Het toezicht op het in de handel brengen van nieuwe meetinstrumenten, gebruikt voor metingen in het economische verkeer, bestaat uit een controle van de conformiteit van de meetinstrumenten met de geldende algemene en specifieke reglementering (markttoezicht).

De eerste ijk heeft tot doel na te gaan of elk instrument, voorafgaand aan de ingebruikneming ervan, overeenstemt met het goedgekeurde model en voldoet aan de vastgelegde technische voorschriften. Zo ja, wordt het merk van eerste ijk op het ijkplaatje aangebracht of leveren we een ijkattest af.

Ingevolge de omzetting van een nieuwe Europese richtlijn spreekt men voor nieuwe toestellen over ‘conformiteitbeoordelingsprocedures’. Deze hebben tot doel de overeenstemming van de meetinstrumenten met de opgelegde eisen vast te stellen. Verschillende trajecten kunnen gevolgd worden, met eventueel de tussenkomst van een aangemelde instantie (notified body).

Reglementering

De geldende reglementaire bepalingen kunnen geraadpleegd worden:

Laatst bijgewerkt
22 januari 2018