Table of Contents

  Wat is een misleidende praktijk?

  Iedere gedraging, handeling, voorstelling van zaken, reclame of commerciële communicatie die een andere onderneming kan misleiden in haar economisch gedrag, wordt verboden. Dat omvat

  • niet enkel de vraag of, en, zo ja, hoe en op welke voorwaarden de andere onderneming een product koopt, geheel of gedeeltelijk betaalt, behoudt of van de hand doet,
  • maar ook of hij een contractueel recht uitoefent bij die transactie, ongeacht of hij wel of niet effectief tot handelen overgaat.

  Voorbeelden

  • Een onderneming die reclame maakt voor uitzonderlijke kortingen van een bepaald assortiment, terwijl er in werkelijkheid geen vermindering is van de aangerekende prijs.
  • Een financiële instelling die een bepaald rendement van een financieel product naar voor schuift, zonder aan te geven dat het enkel om een brutorendement gaat dat enkel onder bepaalde omstandigheden wordt behaald.
  • Een onderneming die beweert dat haar diensten of goederen door een specifieke openbare of particuliere instelling zijn erkend, terwijl dat geenszins het geval is.
  • Het niet-nakomen door een onderneming van verplichtingen die opgenomen zijn in een sectorale gedragscode waaraan zij zich verbonden heeft en waar het gaat om een concreet engagement.
  • Onjuiste of onvolledige informatie met betrekking tot het aanbod: bv. een voordelig abonnement, dat evenwel gebonden is aan een lange contractuele duur maar waarover de onderneming niet duidelijk informeert.
  • Misleiding over de contractuele rechten bij de uitvoering of beëindiging van een overeenkomst, o.a. de verstrekking of onjuiste info over de opzegmogelijkheid: bv. in de commerciële communicatie wordt een overeenkomst als zeer flexibel omschreven , terwijl ze in de “kleine lettertjes” aan zeer formele opzegvereisten onderworpen wordt.

  Bedrieglijke reclame: facturen of documenten met bedrieglijke opmaak

  Is eveneens verboden, elke reclame van een onderneming die:

  • een factuur of gelijkaardig document bevat waarbij om betaling wordt gevraagd, en die of dat de indruk wekt dat het goed of de dienst al werd besteld, terwijl dat niet het geval is;
  • essentiële informatie over de gevolgen van het door de bestemmeling gegeven antwoord verborgen houdt of op weinig duidelijke wijze weergeeft, of die de eigenlijke commerciële bedoeling, wanneer die niet duidelijk blijkt uit de context, verborgen houdt of op weinig duidelijke wijze weergeeft.

  Voorbeelden

  • In een document wordt zogezegd verwezen naar een eerdere bestelling of mondeling akkoord, terwijl dat niet het geval was.
  • Een bestelbon wekt de indruk dat het om een eenmalige bestelling gaat, terwijl de bestemmeling in de kleine lettertjes in feite door een abonnementsformule wordt gebonden.

  Bedrieglijke praktijken van reclameronselaars

  Elke praktijk van een onderneming waarbij adverteerders worden geworven zonder duidelijk aan te geven dat het een betalend contract betreft alsook de duur ervan en de te betalen prijs, is verboden.

  Het doel van dergelijke praktijken is om de adverteerders:

  • in de gidsen,
  • adressenbestanden,
  • telefoonboeken,
  • lijsten, enz.,

  op te nemen, door hen rechtstreeks te contacteren of via:

  • een betaal- of bestelformulier;
  • een factuur of een aanbod;
  • algemene voorwaarden; 
  • een voorstel tot verbetering of een soortgelijk document.

  Elke oneerlijke wervingspraktijk van een onderneming ten aanzien van adverteerders wordt strafrechtelijk gesanctioneerd (art. XV.83, 14° WER).

  Boek VI WER - artikelen VI.105 tot en met VI.107

  Laatst bijgewerkt
  3 september 2019