Alle elektrische en elektronische apparaten kunnen een bron zijn van elektromagnetische storing. Hieronder verstaat men elk elektromagnetisch verschijnsel dat een verslechtering van het functioneren van een uitrusting kan veroorzaken zoals bv. elektromagnetische ruis, een ongewenst signaal of een wijziging in het voortplantingsmilieu zelf. U kunt soms interferentie waarnemen tussen bv. uw mixer of verlichting en televisies of radio’s.

De richtlijn over elektromagnetische compatibiliteit legt regels op aan elektrische toestellen en installaties om deze storingen tot een minimum te beperken. Dit houdt in dat de uitrusting zelf geen magnetische storingen mag veroorzaken die ontoelaatbaar zijn, maar ook dat de uitrusting zelf goed moet kunnen functioneren in haar elektromagnetische omgeving.

Voor welke apparaten?

Bijna alle elektrische of elektronische apparaten en uitrusting die elektrische of elektronische componenten bevatten, vallen onder de EMC-Richtlijn.

Sommige toestellen vallen niet in het werkingsgebied van deze wetgeving:

 • radio- en telecommunicatieapparatuur;
 • radioapparatuur die wordt gebruikt door radioamateurs;
 • luchtvaartproducten, onderdelen en uitrustingsstukken;
 • evaluatiepaketten die bestemd zijn voor professioneel gebruik en uitsluitend in inrichtingen voor O&O en voor zulke doeleinden worden gebruikt;
 • toestellen die inherent niet kunnen storen: bv. kabels, batterijen of zaklampen (zonder elektronische circuits).

Reglementering

Dit KB is de omzetting van de Europese Richtlijn 2014/30/EU in Belgisch recht.

Verplichtingen voor de fabrikant

Alvorens zijn product op de markt te brengen moet de fabrikant van het product, of de eerste invoerder in de Europese Unie, aan volgende zaken voldoen:

 • het product mag enkel op de markt geplaatst worden indien het voldoet aan de essentiële eisen;
 • een technisch dossier moet opgesteld zijn waarin de fabrikant aantoont dat het product in overeenstemming is met deze eisen;
 • fabrikanten zorgen ervoor dat zij beschikken over procedures om de conformiteit van hun serieproductie met deze richtlijn te blijven waarborgen;
 • elk product moet identificeerbaar zijn door middel van type-, batch- of serienummer;
 • de naam, het merk en het postadres waarop de fabrikant te bereiken is, moet vermeld zijn op het artikel of, indien dit niet mogelijk is, op de verpakking;
 • het apparaat moet vergezeld gaan van instructies en informatie over het gebruik ervan in een taal die de consumenten en andere eindgebruikers gemakkelijk kunnen begrijpen m.a.w. minstens in de taal van de regio waar het product te koop wordt aangeboden;
 • een verklaring van overeenstemming moet opgemaakt en ondertekend zijn en het product dient voorzien te zijn van de CE-markering.

Meer gedetailleerde informatie over de procedure i.v.m. de beoordeling van de overeenstemming welke van toepassing is, vindt u in het Koninklijk besluit van 1 december 2016 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit.

Laatst bijgewerkt
20 februari 2018