Recent gewijzigde en nieuwe BELAC documenten

Table of Contents

  • 06.12.2017: Update BELAC-documentatie

   Meerdere aanpassingen werden recent doorgevoerd aan de documentatie van BELAC. Een overzicht
   wordt hieronder weergegeven:

   • BELAC 2-001 Rev 8-2017: ‘Reglement betreffende de modaliteiten voor de verwijzing naar
    de BELAC-accreditatie en de status van als ondertekenaar van de internationale
    wederzijdse erkenningen’
    Er werd een toelichting toegevoegd n.a.v. IAF resolutie 2016-17 inzake de verplichte verwijzing
    naar accreditatie voor de certificatie-instellingen voor managementsystemen.

   • BELAC 2-314 Rev 2-2017: ‘In rekening brengen van wettelijke vereisten in het kader van
    certificatie volgens ISO 14001:2015’
    Deze revisie is naar aanleiding van de invoering van de nieuwe revisie van EA 7/04..

   • BELAC 3-05 Rev 11-2017: ‘Modaliteiten voor de samenwerking met de BELAC auditoren en experten: criteria en kwalificatieprocedures, rechten en plichten’
    De aanpassingen zijn beperkt en hebben voornamelijk betrekking op de mogelijkheid dat in bepaalde situaties ook aan een technische auditor kan gevraagd worden het
    managementsysteem te beoordelen.

   • BELAC 3-11 Rev 10-2017 : ‘De accreditatieprocedure: algemene uitvoeringsmodaliteiten’
    De aanpassingen zijn beperkt en hebben betrekking op de mogelijkheid dat in bepaalde situaties
    ook aan een technische auditor kan gevraagd worden het managementsysteem te beoordelen.

   • BELAC 3-12 Rev 12-2017 : ‘De accreditatieprocedure: specifieke uitvoeringsmodaliteiten’. De wijzigingen in dit document bestaan voornamelijk uit het opnemen van de eisen van IAF MD 17.

   • Aanpassingen werden ook doorgevoerd aan een aantal modules van de modelverslagen gezien in sommige gevallen er nog verkeerdelijk werd verwijzen naar de kwotatie +*. Deze verslagen werden in deze context aangepast. Het gaat over:

    • BELAC 6-431(17020) Rev 3-2017 ‘Module C: verslag van de hoofdauditor voor de norm ISO/IEC 17020’

    • BELAC 6-431 (17021-1) Rev 1-2017 ‘Module C: verslag van de hoofdauditor voor de norm ISO/IEC 17021-1’

    • BELAC 6-432 (17020) Rev 3-2017 ‘Module D: verslag van de technische auditor voor de norm ISO/IEC 17020’

   Voor wat betreft BELAC 6-432 (17021-1) Rev 1-2017 ‘Module D: verslag van de technische auditor
   voor de norm ISO/IEC 17021-1’ werden naast de aanpassingen voor de +* eveneens aanpassingen
   doorgevoerd in het deel 2 van de module (beoordeling van terreinaudits) om tegemoet te komen aan de
   eisen van IAF MD17.
   Daarnaast werd er ook twee nieuwe sectordocumenten uitgewerkt met name:

   • BELAC 2-405-ISMS Rev 0-2017 : ‘Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van certificatie-instellingen van managementsystemen voor informatiebeveiliging (ISO/IEC 27001)’.
   • BELAC 2-405-EnMS Rev 0-2017 : ‘Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van certificatie-instellingen van energiemanagementsystemen (volgens EN ISO 50001:2011)’.

   Een totaal overzicht van de geldende documenten is terug te vinden via de lijst BELAC 6-001

  • 15.09.2017: Update BELAC-documentatie

   Van het volgende BELAC-document is er een nieuwe versie:

   Documenten zijn terug te vinden onder de rubriek ‘managementsysteem’ van deze website.
   Een overzicht van de geldende documenten is terug te vinden via de lijst BELAC 6-001.

   • BELAC 1-01 Rev 9-2017: “BELAC Kwaliteitshandboek“
  • 12.07.2017 Update BELAC-documentatie

   Meerdere aanpassingen werden recent doorgevoerd aan de documentatie van BELAC. Een overzicht
   vindt u hieronder.

   Een totaal overzicht van de geldende documenten is terug te vinden via de lijst BELAC 6-001.
    

   • Het document BELAC 2-404 Rev 2-2017: ‘Leidraden betreffende de horizontale eisen op het gebied van accreditatie van conformiteitsbeoordelingsinstellingen met het oog op aanmelding’ werd herwerkt om de nieuwe versie van het document EA 2/17 (november 2016) te integreren.
   • Daarnaast werd er ook een nieuw sectordocument uitgewerkt met name BELAC 2-405-CPR Rev 0-2017: ‘Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van instanties aangemeld bij de EU in het kader van de Verordening Nr. 305/2011 betreffende het verhandelen van bouwproducten’.
  • 21.06.2017 Update BELAC-documentatie

   Het document BELAC 3-11 Rev9-2017 “De accreditatieprocedure : algemene
   uitvoeringsmodaliteiten” werd herzien. Naast enkele redactionele aanpassingen werden inhoudelijke
   aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot:

   De nieuwe versie is van toepassing vanaf 01.07.2017.
    

   • Maximale termijn voor voorwaardelijke accreditatie;
   • Verduidelijking wat betreft classificatie en opvolging van niet-conformiteiten;
   • Schrappen van het concept +*;
   • Overmaken van de elektronische versie van module E aan het secretariaat;
   • Definitie van een cyclus en auditprogramma over een cyclus;
   • Communicatie aan externen in geval van intrekking en opschorting.
  • 15.05.2017 Update BELAC-documentatie

  Meerdere aanpassingen werden recent doorgevoerd aan de documentatie van BELAC. Een overzicht wordt hieronder weergegeven:

  • BELAC 1-04 Rev 2-2017 : ‘Procedures en modaliteiten voor de accreditatie van multisiteinstellingen voor conformiteitsbeoordeling’
   De definitie van het concept kritische activiteiten in het kader van de evaluatie van laboratoria,
   van organisatoren van ringtesten en van producenten van referentiemateriaal werd toegevoegd.

  • BELAC 2-001 Rev 7-2017: ‘Reglement betreffende de modaliteiten voor de verwijzing naar
   de BELAC-accreditatie en de status van als ondertekenaar van de internationale
   wederzijdse erkenningen’
   In het document werden de modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op verslagen
   uitgegeven door proficiency testing providers en producenten van referentiematerialen
   toegevoegd.
   De overige aanpassingen hadden betrekking op de verwijzing in geval van onderaanneming en de toevoeging van de mogelijkheid om te verwijzen naar de wederzijdse erkenningsakkoorden van IAF.
   Verder bevestigt dit document dat geaccrediteerde instellingen over een procedure moeten
   beschikken waarin het beleid m.b.t de verwijzing naar accreditatie wordt gedocumenteerd.

  • BELAC 2-109 Rev 0-2017: ‘Toepassingsgebied van een accreditatie toegekend aan een
   organisator van ringonderzoeken: leidraden voor de omschrijving en de beoordeling
   ervan’
   Dit is een nieuw document en is een aanvulling op het document BELAC 2-002.

  • BELAC 3-05 Rev 10-2017: ‘Modaliteiten voor de samenwerking met de BELAC auditoren en
   experten: criteria en kwalificatieprocedures, rechten en plichten’
   De competentie-eisen van toepassing op auditoren/experten voor de accreditatie van
   organisatoren van interlaboratoriumvergelijkingen en producenten van referentiematerialen werd toegevoegd, evenals een algemene professionele gedragscode voor auditoren en experten.

  • BELAC 3-12 Rev 11-2017 : ‘De accreditatieprocedure: specifieke uitvoeringsmodaliteiten’
   Er werd een aanvulling gemaakt voor accreditatie van organisatoren van
   interlaboratoriumvergelijkingen en producenten van referentiematerialen.
   Er werden aanpassingen doorgevoerd aan een aantal documenten die betrekking hebben op de interne werking van BELAC zonder impact voor de geaccrediteerde instellingen de of auditoren/experten, nl:

   • BELAC 3-01 Rev 6-2017: ‘Procedure voor het beheer van de documenten van BELAC’

   • BELAC 3-03 Rev 5-2017: ‘Interne audit’

  Laatst bijgewerkt
  23 februari 2018