Wanneer men tijdens de verleningsprocedure voor het bekomen van een octrooi of na de verlening van een octrooi een bepaalde termijn in de procedure voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (hierna de DIE) niet heeft nageleefd, kan hierdoor een verlies van rechten optreden. Het kan bijvoorbeeld gaan om

 • een termijn om een vertaling in te dienen die niet werd nageleefd of

 • een termijn voor het betalen van een taks.

Via de procedure van herstel van rechten kunt u voor de meeste termijnen deze rechten herstellen.

Enerzijds is er de algemene herstelprocedure enerzijds, en anderzijds is er een specifieke herstelprocedure die enkel van toepassing is op Europese octrooien.

Algemene herstelprocedure

De algemene herstelprocedure is van toepassing op alle termijnen die gelden voor het stellen van een handeling in een procedure voor de DIE, op enkele uitzonderingen na. De relevante bepaling kunt  u terugvinden in het Wetboek van economisch recht. Om een herstel te bekomen, moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden:

 1. Er moet een verzoek tot herstel worden ingediend bij de DIE binnen een termijn van

  • ofwel twee maanden vanaf de datum waarop de oorzaak van het niet in acht nemen van de termijn is weggenomen (bijvoorbeeld: de persoon die de handeling moet stellen is een tijdje werkonbekwaam, waardoor hij de termijn niet naleeft: van zodra hij terug komt werken begint de termijn van twee maanden te lopen);

  • ofwel twaalf maanden vanaf de datum van het verstrijken van de termijn voor het stellen van de handeling;

  • afhankelijk van welke van deze twee termijnen het eerst verstrijkt. Doorgaans zal de termijn dus korter zijn dan twaalf maanden na het verstrijken van de niet-nageleefde termijn, maar twaalf maanden is in elk geval de maximale termijn;

 2. De handeling die niet op tijd werd gesteld, moet binnen diezelfde termijn worden gesteld;

 3. In het verzoekschrift moeten de redenen worden opgegeven waarom de termijn niet is nageleefd. De bewijzen ter ondersteuning van deze redenen kunnen dan nog worden ingediend binnen de twee maanden na het indienen van het verzoekschrift;

 4. De DIE moet kunnen vaststellen dat de titularis de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen om de termijn na te leven.

De DIE behandelt het verzoek tot herstel pas wanneer de nodige taks betaald is. Zowel het verzoek tot herstel als de beslissing van de DIE worden in het register ingeschreven.

Wanneer een positief gevolg wordt gegeven aan het verzoek tot herstel van rechten, dan wordt het octrooi beschouwd als nooit vervallen. In dat geval mout u de eventueel vervallen jaartaksen betalen (namelijk diegene die vervallen zijn tussen het verval en het herstel van het octrooi), binnen een termijn van vier maanden. Er wordt wel voorzien in een bescherming van de rechten van derden die de uitvinding gebruikt hebben in de periode waarin het octrooi vervallen was verklaard. Diegenen die te goeder trouw in België gebruik hebben gemaakt van de uitvinding tussen het verval van de rechten en het herstel ervan, of die daartoe de nodige maatregelen hebben getroffen, mogen die uitvinding blijven gebruiken voor hun onderneming. Dit gebruiksrecht mag enkel worden overgedragen samen met de onderneming waaraan het verbonden is. 

Specifieke herstelprocedure voor Europese octrooien

Voor de Europese octrooien is een herstelprocedure voorzien. Deze procedure is enkel van toepassing op het herstel van rechten voor Europese octrooien verleend, gewijzigd of beperkt in het Engels voor 1 januari 2017.

De herstelprocedure kan worden gebruikt bij de niet-naleving van de termijn van drie maanden waarbinnen een vertaling van een Europees octrooi moet worden ingediend met het oog op de validatie ervan in België. De relevante bepalingen kunnen, al naargelang het geval, worden teruggevonden in de wet van 8 juli 1977, de wet van 21 april 2007 en het Wetboek van economisch recht. Deze herstelprocedure is identiek aan de hierboven beschreven algemene herstelprocedure, en verloopt onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde modaliteiten.

Laatst bijgewerkt
10 februari 2020