Table of Contents

  Het gaat erom dat een onderneming iets opgedrongen wordt of dat zij ongeoorloofd onder druk gezet wordt, waardoor haar economisch gedrag verstoord geraakt.

  Wat is een agressieve marktpraktijk?

  Opdat er sprake zou zijn van agressieve marktpraktijken, moet er aan drie cumulatieve voorwaarden voldaan zijn.

  1. Een onderneming oefent ongeoorloofde druk uit op een andere.
  2. De keuzevrijheid of de vrijheid van handelen van die andere onderneming wordt er aanzienlijk door beperkt.
  3. De andere onderneming wordt gebracht tot of kan worden gebracht tot een transactie die zij anders niet had gedaan.

  Dat moet altijd in de concrete feitelijke context worden beoordeeld.

  Het gaat om het economische gedrag van de tegenpartij in de meest ruime zin.

  1. Ongeoorloofde druk

   Ongeoorloofde druk kan bestaan uit intimidatie en dwang of “ongepaste beïnvloeding”, wat apart wordt gedefinieerd. Intimidatie en dwang zijn relatief duidelijke begrippen. Het begrip “ongepaste beïnvloeding” wordt gedefinieerd als: het uitbuiten van een (machts)positie tegenover de andere onderneming doordat druk wordt uitgeoefend op een wijze die het vermogen van de andere partij om een geïnformeerd besluit te nemen, aanzienlijk beperkt.

   Bijvoorbeeld een vertegenwoordiger die enkel om druk uit te oefenen stelt dat indien de onderneming een overeenkomst niet onmiddellijk ter plaatse ondertekent, hij bepaalde toegekende premies dreigt te verliezen.

  2. Aanzienlijk beperken van de keuzevrijheid of de vrijheid van handelen van de onderneming

   Een normale economische keuzevrijheid moet altijd gewaarborgd blijven.

  3. Met betrekking tot het besluit over een transactie

   Het gaat om het economische gedrag van de tegenpartij in de meest ruime zin.

  Voorbeelden

  • Agressieve verkopers die zich naar de winkel van een handelaar begeven en niet willen weggaan totdat die handelaar een contract ondertekend heeft.
  • Aanbiedingen van leveranciers waarbij reeds bepaalde bijkomende betalende diensten zijn inbegrepen waar de onderneming niet om gevraagd heeft en waar de onderneming niet over geïnformeerd werd.
  • De weigering om in de toekomst nog commerciële relaties aan te gaan als de betrokken ondernemingen niet wenst terug te komen op reeds afgesloten commerciële deals.

  Wat is een afgedwongen aankoop?

  Een bijzondere vorm van agressieve marktpraktijk is de afgedwongen aankoop. Dat is bij wet verboden. Dat betekent dat u als onderneming:

  • geen goed of dienst mag leveren of iemand mag aanzetten tot de aankoop daarvan indien die persoon daar niet voorafgaandelijk om heeft gevraagd;
  • niet mag vragen om het goed of de dienst terug te sturen indien de bestemmeling dat goed of die dienst niet wenst te houden.

  Die regel geldt ongeacht of de bestemmeling een consument of een onderneming is.

  Als u de bestemmeling een goed of dienst levert zonder dat die daar voorafgaandelijk om heeft gevraagd, dan is die niet verplicht om:

  • het toegestuurde goed of de dienst te betalen, of
  • naar u terug te sturen.

  Indien de bestemmeling niet reageert, betekent dat niet dat hij instemt met de aankoop.

  Bij een afgedwongen aankoop kan de bestemmeling bovendien de geldigheid van de koopovereenkomst in rechte betwisten om die vervolgens nietig te laten verklaren.

  Geschillen en problemen: inbreuken op de wetgeving

  De naleving van de toepassing van de bepalingen over misleidende en agressieve marktpraktijken wordt gecontroleerd door de Algemene Directie Economische Inspectie. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op: meldpunt.belgie.be.

  Laatst bijgewerkt
  30 september 2019