Stopzetting van een inbreuk op intellectuele rechten

Bij een gewone procedure over de grond van de zaak (“vordering inzake namaak” of de snellere “vordering tot staking”) zal de rechtbank na het vaststellen van een inbreuk op intellectuele rechten, de stopzetting ervan bevelen. Dat bevel kan ook worden uitgevaardigd ten aanzien van tussenpersonen, zoals verdelers van wie de diensten worden gebruikt bij het stellen van de inbreukmakende handelingen.

Bij spoedeisendheid kan deze stopzetting van de inbreuk ook als voorlopige dringende maatregel gevraagd worden in een “procedure in kortgeding”. De rechtbank kan in dat geval enkel een voorlopig bevel tot stopzetting van de inbreuk geven.

De rechter kan het bevel tot stopzetting van de inbreuk laten gepaard gaan met een dwangsom.

Schadevergoeding

De houder van het intellectuele eigendomsrecht heeft, net als elk ander slachtoffer dat schade lijdt, recht op een vergoeding ter compensatie van alle geleden schade, als gevolg van de namaak.

Beslag inzake namaak

Om het bestaan en de omvang van namaak te bewijzen, bestaat in België een afzonderlijke procedure die “het beslag inzake namaak” wordt genoemd. Die procedure is bijzonder efficiënt, aangezien men aan de rechtbank maatregelen kan vragen ter beschrijving en bewaring van eventueel inbreukmakend materiaal, zonder dat de beweerde namaker daarbij aanwezig is of verwittigd werd. Daardoor heeft die eenzijdige procedure een soort verrassingseffect, dat nuttig kan zijn wanneer de vrees bestaat dat een namaker nog snel het bewijs van de namaak zou willen doen verdwijnen.

Andere nevenvorderingen

Naargelang de omstandigheden kan, wanneer een inbreuk op een intellectueel recht is vastgesteld, ook informatie over de herkomst en de distributiekanalen worden gevorderd, evenals

  • de terugroeping van de goederen uit de handel;
  • de publicatie van de beslissing;
  • veroordeling tot de gerechtskosten;
  • afdracht van de winst en
  • verbeurdverklaring van de inbreukmakende goederen of daartoe gebruikte materialen.

Als het gaat om inbreuken op commerciële schaal, kan ten aanzien van de beweerde inbreukmaker bewarend beslag worden gevorderd op zijn roerende of onroerende goederen (bijvoorbeeld het blokkeren van de bankrekeningen), om een toekomstige schadevergoeding veilig te stellen.

Laatst bijgewerkt
5 juni 2023