Vanaf uiterlijk 1 november 2019 verliezen de aangemelde instanties (notified bodies - NB) uit het Verenigd Koninkrijk (VK) hun statuut van NB in verband met de Europese wetgeving over conformiteit. Zij kunnen dan niet langer als NB ingrijpen in de procedures van conformiteitsbeoordeling van producten en geen EU-typecertificaten meer afleveren of kwaliteitssystemen certificeren.

Dat betekent ook dat de typegoedkeuringsinstantie van het VK niet langer een EU-typegoedkeuringsinstantie is en dat zij de bevoegdheden en verplichtingen van een typegoedkeuringsinstantie die voortvloeien uit EU-wetgeving niet meer kan vervullen.

Fabrikanten die in het verleden goedkeuringen in het VK verkregen, moeten nieuwe goedkeuringen (na de brexit) dus van typegoedkeuringsinstanties uit de EU-27 verkrijgen, ook voor producten die reeds in productie zijn, om de blijvende naleving van de EU-wetgeving en de toegang tot de markt van de Unie te behouden.

Sommige EU-wetgeving verbiedt echter dat een nieuwe goedkeuring aangevraagd wordt voor eenzelfde product (vb. uit de autosector). De enige mogelijkheid hier is dat de Europese Commissie tijdelijk wetgeving goedkeurt die dat wel toelaat (wat in de pijplijn zit voor de autosector).

Het is aan de ondernemingen om de vereiste initiatieven te nemen: een nieuw certificaat vragen aan een Europese NB of een overdracht van het dossier en het overeenkomstige certificaat van een VK-NB aan een Europese NB bewerkstelligen.

Een product dat voor de brexit correct op de markt werd aangeboden en erna ook wordt aangeboden, kan na de brexit niet meer voldoen, daar het bijvoorbeeld niet over een correct certificaat beschikt. Ook al betreft het hier een identiek product; de evaluatie van in de handel brengen heeft betrekking op elk product afzonderlijk. Ook daarop moeten bedrijven anticiperen. Het is ondernemingen aangeraden voor nieuwe producten onmiddellijk gebruik te maken van een EU-NB.

De NANDO-database (die alle NB bevat per domein) maakt het mogelijk om te weten welke VK-NB actief zijn in functie van de Europese harmonisatiereglementeringen. Via die database kunnen bedrijven wel andere mogelijke NB zoeken die in hetzelfde domein actief zijn.

De brexit heeft ook consequenties voor de economische operatoren. 

Een importeur moet per definitie in de EU gevestigd zijn. Indien de importeur in het VK gevestigd is, dan moet men na de brexit naar een andere importeur in de EU op zoek gaan. 
Op zijn beurt riskeert een distributeur importeur te worden, indien de importeur momenteel in het VK gevestigd is. Voor importeurs zijn er specifieke voorwaarden en verplichtingen die zeer strikt zijn, zij zijn tevens de contactpersoon voor de markttoezichthouders voor productconformiteit. 

Idem voor de “authorised representatives” of gemachtigden: zij zullen ook in de EU gevonden moeten worden als ze eerder in het VK aangesteld werden. Met uitzondering van medische hulpmiddelen en enkele andere domeinen, is het aanstellen van gemachtigden echter niet verplicht. 
Gevolgen zijn er onder andere ook voor de etikettering: nieuwe etiketten zijn nodig met de gegevens van de nieuwe invoerder of gemachtigde die op het product moeten verschijnen.

Meer informatie over de impact van de brexit op normalisatie en accreditatie
 

Laatst bijgewerkt
23 juli 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

    Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

  2. Ondernemingen

    Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!

  3. Ondernemingen

    Hervorming van het Wetboek van vennootschappen