Databanken met informatie over octrooien

Table of Contents

  Octrooidatabank Espacenet

  Espacenet is een Europees netwerk van octrooidatabanken die gratis beschikbaar zijn op het internet. Deze dienst wordt beheerd door het Europees Octrooibureau (EOB) in samenwerking met de nationale diensten van de lidstaten van de Europese Octrooiorganisatie. Het systeem werkt met een eenvoudige interface die het ook personen zonder veel ervaring mogelijk maakt om, in de eigen (Europese) taal, opzoekingen te verrichten. Deze databank bevat meer dan 60 miljoen octrooidocumenten van over de ganse wereld.

  Door Espacenet te gebruiken door tussenkomst van een van de websites van de nationale diensten is het mogelijk om alle octrooiaanvragen of gepubliceerde octrooien op te zoeken (minstens vanaf de jaren 1997-98).

  Een aantal nationale diensten geven toegang tot een groter aantal publicaties. De server van Espacenet van de DIE bevat de publicaties van de nationale octrooien vanaf het publicatiejaar 1984 tot op heden.

  Register van de Europese octrooien (EOB

   

  Het Europees online Register van octrooien is een databank die alle gepubliceerde Europese octrooiaanvragen, gepubliceerde internationale octrooiaanvragen (PCT) met aanduiding van lidstaten van het Europees Octrooiverdrag, alsook de gepubliceerde Europese octrooien bevat.

  Voor elk van deze dossiers zijn de bibliografische gegevens en de gegevens met betrekking tot de procedure beschikbaar en dit vanaf de eerste publicatie tot de aflevering van het octrooi. Het online register bevat tevens talrijke bijkomende details inzake het onderzoek, oppositie en de beroepen die normaal beschikbaar zijn via een inzage van het dossier.

  Register van de Europese octrooien

  EPATRAS Databank met vertalingen van en andere documenten met betrekking tot de in België gevalideerde Europese octrooien

   

  Inhoud en wettelijke basis

  De site epatras.economie.fgov.be is een geheel van webpagina’s met faciliteiten voor het opzoeken en raadplegen van gepubliceerde documenten inzake uitvindingsoctrooien.

  De gebruiker vindt er vertalingen en andere documenten over de administratieve procedure voor het registreren van vertalingen zoals die ingediend zijn bij de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE). Het gaat om vertalingen van door het Europees Octrooibureau afgeleverde octrooien, die in de Belgische nationale fase geraakt zijn. Als het Europees octrooi aan zijn titularis wordt afgeleverd in een andere taal dan één van de landstalen van België, d.w.z. in het Engels, moet de titularis een vertaling indienen in één van de landstalen (Nederlands, Frans of Duits) om zijn octrooi in België te kunnen valideren.

  Opgelet: De vereiste tot het neerleggen van een vertaling voor de validatie in België zal niet langer gelden van zodra België de "Londen Agreement" zal hebben geratificeerd. De in het Engels, Duits of Frans afgeleverde Europese octrooien zullen dan onmiddelijk uitwerking hebben in België zonder dat voorafgaandelijk een vertaling in één van de landstalen van België moet worden neergelegd. Die vertaling zal wel steeds kunnen worden ingediend en zal kunnen worden opgenomen in EPATRAS.

  De DIE vult de EPATRAS-site geleidelijk aan met de andere documenten van de Europese octrooidossiers, zoals de kennisgevingen van de wijziging van het statuut van het octrooi (overdracht, wijziging van naam en adres, licentie, inpandgeving, vruchtgebruik, beslag,…).

  Hoe Epatras gebruiken?

  Aan de hand van het enig veld op de opzoekingspagina kan men alle beschikbare gegevens in één keer opvragen. Daarvoor beschikt men over een groot aantal functies, gericht op trefwoorden of woordcombinaties. Vervolgens kan men via "geavanceerd zoeken" de opzoeking verfijnen met de meest significante bibliografische octrooigegevens zoals de titel van de uitvinding, het publicatienummer, de internationale octrooiclassificatie (IPC), ... De houder van het uitvindingsoctrooi en zijn vertegenwoordiger zullen bij voorkeur de pagina "Zoeken op nummer/Register" gebruiken. In het resultaat worden alle beschikbare stukken van het gezochte octrooidossier voorgesteld. Via andere pagina’s kunnen documenten worden opgezocht aan de hand van de beschrijving van de classificatie (IPC) of van alle beschikbare titels in de databanken van de DIE. Een laatste pagina geeft indicaties over de meest recente documenten die bij de Belgische Dienst werden ingediend en de omvang van de documenten die op de EPATRAS-site werden geladen. EPATRAS stelt een "intelligente" vertaling voor van alle teksten die tot de webpagina's van de site behoren, in de vier beschikbare talen (Nederlands, Frans, Duits en Engels).

  Inhoud in detail

  De Dienst voor de Intellectuele Eigendom heeft de bedoeling om in EPATRAS alle beschikbare documenten te publiceren die deel uitmaken van de Europese octrooidossiers die sinds 1978 in België van kracht werden. De stukken of documenten die recentelijk werden ingediend bij de Belgische Dienst worden zo spoedig mogelijk in EPATRAS worden gepubliceerd. Daarna volgen de documenten van 1999 tot mei 2006. Vervolgens die van 1994 tot 1999, en tot slot de documenten van 1978 tot 1994.

  Doelstelling

  De houders van uitvindingsoctrooien en hun vertegenwoordigers kunnen via EPATRAS de stand van hun dossier bekijken. De opzoeker beschikt zelf over een aantal opzoekingscriteria waarmee hij de meest relevante documenten kan opzoeken in verband met een uitvinding, een product, een techniek of een procédé.

  Ook wie informatie zoekt over een uitvinding, een onderneming of nog, over de wereld van de industriële eigendom, kan daarover de databank in het Frans, het Nederlands, het Duits of het Engels bevragen. Hij kan aan de woorden van deze opzoekingen krachtige taalfuncties verbinden (voor meer uitleg, de "hulp"-links van elke pagina aanklikken).

  Presentatie van de zoekresultaten

  De elektronische bestanden van documenten en andere verwante stukken die u kan downloaden worden pdf-geformatteerd. De tekst verkregen met behulp van letterherkenning bevindt zich niet in het pdf-bestand. Deze tekst bevindt zich in een tweede bestand van het type txt. Dit txt-bestand kan ook worden gedownload. De gebruiker kan de tekst eventueel uitzuiveren en vertalen met behulp van een automatische vertaalmachine. Voor 1984 waren computerdatabanken onbestaande of onvolledig. Bijgevolg werden bepaalde informatiegegevens gedeeltelijk gecodeerd zoals de codes of de namen van de vertegenwoordigers. Het is mogelijk dat bepaalde gegevens bij benadering juist zijn, zoals de data van bij de officiële stukken gevoegde documenten (de datum waarop het stuk of het document per post werd ingediend).

  Gebruikersgids

  epatras.economie.fgov.be

  Disclaimer

  De octrooi-informatie op deze site heeft uitsluitend een officieus karakter. De Dienst voor de Intellectuele Eigendom staat niet borg voor de juistheid ervan. De informatie kan niet worden gebruikt in het nadeel van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. Ze moet worden gebruikt als eerste oriëntatie, vooral indien de opzoeking bedoeld is om administratieve taken te vervullen (betaling van taksen, kennisgeving van gewijzigd statuut, verval - dit kan worden tenietgedaan mits aanvaarding van een laattijdige betaling of van een herstel -,...). Officiële informatie wordt enkel door middel van een certificaat, dat schriftelijk moet worden aangevraagd, afgeleverd. Hiervoor dient per octrooi een vergoeding van 12 euro te worden betaald.

  Laatst bijgewerkt
  16 januari 2018