun prestaties beperkt zijn tot maximum negentig dagen. Indien hun prestaties het maximum van negentig dagen overschrijden, zullen Britse onderdanen een arbeids- of beroepskaart moeten aanvragen volgens de procedure voor derdelanders. Er zal echter wel een versnelde procedure voorzien worden. VK-onderdanen die reeds in Vlaanderen wonen en werken voor de datum dat het VK zich terugtrekt uit de EU, zullen beschermd worden door de federale brexit wet. Deze federale wet voorziet dat het verblijfsrecht van deze Britse onderdanen behouden blijft na 29 maart 2019, tot het einde van de overgangsperiode. Het recht om te werken in Vlaanderen vloeit automatisch voort uit dit verblijfsrecht, en omwille hiervan zullen geen extra maatregelen inzake economische migratie nodig zijn op Vlaams niveau voor VK-onderdanen die reeds voor brexit in Vlaanderen wonen en werken.

Brussel:

In geval van akkoord: In principe voorziet het terugtrekkingsakkoord een overgangsperiode tot 31 december 2020, waarbij de huidige rechten gegarandeerd blijven. Britten in België zullen dan tot die datum vrijgesteld blijven van de verplichting tot het hebben van toelating tot arbeid of beroepskaart voor zelfstandige.

In geval van geen akkoord: Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk zijn derdelanders vanaf de datum dat het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord de Unie verlaat. Om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te werken of als zelfstandige activiteiten uit te oefenen is dan een toelating tot arbeid (gecombineerde vergunning of arbeidskaart) of een beroepskaart noodzakelijk volgens de klassieke regelgeving.

Op voorwaarde dat de Britse wetgeving gelijkaardige bepalingen zal bevatten (wederkerigheid), zijn er op deze regel mogelijk uitzonderingen van toepassing. De federale overheid voorziet wetgeving om de rechten van de Britten die zich reeds op het Belgisch grondgebied bevinden op het moment van de brexit tot 31 december 2020 te garanderen, waardoor ze geen toelating tot arbeid of beroepskaart nodig hebben, maar hun statuut behouden. Het betreft een besluit dat voorbereid werd door FOD Waso. Daarnaast voorziet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wetgeving om de nieuwe Britse economische migranten na de brexit vrij te stellen van de verplichting tot het bekomen van een toelating tot arbeid of beroepskaart, voor een maximumduur van 3 maanden (op basis van kort verblijf). Hiervoor werd op 14 maart 2019 een Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering genomen.

In principe zullen VK-onderdanen die tewerkgesteld zijn bij de Vlaamse overheid na de terugtrekking van het VK uit de EU niet langer voldoen aan de nationaliteitsvereiste voor Vlaams overheidspersoneel, en hierdoor het recht verliezen om hun arbeidsactiviteiten uit te oefenen. Om ervoor te zorgen dat deze VK-onderdanen nog tot het einde van de overgangsperiode tewerkgesteld kunnen blijven bij de Vlaamse overheid, voorziet de Vlaamse regering via een BVR een aanpassing aan het Vlaams Personeelsstatuut, waardoor onderdaan van het Verenigd Koninkrijk die op de dag van terugtrekking vastbenoemd ambtenaar of ambtenaar op proef is, gelijkgesteld wordt met een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie tot op het einde van de overgangsperiode.

Veelgestelde vragen door ondernemingen over goederen en de brexit Veelgestelde vragen door ondernemingen over diensten en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over douane en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over vervoer en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over intellectuele eigendom en de brexit Veelgestelde vragen door ondernemingen over vestiging en de brexitVeelgestelde vragen door ondernemingen over Burgerlijk recht en de brexit

Laatst bijgewerkt
23 oktober 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Actieve deeleconomieplatforms in België

 2. Ondernemingen

  Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

 3. Ondernemingen

  Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!