Table of Contents

  Bescherming door het tekeningen- of modellenrecht vereist een depot dat aan de formele voorschriften voldoet alsook de betaling van depot- en vernieuwingstaksen. Na het depot moet een inschrijving en publicatie volgen.

  Hoewel dit niet verplicht is, kan het nuttig zijn om u voor een depot van een tekening of model te laten bijstaan door een deskundige (gemachtigde) in intellectuele eigendomsrechten.

  Waar en hoe een depot indienen?

  Sinds 27 januari 2014 biedt het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) de mogelijkheid om tekeningen of modellen online in te dienen. Om een model via “Mijn BBIE” in te dienen, is een account vereist.

  U kunt uw aanvraag ook in persoon, per post of per fax indienen.

  Depotformulier
  Toelichting.

  • Ofwel bij de Belgische overheid:

   Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
   Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt
   Dienst voor de intellectuele eigendom
   Afdeling merken, tekeningen of modellen

   Koning Albert II-laan 16
   1000 Brussel

   Tel.: +32 2 277 52 97
   Fax: +32 2 277 52 77
    

  • Ofwel bij het Benelux-Bureau:

   Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
   Bordewijklaan 15
   2591 XR Den Haag
   Nederland

   Tel.: +31 (0)70 34911 11
   Fax: +31 (0)70 34757 08
    

  • Bescherming in het buitenland?

  Taal van het depot

  Een Benelux-depot kan in het Nederlands, in het Frans of in het Engels worden ingediend.

  Inhoud van het depot

  Het Benelux-depot van een tekening of model moet volgende gegevens bevatten:

  • naam en adres van de deposant; indien de deposant een rechtspersoon is, moet melding gemaakt worden van zijn rechtsvorm;
  • afbeelding(en) van het uiterlijk van het voortbrengsel
   Het is belangrijk dat de afbeeldingen duidelijk zijn aangezien de bescherming van een tekening of model uitsluitend bepaald wordt door de afbeeldingen die in het register zijn opgenomen en niet door het product zoals het in werkelijkheid bestaat. Men moet er dus op letten dat de te beschermen eigenschappen van het product duidelijk zichtbaar zijn op de afbeeldingen.
   Het is mogelijk verschillende gezichtspunten op het model in te dienen alsook een beschrijven van de vormen en lijnen van het product;
  • een omschrijving in duidelijke bewoordingen van het voortbrengsel, waarin de tekening of het model is of wordt belichaamd
   Bij voorkeur met gebruikmaking van de termen uit de alfabetische lijst van internationale classificatie zoals voorzien door de Overeenkomst van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid;
  • een omschrijving van de kleur of de kleuren van de tekening of het model; in voorkomend geval voorzien van de daarmee overeenstemmende kleurcode;
  • in voorkomend geval, naam en adres van de gemachtigde;
  • de handtekening van de deposant of zijn gemachtigde.

  Het depot kan bovendien bevatten:

  • een beschrijving in niet meer dan 150 woorden van de kenmerkende eigenschappen van het nieuwe uiterlijk van het voortbrengsel;
  • de naam van de werkelijke ontwerper van de tekening of het model;
  • in voorkomend geval, een verklaring dat beroep wordt gedaan op het recht van voorrang;
  • in voorkomend geval, een verzoek om opschorting van de publicatie van de inschrijving (indien dit gewenst is).

  Wat is de depotdatum?

  De depotdatum is de datum van ontvangst van het aanvraagdossier indien dit alle vereiste informatie bevat. Deze datum is belangrijk omdat die het startpunt van de geldigheidsduur van een tekeningen- of modellenrecht bepaalt.

  Het is mogelijk de depotdatum naar voor te schuiven dankzij het recht van voorrang. Hierdoor kan de ontwerper ervoor zorgen dat de datum van het eerste depot van een tekening of model ook als depotdatum in aanmerking wordt genomen van alle depots die binnen de daaropvolgende 6 maanden worden aangevraagd.

  Een ontwerper van een tekening of model zal immers niet steeds onmiddellijk kunnen beslissen in welke andere landen hij een depot wil verrichten. Hij kan bijvoorbeeld beginnen in de Benelux, om vervolgens een gemeenschapsdepot in te dienen en tenslotte een internationaal depot voor een aantal uitgekozen landen aan te vragen. Dankzij het recht van voorrang zullen het gemeenschapsdepot en het internationaal depot dezelfde depotdatum als het Benelux-depot verkrijgen. Het voordeel van dit mechanisme is dat aan de depots die derden in de tussentijd zouden indienen, geen gevolg zal worden verleend.

  Te betalen taksen bij depot van een tekening of model

  Voor de depot van een tekening of model, voor de publicatie ervan en eventueel voor de opschorting van publicatie moeten taksen worden betaald.

  Deze taksen moeten worden betaald bij het indienen van het depot.

  Bij een meervoudig depot zijn de taksen degressief.

  Tarieven voor het Beneluxdepot.

  Inschrijving en publicatie

  Het Benelux-Bureau onderzoekt of de depots aan de formele vereisten voldoen en meer bepaald of alle vereiste gegevens in het aanvraagformulier worden vermeld (naam van de deposant, het product waarop de tekening of het model betrekking heeft, enz…). Er vindt geen onderzoek ten gronde, d.i. naar de geldigheidsvoorwaarden (zoals nieuwheid), plaats behoudens voor wat betreft de eventuele strijdigheid van de tekening of het model met de openbare orde en de goede zeden.

  Indien het aanvraagdossier volledig is, wordt het depot ingeschreven in het Benelux-register.

  Behalve wanneer de deposant opschorting van publicatie vraagt (hij kan dit doen wanneer hij zijn tekening of model voor een bepaalde termijn geheim wil houden), zullen de ingeschreven tekeningen en modellen gepubliceerd worden in het “Benelux Tekeningen- of Modellenblad”

  Duur van een tekeningen- of modellenrecht

  Instandhouden van een tekeningen- of modellenrecht

  Laatst bijgewerkt
  24 mei 2018