Er zijn in België twee instellingen die de opdracht hebben om een effectieve mededinging in België te waarborgen:

De Dienst voor de Mededinging van de Algemene Directie van de Economische Reglementering van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

De Dienst voor de Mededinging ondersteunt de minister die de economie tot zijn bevoegdheid heeft en voert taken uit met betrekking tot mededingingsrecht en -beleid, waaronder:

  • streven naar een Belgisch beleid inzake gezonde, open en doeltreffende mededinging ten voordele van de ondernemingen en de consumenten;
  • de Belgische wetgeving op het vlak van de mededinging uitwerken en deelnemen aan het Europese wetgevende proces om ook de Belgische belangen te laten meespelen;
  • België op Europees en internationaal vlak vertegenwoordigen op het vlak van de mededinging (Europese Commissie, Raad van de Europese Unie, HvJEU, OESO, UNCTAD, enz.);
  • bepaalde bevoegdheden toegekend aan de minister op grond van de boeken IV en V van het Wetboek van economisch recht uitoefenen;
  • de mededingingsregels en het -beleid bevorderen door middel van adviezen en advocacy (terbeschikkingstelling van informatie aan ondernemingen, federaties, openbare instellingen en consumenten).

Voor alle vragen in verband met de bovenstaande aspecten kunt u telefonisch (02 277 86 09) of via elektronische weg (competition@economie.fgov.be) contact met ons opnemen.

De Belgische Mededingingsautoriteit

De Belgische Mededingingsautoriteit is de administratieve overheid die belast is met het toepassen van de mededingingsregels via het onderzoek en de veroordeling van restrictieve praktijken en de controle van concentratiehandelingen in België.

Commissie voor de Mededinging

Een derde instelling, de Commissie voor de Mededinging (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven), treedt op als adviesorgaan: ze heeft een adviserende bevoegdheid inzake algemene vragen met betrekking tot het algemene mededingingsbeleid.

Het Directoraat-Generaal voor de Mededinging (DG COMP) van de Europese Commissie is verantwoordelijk voor het beleid van de Europese Unie op het vlak van mededinging en van de toepassing van de Europese mededingingsregels, in samenwerking met de bevoegde nationale instanties.

Laatst bijgewerkt
4 oktober 2019