Namaak wordt ook door de strafwet gesanctioneerd. Wie met kwaadwillig of bedrieglijk opzet inbreuk maakt op auteursrechten, softwarerechten, databankrechten, een merk, een octrooi, een aanvullend beschermingscertificaat, een kwekersrecht of een tekening of model, is strafbaar met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en een geldboete van 500 tot 100.000 euro. (Voor een douanemisdrijf kan deze boete nog hoger liggen). Die bedragen moeten ook worden verhoogd met de opcentiemen (normaal het wettelijke bedrag x 8).

Opdat deze strafrechtelijke sancties van toepassing zouden zijn, is naast het bewijs van het feit van de namaak (materieel element) ook het bewijs van een moreel element vereist. Strafbaarstelling kan enkel gebeuren voor zover er sprake is van een kwaadwillig of een bedrieglijk opzet. Voor octrooien, merken, kwekersrechten, aanvullende beschermingscertificaten en tekeningen en modellen is bovendien vereist dat de inbreuk plaatsvindt in het economische verkeer.

Laatst bijgewerkt
5 juni 2023