Rechtsvordering tot schadevergoeding

De slachtoffers die schade hebben geleden als gevolg van een mededingingsinbreuk kunnen een rechtsvordering tot schadevergoeding instellen tegen de onderneming of de ondernemingsvereniging die een inbreuk of het mededingingsrecht heeft gemaakt.

Het algemene kader van de rechtsvordering tot schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht werd ingevoerd door de wet van 6 juni 2017 houdende invoeging van een Titel 3 "De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht" in boek XVII van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van definities eigen aan boek XVII, Titel 3 in boek I en houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van economisch recht (hierna "de wet van 6 juni 2017").

Deze wet voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie (hierna "de Richtlijn 2014/104/EU").

In navolging van de Richtlijn 2014/104/EU, strekt de wet van 6 juni 2017 ertoe, ondernemingen en natuurlijke personen, slachtoffers van inbreuken op het mededingingsrecht (kartels, afspraken en misbruiken van machtspositie), in staat te stellen om hun recht om rechtsvorderingen tot schadevergoeding in te stellen, effectief uit te oefenen.

De wet streeft er ook naar om de interactie tussen de vordering voor de rechter op het initiatief van de privésector en de publieke vordering ingesteld door de mededingingsautoriteiten te optimaliseren. De wet vult aldus het juridische arsenaal aan dat ter beschikking staat om inbreuken op het mededingingsrecht te voorkomen, en is een instrument ter ondersteuning van de mededingingsautoriteiten.

Deze wet werd onderworpen aan een uitgebreide raadpleging van verschillende publieke en privéstakeholders. Ze trad in werking op 22 juni 2017.

De door deze wet ingevoerde procedureregels worden toegepast op de rechtsvorderingen tot schadevergoeding ingesteld na 26 december 2014.  

Laatst bijgewerkt
14 februari 2018