De deposant moet goed nagaan of de tekening of het model dat hij wenst te deponeren aan de  beschermingsvoorwaarden oldoet (nieuwheid en eigen karakter, geen eerder depot door iemand anders van een identieke tekening of model, geen eerdere publieke beschikbaarstelling, niet uitgesloten zijn van bescherming) en dat de rechten erop aan hem toekennen.

De registratieautoriteiten hebben niet de bevoegdheid om na te gaan of de tekeningen of modellen geldig zijn. Ze zullen (enkel) controleren of ze niet strijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden.

Het is dus de deposant die zelf moet oordelen of de beschermingsvoorwaarden zijn vervuld. Zoniet riskeert hij dat zijn depot later (a posteriori) wordt vernietigd. Het is daarom raadzaam om vooraf de registers voor tekeningen en modellen te raadplegen.

Afhankelijk van het aantal tekeningen of modellen dat men wil beschermen, zal men een enkelvoudig (voor één tekening of model) of een meervoudig (voor maximaal 50 tekeningen en modellen op voorwaarde dat ze tot dezelfde klassen behoren) depot indienen. Bij een meervoudig depot moet de deposant slechts één enkele formaliteit vervullen. Bovendien zullen de te betalen taksen minder hoog zijn dan bij meerdere enkelvoudige depots. De producten waarin de tekeningen en modellen zijn vervat, zijn internationaal geclassificeerd door de "Locarno-classificatie".

Om bescherming te bekomen buiten de Benelux, kan de deposant ook een communautair of een internationaal depot dienen.

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Intellectuele eigendom

    Auteursrechten en naburige rechten - Jaarverslag 2018 van de Controledienst