Nu het Verenigd Koninkrijk sinds 1 februari 2020 een derde land is geworden, zijn de relaties tussen de Europese Unie en de UK veranderd.

Er is evenwel voorzien in een overgangsperiode tot 31 december 2020, die (eenmalig) met twee jaar kan worden verlengd. Op die manier kunnen beide partijen werken aan een ambitieus toekomstig partnerschap, dat de politieke en geografische nabijheid en de onderlinge economische afhankelijkheid van beide partijen weerspiegelt. Tijdens die overgangsperiode verandert er niets voor ondernemingen en particulieren.

Het toekomstige partnerschap zal bepalingen bevatten die van rechtstreeks belang zijn voor burgers en bedrijven in domeinen als vervoer, industriële toeleveringsketens, landbouwproducten, visserij, diensten, gegevensbescherming, bepalingen over gelijke kansen, mobiliteit van burgers, bestrijding van criminaliteit, witwassen van geld en terrorisme, evenals buitenlands en veiligheidsbeleid.

Politieke verklaring

De uittredingsovereenkomst gaat vergezeld van een politieke verklaring waarin het kader voor de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk wordt vastgesteld.

Ze omvat de parameters voor een ambitieus, verreikend en flexibel partnerschap op het vlak van handel, economische samenwerking en veiligheid.

Dat economische partnerschap zal gebaseerd zijn op een alomvattend en evenwichtig vrijhandelsakkoord en slaan op samenwerkingsgebieden zoals vervoer, energie, klimaat, milieu en visserij. In de verklaring staat ook dat de toekomstige betrekkingen een open en eerlijke concurrentie moeten garanderen, met vaste afspraken voor een billijke mededinging.

Om de veiligheid van Europa en zijn burgers te waarborgen, moet het toekomstige partnerschap betrekking hebben op handhaving van regelgeving, strafrecht, buitenlands beleid, veiligheid en defensie en andere samenwerkingsgebieden.

De politieke verklaring bepaalt ook dat het partnerschap deel moet uitmaken van een globaal bestuurskader, met passende uitvoerings- en geschillenbeslechtingsmechanismen.

Onderhandelingen

Op 3 februari 2020 keurde de Commissie een ontwerp van uitgebreide onderhandelingsrichtsnoeren voor een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk goed.

Die richtlijnen behelzen alle in de politieke verklaring vermelde aandachtsgebieden, waaronder handels- en economische samenwerking, samenwerking over regelgevingshandhaving en justitiële samenwerking in strafzaken, buitenlands beleid, veiligheid en defensie, deelname aan EU-programma's en thematische samenwerkingsdomeinen.

De Raad Algemene Zaken heeft het ontwerp van onderhandelingsrichtsnoeren op 25 februari 2020 goedgekeurd. Zo kreeg de Commissie officieel het mandaat om als onderhandelaar van de Unie de onderhandelingen met het VK te starten.

Een vertrek zonder overeenkomst blijft mogelijk

Het is echter niet uitgesloten dat het Verenigd Koninkrijk aan het einde van de overgangsperiode de Europese Unie verlaat zonder een geratificeerde overeenkomst voor een toekomstig partnerschap. Dat zou aanzienlijke en verstorende gevolgen hebben voor de betrekkingen tussen beide partijen.

De ondernemingen en particulieren moeten zich dan ook informeren over de mogelijke gevolgen van een dergelijk scenario en zich daarop voorbereiden.

Doe de brexit Impact Scan

Laatst bijgewerkt
16 maart 2020