U bent eigenaar van benzinepompen, tankwagens of laadstations?

Dan moet u weten dat sinds 1 januari 2014 de herijk van uw meetinstrumenten onder een nieuwe wetgeving valt.  Sinds die datum wordt de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water, uitgevoerd door erkende keuringsinstellingen, en niet meer door de afdeling Metrologie van de FOD Economie.

Het koninkljk besluit van 26 september 2013 

wijzigt het koninklijk besluit van 6 april 1979 betreffende meetinstallaties en gedeeltelijke meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water.

Het heeft betrekking

  • op brandstofpompen (benzine, diesel, stookolie, lpg),

  • op tankwagens voor brandstoffen en voedingsmiddelen (melk, wijn, bier,... ) en

  • op laadstations. 

De eigenaar of de gebruiker van een meetinstallatie moet steeds aan de afdeling Metrologie melden dat hij een instrument bezit.  Hij moet de herijk aanvragen voor de vervaldatum van de  controle. Hij heeft de vrije keuze van keuringsinstelling waarmee hij, indien gewenst, een overeenkomst kan afsluiten. De afdeling Metrologie staat in voor het markttoezicht en het toezicht op de keuringinstellingen en blijft, op verzoek of op eigen initiatief, technische controles uitvoeren.

Een keuringsinstelling heeft meerdere taken:

  • Ze kijkt eerst na of het meetinstrument de goedkeuringsmerken draagt, namelijk een nationale goedkeuring of een certificaat van EG-typeonderzoek conform de Europese richtlijn betreffende meetinstrumenten (MID).  Het gaat om een administratief nazicht.
  • Ze gaat de aanwezigheid van de verzegeling op het toestel na.
  • Als ze vaststelt dat er geen conformiteitsmerk en/of verzegeling aanwezig is, gaat het om een illegaal instrument en moet ze de afdeling Metrologie hiervan op de hoogte brengen.
  • Als beide aspecten in orde zijn, voert ze de proeven uit en brengt ze op het toestel een door de afdeling Metrologie ontworpen vignet aan.

Op een meettoestel dat conform is, wordt een groenkleurig vignet aangebracht; dit betekent dat het in het economisch verkeer gebruikt mag worden. 

Een geelkleurig vignet wijst op een klein defect van het instrumen dat, evenwel gebruikt mag worden tot de herstelling ervan. 

Een roodkleurig vignet betekent dat het instrument niet gebruikt mag worden, maar toch hersteld kan worden.  Het groenkleurig vignet, dat de keurinstelling bij de afdeling Metrologie aankoopt, kost 25 euro.

De afdeling Metrologie krijgt het resultaat van elke controle via een databank waarin de erkende instelling alle gegevens over de keuring en haar proefverslag inbrengt.

Buitenlandse meetinstrumenten die conform de Europese richtlijn MID zijn, mogen in de handel gebracht worden zonder de tussenkomst van de FOD Economie, maar de eigenaar of de gebruiker moet de  afdeling Metrologie hiervan op de hoogte brengen. Van zodra het instrument in België gebruikt wordt, moet het voldoen aan de Belgische wetgeving en dus herijkverrichtingen ondergaan.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018