Een van de belangrijkste beginselen van het economisch recht is het correcte gedrag van bedrijven op de markt. Oneerlijke praktijken, waaronder onrechtmatige bedingen zijn verboden.

Wat is een onrechtmatig beding?

Wanneer u een contract tekent, accepteert u alle voorwaarden ervan. Dat betekent dat u akkoord gaat met alle voorwaarden van het contract, zelfs als ze in "kleine lettertjes" zijn geschreven. Die "kleine lettertjes" bevatten echter soms verrassingen waarmee u niet akkoord zou zijn gegaan als u correct geïnformeerd was geweest. Die clausules worden vaak door de andere partij opgesteld, en zijn dus in zijn of haar belang.

Als u niet voorzichtig bent, kunnen die clausules uw contractuele rechten in het gedrang brengen.

Dergelijke clausules zijn al wettelijk verboden in contracten tussen beroepsbeoefenaren en consumenten. Ook bedrijven kunnen met dit soort situaties geconfronteerd worden. De nieuwe wet maakt het gemakkelijker voor bedrijven om zich te verdedigen tegen onrechtmatige bedingen.

Voorbeeld: oneerlijke voorwaarden rond aansprakelijkheid

Een clausule die de onderneming waarmee u een contract aangaat, ontslaat van elke aansprakelijkheid in geval van fraude of zware fout van haar kant.

Wat kunt u doen als u het gevoel hebt dat u het slachtoffer bent van een agressieve praktijk van een ander bedrijf?

Als u het gevoel hebt dat u het slachtoffer bent geworden van een agressieve praktijk, hebt u verschillende mogelijkheden.

Minnelijke of buitengerechtelijke schikking

  • U kunt proberen een buitengerechtelijke schikking te treffen, d.w.z. door bemiddeling.
  • Neem contact op met uw sector- of(inter)professionele organisatie.
  • Informeer uw medecontractant.

Burgerrechtelijke vordering

  • De Ondernemingsrechtbank kan tussenkomen om de betwiste clausule nietig te verklaren.
  • De voorzitter van de Ondernemingsrechtbank kan worden aangesproken voor een vordering tot staking.
  • De vordering tot staking kan ook door uw sector- of (inter) professionelesorganisatie worden ingesteld (collectieve vordering tot staking).
  • De vordering tot collectief herstel of “class action”.

Strafrechtelijke vordering

Raadpleeg de brochure "Neen aan de wet van de sterkste!"

Laatst bijgewerkt
7 oktober 2020