Belgisch Octrooiregister (eRegister)

Dankzij het eRegister kunt u de volledige octrooiteksten consulteren uit het Belgische octrooiregister, alsook bibliografische gegevens en zelfs relevante correspondentie tussen het octrooibureau en de octrooihouders.

Via de portaalsite Benelux Patent Platform bpp.economie.fgov.be kunt u verifiëren of een uitvinding al dan niet eerder werd geregistreerd in België. Het eRegister consulteren kan gratis en zonder voorafgaande registratie.

Welke info bevat het Belgisch Octrooiregister?

Het bundelt gegevens over:

  • Belgische octrooien;
  • Europese octrooien die uitwerking hebben in België (inclusief EURO-PCT);
  • Belgische aanvullende beschermingscertificaten (ABC) voor genees- en gewasbeschermingsmiddelen. 

Meer in detail : 

  • namen en gegevens van octrooihouders en licentiehouders;
  • het wettelijk statuut van elk octrooi (in voege, vervallen, verstreken, herroepen, …);
  • de wetenschappelijke of technologische beschrijving van nieuwe technologische procedés of producten.

Octrooidatabank Espacenet

Espacenet is een Europees netwerk van octrooidatabanken die gratis beschikbaar zijn op het internet. Deze dienst wordt beheerd door het Europees Octrooibureau (EPO) in samenwerking met de nationale diensten van de lidstaten van de Europese Octrooiorganisatie. Het systeem werkt met een eenvoudige interface die het ook personen zonder veel ervaring mogelijk maakt om, in de eigen (Europese) taal, opzoekingen te verrichten. Deze databank bevat meer dan 60 miljoen octrooidocumenten van over de ganse wereld.

Door Espacenet te gebruiken door tussenkomst van een van de websites van de nationale diensten is het mogelijk om alle octrooiaanvragen of gepubliceerde octrooien op te zoeken (minstens vanaf de jaren 1997-98).

Een aantal nationale diensten geven toegang tot een groter aantal publicaties. De server van Espacenet van de DIE bevat de publicaties van de nationale octrooien vanaf het publicatiejaar 1984 tot op heden.

Register van de Europese octrooien (EPO)

 

Het Europees online Register van octrooien is een databank die alle gepubliceerde Europese octrooiaanvragen, gepubliceerde internationale octrooiaanvragen (PCT) met aanduiding van lidstaten van het Europees Octrooiverdrag, alsook de gepubliceerde Europese octrooien bevat.

Voor elk van deze dossiers zijn de bibliografische gegevens en de gegevens met betrekking tot de procedure beschikbaar en dit vanaf de eerste publicatie tot de aflevering van het octrooi. Het online register bevat tevens talrijke bijkomende details inzake het onderzoek, oppositie en de beroepen die normaal beschikbaar zijn via een inzage van het dossier.

Register van de Europese octrooien

Octrooidatabank Patentscope van WIPO 

In het kader van het Octrooisamenwerkingsverdrag (PCT) biedt de PATENTSCOPE-databank toegang tot de integrale tekst van internationale aanvragen, vanaf de dag van publicatie, alsook tot octrooidocumenten van deelnemende nationale of regionale octrooibureaus.

Zoekopdrachten kunnen worden uitgevoerd op basis van trefwoorden, namen van aanvragers, categorieën binnen de internationale classificatie van octrooien en vele andere zoekcriteria in verschillende talen.

Patentscope

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Intellectuele eigendom

    Auteursrechten en naburige rechten - Jaarverslag 2018 van de Controledienst