De wet van 6 juni 2017 tot omzetting van de Richtlijn 2014/104/EU betreffende rechtsvorderingen tot schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht volgde tot nu toe de volgende stappen in het wetgevingsproces:

  • raadpleging van november 2015 tot mei 2016;

  • mededeling van het voorontwerp van wet aan de minister van Economie en Consumenten op 17 juni 2016;

  • goedkeuring binnen de interministeriële Groep op 18 oktober 2016;

  • goedkeuring door de Ministerraad van 16 december 2016;

  • voorlegging aan de Raad van State op 23 december 2016, die zijn advies heft verstrekt op 31 januari 2017;

  • goedkeuring door de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 18 mei 2017;

  • publicatie in het Belgisch Staatsblad op 12 juni 2017; en

  • inwerkingtreding op 22 juni 2017.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018