Stopzetting van de inbreuk

Bij een gewone procedure over de grond van de zaak (‘vordering inzake namaak’ of de snellere ‘vordering tot staking’) zal de rechter na het vaststellen van een inbreuk, de stopzetting ervan bevelen. Dit bevel kan ook worden uitgevaardigd ten aanzien van tussenpersonen zoals distributeurs wier diensten worden gebruikt bij het stellen van de inbreukmakende handelingen.

Bij spoedeisendheid kan deze stopzetting van de inbreuk ook als voorlopige dringende maatregel gevraagd worden in een ‘procedure in kortgeding’.

De rechter kan het bevel tot stopzetting van de inbreuk laten gepaard gaan met een dwangsom.

Schadevergoeding

De houder van het intellectuele recht heeft, zoals overigens iedere benadeelde, recht op vergoeding voor elke schade die hij door de namaak lijdt.

Beslag op het gebied van namaak

Om het bestaan en de omvang van namaak te bewijzen, bestaat in België een afzonderlijke procedure die ‘het beslag op het gebied van namaak’ wordt genoemd. Deze procedure is bijzonder efficiënt aangezien men aan de rechtbank maatregelen kan vragen ter beschrijving en bewaring van eventueel inbreukmakend materiaal, zonder dat de beweerde namaker daarbij aanwezig is of verwittigd werd. Daardoor verkrijgt deze eenzijdige procedure een soort verrassingseffect dat nuttig kan zijn wanneer de vrees bestaat dat een namaker nog snel het bewijs van de namaak zou willen doen verdwijnen. 

Andere nevenvorderingen

Naargelang de omstandigheden kan, wanneer een inbreuk op een intellectueel recht is vastgesteld, ook informatie over de herkomst en distributiekanalen worden gevorderd, evenals de terugroeping van de goederen uit het handelsverkeer, de publicatie van de beslissing, veroordeling tot de gerechtskosten, afdracht van de winst en verbeurdverklaring van de inbreukmakende goederen of daartoe gebruikte materialen.

Waar het gaat om inbreuken op commerciële schaal kan ten aanzien van de beweerde inbreukmaker bewarend beslag worden gevorderd op zijn roerende of onroerende goederen (bijvoorbeeld het blokkeren van de bankrekeningen) om schadevergoeding veilig te stellen.

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019