Belgisch Octrooiregister (eRegister)

Dankzij het eRegister kunt u de volledige octrooiteksten consulteren uit het Belgische octrooiregister, alsook bibliografische gegevens en zelfs relevante correspondentie tussen het octrooibureau en de octrooihouders.

De volledige teksten van de gepubliceerde Belgische octrooien zijn toegankelijk en downloadbaar, in PDF en/of XML versies, zonder kosten en onvoorwaardelijk, via:

  • BPP-eRegister voor Belgische octrooien die verleend werden vanaf 22 september 2014; en
  • Espacenet databank voor Belgische octrooien die verleend werden vóór en vanaf 22 september 2014. Bibliografische gegevens van deze octrooien zijn toegankelijk in eRegister met een link naar Esp@cenet.

De volledige teksten zijn ook beschikbaar voor het hergebruik (zie ook de nota over het hergebruik).

Via de portaalsite Benelux Patent Platform (tab eRegister) kunt u verifiëren of een uitvinding al dan niet eerder werd geregistreerd in België. Het eRegister consulteren kan gratis en zonder voorafgaande registratie.

Het bijwerken van het eRegister kan, in sommige gevallen, meerdere dagen in beslag nemen.

Welke info bevat het Belgisch Octrooiregister?

Het bundelt gegevens over:

  • Belgische octrooien;
  • Europese octrooien met aanduiding voor België (inclusief EURO-PCT);
  • Belgische aanvullende beschermingscertificaten (ABC) voor genees- en gewasbeschermingsmiddelen. 

Meer in detail : 

  • namen en gegevens van octrooihouders en licentiehouders;
  • het wettelijk statuut van elk octrooi (in voege, vervallen, verstreken, herroepen, …);
  • de wetenschappelijke of technologische beschrijving van nieuwe technologische procedés of producten;
  • de volledige teksten voor Belgische octrooien die verleend werden sinds 22 september 2014.

Octrooidatabank Espacenet

Espacenet is een Europees netwerk van octrooidatabanken die gratis beschikbaar zijn op het internet. Deze dienst wordt beheerd door het Europees Octrooibureau (EPO) in samenwerking met de nationale diensten van de lidstaten van de Europese Octrooiorganisatie. Het systeem werkt met een eenvoudige interface die het ook personen zonder veel ervaring mogelijk maakt om, in de eigen (Europese) taal, opzoekingen te verrichten. Deze databank bevat meer dan 60 miljoen octrooidocumenten van over de ganse wereld.

Door Espacenet te gebruiken door tussenkomst van een van de websites van de nationale diensten is het mogelijk om alle octrooiaanvragen of gepubliceerde octrooien op te zoeken (minstens vanaf de jaren 1997-98).

Een aantal nationale diensten geven toegang tot een groter aantal publicaties. De server van Espacenet van de DIE bevat de publicaties van de nationale octrooien vanaf het publicatiejaar 1984 tot op heden.

Register van de Europese octrooien (EPO)

 

Het Europees online Register van octrooien is een databank die alle gepubliceerde Europese octrooiaanvragen, gepubliceerde internationale octrooiaanvragen (PCT) met aanduiding van lidstaten van het Europees Octrooiverdrag, alsook de gepubliceerde Europese octrooien bevat.

Voor elk van deze dossiers zijn de bibliografische gegevens en de gegevens met betrekking tot de procedure beschikbaar en dit vanaf de eerste publicatie tot de aflevering van het octrooi. Het online register bevat tevens talrijke bijkomende details inzake het onderzoek, oppositie en de beroepen die normaal beschikbaar zijn via een inzage van het dossier.

Register van de Europese octrooien

Octrooidatabank Patentscope van WIPO 

In het kader van het Octrooisamenwerkingsverdrag (PCT) biedt de PATENTSCOPE-databank toegang tot de integrale tekst van internationale aanvragen, vanaf de dag van publicatie, alsook tot octrooidocumenten van deelnemende nationale of regionale octrooibureaus.

Zoekopdrachten kunnen worden uitgevoerd op basis van trefwoorden, namen van aanvragers, categorieën binnen de internationale classificatie van octrooien en vele andere zoekcriteria in verschillende talen.

Patentscope

Laatst bijgewerkt
31 augustus 2020