Table of Contents

  Definitie - Classificatie

  Onder pyrotechnisch artikel wordt officieel verstaan elk artikel dat explosieve stoffen of een explosief mengsel van stoffen bevat en dat tot doel heeft warmte, licht, geluid, gas of rook dan wel een combinatie van dergelijke verschijnselen te produceren door zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties.

  In de praktijk gaat het om:

  Feestvuurwerk:

  • vuurwerk van categorie 1, van categorie 2;
   en

  • pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 van de volgende generieke types: niet-elektrisch aangestoken Bengaals vuur en niet-elektrisch aangestoken rookgeneratoren.(niet meer vanaf 27 september 2024)

  Spektakelvuurwerk:

  • vuurwerk van categorie 3, van categorie 4

  • pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T2 alsook de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 die niet als feestvuurwerk worden opgenomen.

  Vuurwerk voor technisch gebruik of seinvuurwerk:

  • andere pyrotechnische artikelen (met uitzondering van feestvuurwerk en spektakelvuurwerk) van categorieën P1 en P2 (bijvoorbeeld: pyrotechnische artikelen voor voertuigen zoals gasontwikkelaars gebruikt in airbags of gordelspanners).

  Aanbieden op de markt – minimale leeftijd en gespecialiseerde kennis

  De pyrotechnische economische operatoren (fabrikant, importeur, distributeur) bieden pyrotechnische artikelen op de markt aan en controleren daarbij de minimumleeftijd en de vereiste gespecialiseerde kennis van de kopers.

  Pyrotechnische artikelen Minimumleeftijd Aanbod
  CE categorie 1

  12 jaar

  18 jaar vanaf 27.09.2024

  Consumenten
  CE categorie 2

  16 jaar 

  18 jaar vanaf  27.09.2024

  Consumenten
  CE categorie 3   Persoon met gespecialiseerde kennis
  CE categorie 4   Persoon met gespecialiseerde kennis
  CE categorie T1 van het volgende algemene type : niet elektrisch aangestoken Bengaals vuur; niet elektrisch aangestoken rookgeneratoren 18 jaar

  tot 27.09.2024: Consumenten

  vanaf 27.09.2024: Persoon met gespecialiseerde kennis

  Andere CE categorie T1 18 jaar Persoon met gespecialiseerde kennis
  CE categorie T2   Persoon met gespecialiseerde kennis
  CE categorie P1 18 jaar Consumenten, met uitzondering van de pyrotechnische artikelen van categorie P1 die voor voertuigen bestemd zijn en die alleen aan professionelen ter beschikking worden gesteld
  CE categorie P2   Persoon met gespecialiseerde kennis

  De marktdeelnemers hebben de verplichting om de leeftijd van de consumenten na te kijken alvorens hen de pyrotechnische artikelen te overhandigen.

  De marktdeelnemers bieden de pyrotechnische artikelen CE van categorie 3, van categorie 4, van categorie T1 andere dan toegelaten voor verkoop aan iedereen, van categorie T2 en van categorie P2 enkel op de markt aan professionele gebruikers aan, met name aan personen met gespecialiseerde kennis.

  Personen met gespecialiseerde kennis

  Een persoon met gespecialiseerde kennis is een persoon die van een lidstaat toestemming heeft gekregen om op zijn grondgebied vuurwerk van categorie 4, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T2 of andere pyrotechnische artikelen te hanteren of te gebruiken.

  Sinds 4 juli 2013 moet elke persoon in het bezit zijn van een kwalificatiecertificaat afgeleverd door een certificatie-instelling die de certificatie van personen doet volgens de norm NBN EN ISO/IEC 17024 (artikel 5 van het koninklijk besluit van 3 maart 2010 betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen).

  Kwalificatiecertificaten of vergelijkbare documenten die door de administratieve autoriteiten van een lidstaat van de Europese Unie afgeleverd worden, worden gelijkgesteld met het bovenvermelde kwalificatiecertificaat.

  Essentiële veiligheidseisen

  De essentiële veiligheidseisen waaraan pyrotechnische artikelen moeten voldoen met het oog op het op de markt aanbieden ervan worden opgesomd in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (zie reglementering onderaan).

  Naast de algemene bepalingen worden hierin specifieke bepalingen vermeld voor feestvuurwerk, vuurwerk voor theatergebruik en andere pyrotechnische artikelen.

  De pyrotechnische artikelen die conform zijn met de van kracht zijnde geharmoniseerde Europese normen worden vermoed conform te zijn met de essentiële veiligheidseisen van de voorgenoemde bijlage. In België zijn de Europese normen beschikbaar bij het Belgisch Instituut voor Normalisatie (http://www.nbn.be/).

  Verplichtingen van de marktdeelnemers

  De verplichtingen van de marktdeelnemers (fabrikant, importeur, distributeur) betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen worden bepaald in het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (Belgisch Staatsblad van 30.10.2015).

  Etikettering

  Voor elk product wordt een duidelijke en precieze etikettering opgelegd. Elk feestvuurwerk dat al dan niet tegen betaling in de handel wordt gebracht of daartoe bestemd is, moet voorzien zijn van de volgende inlichtingen die minstens gesteld zijn in de taal of de talen van het betrokken gebied - in overeenstemming met titel 2 van boek VI van het Wetboek van economisch recht.

  Voor het “CE”-vuurwerk:

  Het vuurwerk met CE-markering moet aan de etiketteringseisen voldoen opgelegd door het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen.

  De voornaamste inlichtingen die absoluut op de producten (of hun verpakking) moeten staan:

  • de CE-markering;
  • de desbetreffende categorie;
  • de naam en het type pyrotechnische artikel;
  • de contactgegevens van de fabrikant en de importeur;
  • de minimum leeftijdsgrenzen;
  • vanaf 17 oktober 2016 het registratienummer om de traceerbaarheid te vergemakkelijken (met de volgende structuur “XXXX-YY-ZZZZ….”) dat door een aangemelde instantie wordt toegekend. Dit nummer wordt met de volgende elementen samengesteld:
   • het viercijferige identificatienummer van de aangemelde instantie die het EG-typeonderzoekattest (XXXX) aflevert;

   • de categorie van de pyrotechnische artikel waarvan de conformiteit wordt geattesteerd (bv : F1 voor het vuurwerk van categorie F1) (YY);

   • het behandelingsnummer dat door de aangemelde instantie voor de pyrotechnische artikel (ZZZZ…) wordt gebruikt;

  • gebruiksaanwijzingen;
  • het productiejaar bij vuurwerk van categorie F3 en F4;
  • in voorkomend geval een minimale veiligheidsafstand om na te leven;
  • de netto explosieve massa;
  • enz.

  FAQ

  FAQ Feestvuurwerk (PDF, 153.55 KB)

  Laatst bijgewerkt
  22 mei 2024