Er zijn in België twee instellingen die de opdracht hebben om een effectieve mededinging in België te waarborgen:

De Dienst voor de Mededinging van de Algemene Directie van de Economische Reglementering van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

De Dienst voor de Mededinging ondersteunt de minister die de economie tot zijn bevoegdheid heeft en voert taken uit rond mededingingsrecht en -beleid, waaronder:

  • streven naar een Belgisch beleid voor een gezonde, open en doeltreffende mededinging ten voordele van ondernemingen en consumenten;
  • de Belgische wetgeving voor mededinging uitwerken en deelnemen aan het Europese wetgevende proces om ook de Belgische belangen te laten meespelen;
  • België op Europees en internationaal vlak vertegenwoordigen voor mededinging (Europese Commissie, Raad van de Europese Unie, Hof van Justitie van de EU, OESO, UNCTAD, enz.);
  • bepaalde bevoegdheden toegekend aan de minister op grond van de boeken IV en V van het Wetboek van economisch recht uitoefenen;
  • de mededingingsregels en het -beleid bevorderen door middel van adviezen en advocacy (ondernemingen, federaties, openbare instellingen en consumenten informeren).

Voor alle vragen over de bovenstaande aspecten kunt u telefonisch (02 277 86 09) of via e-mail (competition@economie.fgov.be) contact met ons opnemen.

De Belgische Mededingingsautoriteit

De Belgische Mededingingsautoriteit is de administratieve overheid die de mededingingsregels toepast via het onderzoek en de veroordeling van inbreuken op het mededingingsrecht en de controle van concentratiehandelingen in België.

Commissie voor de Mededinging

Een derde instelling, de Commissie voor de Mededinging (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven), treedt op als adviesorgaan: ze heeft een adviserende bevoegdheid voor algemene vragen over het algemene mededingingsbeleid.

Het Directoraat-Generaal voor de Mededinging (DG COMP) van de Europese Commissie is verantwoordelijk voor het beleid van de Europese Unie op het vlak van mededinging en van de toepassing van de Europese mededingingsregels, in samenwerking met de bevoegde nationale instanties.

Laatst bijgewerkt
15 juli 2022

Laatste nieuws voor dit thema