Table of Contents

  Om veiligheid te garanderen aan de gebruikers, alsook aan derden (monteurs, onderhouds- en moderniseringsagenten, inspecteurs of controleurs), moeten liften aan een aantal technische eisen voldoen.

  De installateurs mogen enkel liften plaatsen die conform zijn en fabrikanten, importeurs (en distributeurs) van veiligheidscomponenten voor liften mogen enkel conforme in de handel brengen (en verdelen).

  Daarnaast dient de eigenaar of beheerder van de lift, de lift te beheren zodanig dat hij een veilige dienst kan bieden, deze verplichtingen staan beschreven in het KB van 9 maart 2003 betreffende beveiliging van liften.

  Reglementering

  Verplichtingen voor economische operatoren

  Reglementering

  De algemene veiligheidsvoorschriften voor liften worden opgelegd in het Wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten.

  In het koninklijk besluit van 12 april 2016 betreffende het op de markt brengen van liften en veiligheidscomponenten voor liften worden de eisen van de algemene wet verder aangevuld voor het op de markt brengen van liften. Dit is de omzetting van richtlijn 2014/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake liften en veiligheidscomponenten voor liften.

  Dit koninklijk besluit is van toepassing op vast opgestelde liften in gebouwen en bouwwerken die bestemd zijn voor het vervoer van:

  • personen,
  • personen en goederen,
  • alleen goederen indien de drager toegankelijk is, dat wil zeggen een persoon het zonder probleem kan betreden, en uitgerust is met bedieningsapparatuur in de drager of binnen het bereik van een persoon in de drager.’

  Dit besluit is ook van toepassing op de veiligheidscomponenten voor liften opgenomen in bijlage III die worden gebruikt in de in het eerste lid bedoelde liften.

  Deze reglementering is niet van toepassing op:

  • hijs- en hefwerktuigen met een maximumsnelheid van 0,15 m/s;
  • bouwliften;
  • kabelinstallaties, met inbegrip van kabelsporen;
  • liften die speciaal zijn ontworpen en gebouwd voor militaire of politionele doeleinden;
  • hijs- en hefwerktuigen van waaruit werkzaamheden verricht kunnen worden;
  • mijnliften;
  • hijs- en hefwerktuigen voor het heffen van kunstenaars tijdens een optreden;
  • hijs- en hefwerktuigen die in vervoermiddelen zijn ingebouwd;
  • hijs- en hefwerktuigen die met een machine zijn verbonden en uitsluitend bestemd zijn om de toegang tot de werkplek, inclusief onderhouds- en inspectiepunten op de machine, mogelijk te maken;
  • tandradbanen;
  • roltrappen en rolpaden.

  Verplichtingen voor de economische operatoren

  Naast de verplichtingen voor installateurs van liften en fabrikanten van veiligheidscomponenten voor liften, hebben importeurs en distributeurs van veiligheidscomponenten voor liften hun eigen verplichtingen opgelegd.

  Vanaf nu mogen importeurs enkel veiligheidscomponenten in de handel brengen die conform zijn en moeten zij erop toezien dat de fabrikant de bedoelde conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft uitgevoerd, de technische documentatie heeft opgesteld, dat de veiligheidscomponenten voor liften voorzien zijn van de CE-markering en vergezeld gaan van de EU-conformiteitsverklaring en de voorgeschreven documenten, …

  De distributeurs moeten controleren of de veiligheidscomponent voor liften voorzien is van de CE-markering en vergezeld gaat van de EU-conformiteitsverklaring, de voorgeschreven documenten en instructies en of de fabrikant en de importeur aan de voorschriften hebben voldaan.

  Liften die voor 20 april 2016 op de markt zijn gebracht

  Het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende het op de markt brengen van liften is opgeheven. De liften en veiligheidscomponenten voor liften die onder het voormelde opgeheven koninklijk besluit van 10 augustus 1998 vallen en volledig in overeenstemming zijn met dit besluit en die vóór 20 april 2016 in de handel werden gebracht (dus voorzien zijn van een EG-Verklaring van overeenkomst), kunnen verder in bedrijf worden gesteld/op de markt worden aangeboden. De certificaten en besluiten verstrekt door de aangemelde instanties overeenkomstig het voormelde koninklijk besluit van 10 augustus 1998 zijn krachtens dit besluit geldig.

  De details van de verplichtingen en de procedures kunt u terugvinden in het koninklijk besluit van 12 april 2016 betreffende het op de markt brengen van liften en veiligheidscomponenten voor liften.

  Raadpleeg de lijst van gecertificeerde liftonderhoudsbedrijven (PDF, 445.16 KB)

  Laatst bijgewerkt
  15 juni 2023