U kunt een geldig merkrecht enkel verwerven indien u de eerste bent om het merkteken te registreren.

Een merk moet immers voldoen aan het beschikbaarheidsvereiste wat betekent dat eenzelfde of een gelijkaardig teken nog niet eerder door iemand anders binnen eenzelfde territorium mag zijn geregistreerd (zie territorialiteitsbeginsel) voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten (zie specialiteitsbeginsel).

Het is dus zeer belangrijk om voor de indiening te onderzoeken of het teken waarvoor u bescherming wenst, al niet eerder werd aangevraagd en ingeschreven als merk.

Dankzij de informatiemaatschappij is het vandaag voor iedereen mogelijk om op een eenvoudige manier dergelijke opzoekingen te verrichten in de databanken van de merkenautoriteiten.

In het kader van de samenwerking tussen het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie, dat belast is met de registratie van gemeenschapstekeningen en -modellen, en de nationale merkenbureaus, is voortaan een nieuw opzoekingsinstrument online beschikbaar: TMview.

Die databank bevat informatie over alle merkaanvragen en geregistreerde merken afkomstig van de nationale merkenbureaus in de Europese Unie, van het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (EUIPO) en van een aantal internationale partnerbureaus buiten de EU (met name de Verenigde Staten, Rusland, Korea, Marocco, Mexico, Turkije).

TMview toont allerlei informatie over merken. Deze informatie is gratis toegankelijk, is 24u per dag en zeven dagen per week beschikbaar; wordt dagelijks door de merkenbureaus geactualiseerd; en is in 27 talen beschikbaar.

Voor opzoekingen naar aangevraagde en/of bestaande depots in de Benelux kunt u ook terecht bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) dat een gratis online Merkenregister via zijn website ter beschikking stelt. U kunt dit Bureau ook vragen om, tegen betaling, een anterioriteitsonderzoek voor u uit te voeren.

Ook de websites van het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (EUIPO) en de World Intellectual Property Organization bieden u online zoekfaciliteiten aan:

Verifieer daarbij niet enkel of een teken al door anderen werd aangevraagd of geregistreerd maar ook voor welke producten of diensten dit (al dan niet) gebeurde. Omwille van het specialiteitsbeginsel bestaat immers de mogelijkheid dat u eenzelfde teken voor totaal andere producten of diensten kan registreren (tenzij het om een bekend merk gaat).

Deskundigen zoals merkengemachtigden hebben daarnaast ook toegang tot gespecialiseerde databanken. Hun advies is dus zeker nuttig voor meer geavanceerde opzoekingen die meer zekerheid kunnen bieden.

Laatst bijgewerkt
4 juli 2024