Vanaf uiterlijk 1 januari 2021 verliezen de aangemelde instanties (notified bodies - NB) uit het Verenigd Koninkrijk hun statuut van NB volgens de Europese wetgeving over conformiteit. Zij kunnen dan niet langer als NB ingrijpen in de procedures van conformiteitsbeoordeling van producten en bijvoorbeeld geen EU-typecertificaten meer afleveren of kwaliteitssystemen certificeren.

Het is aan de ondernemingen om de nodige initiatieven te nemen: een nieuw certificaat aanvragen bij een Europese NB of het dossier en het overeenkomstige certificaat van een NB uit het Verenigd Koninkrijk aan een Europese NB overdragen.

Let op: een product dat voor 1 januari 2021 correct op de markt werd aangeboden voldoet na 1 januari 2021 niet meer, bijvoorbeeld omdat het niet over een correct certificaat beschikt. Ook al gaat het om een identiek product, de evaluatie gebeurt voor elk product afzonderlijk voor het in de handel gebracht wordt. Ook daarop moeten bedrijven anticiperen.

We raden ondernemingen aan om voor nieuwe producten onmiddellijk gebruik te maken van een EU-NB. De NANDO-database (die alle NB bevat per domein) maakt het mogelijk om te weten welke NB uit het Verenigd Koninkrijk actief zijn volgens de Europese harmonisatiereglementeringen. Via die database kunnen bedrijven andere mogelijke NB zoeken die in hetzelfde domein actief zijn.

Ook de typegoedkeuringsinstantie van het Verenigd Koninkrijk is niet langer een EU-typegoedkeuringsinstantie. Zij kunnen de bevoegdheden en verplichtingen van een typegoedkeuringsinstantie die voortvloeien uit EU-wetgeving niet meer vervullen.

Fabrikanten die in het verleden goedkeuringen in het Verenigd Koninkrijk verkregen, moeten nieuwe goedkeuringen van typegoedkeuringsinstanties uit de EU-27 verkrijgen, ook voor producten die al in productie zijn. Enkel op die manier leven ze de EU-wetgeving na en behouden ze de toegang tot de markt van de Unie.

Vanaf 1 januari 2021 zijn de EU-markttoezichtsautoriteiten ook niet meer verplicht de certificaten te erkennen die de United Kingdom Accreditation Service (UKAS, de Britse nationale accreditatie-instantie) verstrekt. Ook dat zorgt onvermijdelijk voor problemen voor bedrijven die in hun productieproces gebruikmaken van geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstellingen (CAB).

De brexit heeft ook gevolgen voor de economische operatoren. 

Een importeur moet per definitie in de EU gevestigd zijn. Als de importeur in het Verenigd Koninkrijk gevestigd is, dan moeten ondernemingen na 1 januari 2021 een beroep doen op een andere importeur in de EU. 

Op zijn beurt riskeert een distributeur importeur te worden, als de importeur momenteel in het Verenigd Koninkrijk gevestigd is. Voor importeurs zijn er specifieke voorwaarden en strikte verplichtingen. Bovendien zijn zij de contactpersoon voor de markttoezichthouders voor productconformiteit. 

Hetzelfde geldt voor de “authorised representatives” of gemachtigden: zij zullen ook in de EU gevonden moeten worden als ze eerder in het Verenigd Koninkrijk aangesteld werden. Met uitzondering van medische hulpmiddelen en enkele andere domeinen, is het aanstellen van gemachtigden echter niet verplicht. 

Gevolgen zijn er onder andere ook voor de etikettering: nieuwe etiketten zijn nodig met de gegevens van de nieuwe invoerder of gemachtigde die op het product moeten verschijnen.

Meer informatie over de impact van de brexit op normalisatie en accreditatie

Laatst bijgewerkt
31 juli 2020