Elektrische apparaten met een in- of uitgangsspanning tussen 50V en 1000V wisselspanning of 75V en 1500V gelijkspanning vallen normaal gezien in het werkingsgebied van de “Laagspanningsrichtlijn”. Deze richtlijn definieert de veiligheidsdoelstellingen waar de elektrische apparaten moeten aan voldoen.

Voor welke apparaten?

In België is de normale netspanning 230V wisselspanning. Bijgevolg vallen bijna alle elektrische apparaten onder deze richtlijn.

Een uitzondering op deze richtlijn zijn de richtlijnen die door andere, meer specifieke wetgeving gedekt zijn, zoals bv. machines (machinerichtlijn), zendapparatuur (R&TTE-richtlijn), medische toestellen (richtlijn medische apparatuur).

Een volledige lijst van uitgezonderde apparaten kan u in de relevante wetgeving vinden..

Reglementering

De algemene veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparaten worden opgelegd in het Wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten. De eisen van deze wet worden aangevuld en verder uitgewerkt in het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende het op de markt brengen van elektrisch materiel.

Dit KB is de omzetting van de Europese Richtlijn 2014/35/EU in Belgisch recht.

Verplichtingen voor de fabrikant

Alvorens zijn product op de markt te brengen, dient de fabrikant van het product, of de eerste invoerder in de Europese Unie, aan volgende zaken te voldoen:

  • het product mag enkel op de markt geplaatst worden indien het voldoet aan de essentiële veiligheidseisen;
  • een technisch dossier moet opgesteld zijn waarin de fabrikant aantoont dat het product in overeenstemming is met deze veiligheidseisen;
  • elk product moet identificeerbaar zijn door middel van type, batch of serienummer;
  • de naam, het merk en het postadres waarop de fabrikant te bereiken is moet vermeld zijn op het artikel, of, indien dit niet mogelijk is, op de verpakking;
  • elk product dient vergezeld te zijn van veiligheidsvoorschriften, minstens in de taal van de regio waar het product te koop wordt aangeboden;
  • een verklaring van overeenstemming moet opgemaakt en ondertekend zijn en het product dient voorzien te zijn van de CE-markering.

Meer gedetailleerde informatie over de procedure i.v.m. de beoordeling van de overeenstemming welke van toepassing is vindt u in het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende het op de markt brengen van elektrisch materiel.

Laatst bijgewerkt
2 juli 2020