In de huidige context kan het belang van de stimulering van innovatie en van de concurrentiepositie van de Europese economie niet meer ontkend worden. Om deze doelstelling mee te realiseren, moet het Europese octrooisysteem hervormd worden.

Vandaag is de bescherming van uw uitvinding immers nog steeds een zuiver nationale bescherming. Als u uw uitvinding in de volledige EU wil laten beschermen, moet u

  • nationale octrooiprocedures in de 28 lidstaten van de EU doorlopen, of

  • een Europees octrooi aanvragen en dat in de 28 lidstaten laten valideren.

Uiteraard is dit een complexe en dure aangelegenheid:

  • verschillende vertalingen van het octrooi zijn nodig ,

  • in verschillende EU-landen moeten jaarlijkse instandhoudingstaksen betaald worden, en

  • het octrooi zal desgevallend voor de rechtbanken van verschillende EU-lidstaten verdedigd moeten worden.

De Europese Unie heeft daarom twee grote hervormingen aangenomen:

  • In het kader van een nauwere samenwerking wordt via twee verordeningen een Europees octrooi met eenheidswerking gecreëerd, waardoor het Europees octrooi na zijn verlening dadelijk voor het geheel van de 26 deelnemende lidstaten gevalideerd zal kunnen worden (dit zijn de lidstaten van de EU, zonder Spanje en Kroatië);

  • Via een overeenkomst tussen de lidstaten wordt een eengemaakt octrooigerecht opgericht dat exclusief bevoegd zal zijn voor geschillen over Europese octrooien en Europese octrooien met eenheidswerking.

Op de website van de Europese Commissie vindt u meer achtergrondinformatie bij deze hervormingen.

Opgelet: Deze hervorming wordt maar pas van toepassing wanneer minstens 13 lidstaten, waaronder Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de overeenkomst over het eengemaakt octrooigerecht hebben geratificeerd.

Het Europees octrooi met eenheidswerking

De gewone procedure voor het verlenen van een Europees octrooi 

blijft behouden. Na verlening van het Europees octrooi, heeft de octrooihouder een maand de tijd om eenheidswerking aan te vragen voor zijn Europees octrooi. Het Europees octrooi zal dan automatisch een eenvormige bescherming op het grondgebied van de deelnemende lidstaten bieden.

Tijdens een overgangsperiode (die minstens zes jaar zal bedragen vanaf het ogenblik dat de verordening van toepassing wordt) zal er nog een vertaling naar één EU-taal ingediend moeten worden om het Europees octrooi te valideren als een Europees octrooi met eenheidswerking. Het Europees octrooi met eenheidswerking zal evenwel in alle officiële talen van de lidstaten van de Europese Octrooiorganisatie gratis geconsulteerd kunnen worden via een automatische vertaalsoftware die het Europees Octrooibureau ter beschikking stelt. Deze vertaling is enkel ter informatieve titel, en heeft geen juridische waarde.

Voor het in stand houden van het Europees octrooi met eenheidswerking zal ook maar één jaarlijkse instandhoudingstaks moeten worden betaald aan het Europees Octrooibureau.

Het Europees octrooi met eenheidswerking zal alleen maar voor alle deelnemende lidstaten kunnen worden beperkt, herroepen of vervallen.

Het Europees Octrooibureau zal het register voor eenheidsoctrooibescherming beheren.

Het eengemaakt octrooigerecht

Het eengemaakt octrooigerecht zal een multinationaal gerecht zijn dat bevoegd is uitspraak te doen over geschillen inzake geldigheid en namaak van Europese octrooien en Europese octrooien met eenheidswerking. De beslissingen van het gerecht zullen gelding hebben op het grondgebied van alle overeenkomstsluitende lidstaten.

Overeenkomstsluitende lidstaten kunnen lokale of regionale afdelingen van het eengemaakt octrooigerecht oprichten, waardoor aan de gebruikers de fysieke nabijheid van het gerecht gegarandeerd kan blijven worden.

Elke afdeling (zelfs de lokale afdelingen) zal multinationaal zijn samengesteld. Hierdoor wordt een echte “Europese” rechtspraak gegarandeerd.

Verschillende praktische elementen van het eengemaakt gerecht moeten nog verder worden uitgewerkt. De overeenkomst zal dan ook maar pas ten vroegste in de loop van 2016 in werking treden.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018