De wet op de uitvindingsoctrooien van 28 maart 1984 bepaalt in haar artikel 16 § 3 dat er, onverminderd de toepassing van de bepalingen der wetten van 10 januari 1955 en van 4 augustus 1955 (betreffende de nationale veiligheid, defensie en de nucleaire veiligheid), melding wordt gemaakt van de indiening der aanvragen in het Octrooiregister. Het artikel 25 van dezelfde wet vermeldt in de eerste paragraaf dat het Octrooiregister door het publiek kan worden ingezien "ten zetel van de Dienst".

De voorliggende tabellen beantwoorden aan deze wettelijke verplichting door maandelijks twee lijsten ter beschikking te stellen van het publiek met de gesorteerde bibliografische gegevens (alfabetisch en numeriek), die openbaar gemaakt mogen worden, van de octrooiaanvragen die iedere maand bij de Dienst ingediend werden. Een derde lijst herneemt jaarlijks het geheel van de overeenkomstige maandelijkse gegevens.

Het is nodig de lezer in het bijzonder te wijzen op het feit dat de noodzakelijke beknoptheid van de gegevens af en toe tot een inkorting leidt van de informatie. De onverkorte gegevens die gepubliceerd mogen worden, zijn beschikbaar bij de Dienst op aanvraag en tegen betaling (12 euro per octrooiaanvraag), onder de vorm van een attest.

Laatst bijgewerkt
10 februari 2020