en Beneluxmerk geeft bescherming voor België, Nederland en Luxemburg, terwijl een Gemeenschapsmerk bescherming verleent in elke lidstaat van de Europese Unie.

Wenst u echter ook buiten de Europese Unie merkbescherming te krijgen, dan kunt u in elk land afzonderlijk de plaatselijke procedures volgen. Als het om een groot aantal landen gaat, kan dit echter een tijdrovende en dure aangelegenheid worden. Het kan dan nuttig zijn om te onderzoeken of u niet beter gebruik maakt van het systeem van de internationale aanvraag (Systeem van Madrid). De opportuniteit ervan moet geval per geval worden onderzocht en u raadpleegt hiervoor best een deskundige.

Het voordeel van het internationale systeem bestaat erin dat u, via een enkele aanvraag bij het bureau voor de Internationale registratie te Genève (Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom - WIPO), merkbescherming kunt aanvragen en krijgen in andere landen van de wereld die u in uw aanvraag gewoonweg aankruist. Deze mogelijkheid bestaat wel enkel voor de (ongeveer negentig) landen die tot dit systeem zijn toegetreden. Sinds de toetreding van de Europese Unie tot het Protocol van Madrid, is het ook mogelijk om de Europese Unie aan te duiden.

Een aanvraag overeenkomstig het 'systeem van Madrid' verloopt in twee stappen:

  • Eerst deponeert u uw merk in het land van oorsprong. Met andere woorden, wanneer u in België gevestigd bent, vraagt u eerst een Benelux- of Gemeenschapsmerk aan volgens de normale procedure.

Een heel kleine minderheid van landen eist dat u vooraf een definitieve merkinschrijving in uw land van oorsprong heeft verkregen. Het gaat om de landen die enkel de Overeenkomst van Madrid en niet het Protocol van Madrid hebben ondertekend (zie wetgeving).

  • Vervolgens dient u bij hetzelfde bureau - op basis van deze eerdere aanvraag (of registratie) in het land van oorsprong - de internationale aanvraag in, waarbij u aangeeft tot welke landen u graag uw merkbescherming wenst uit te breiden. Zoals gezegd kan dit enkel voor landen die lid zijn van de Unie van Madrid. Deze tweede internationale aanvraag wordt doorgestuurd naar het Internationaal Bureau van de WIPO te Genève dat de aanvraag vervolgens publiceert in haar maandblad WIPO Gazette of International Marks.

Deze internationale inschrijving heeft niet de waarde van een internationaal merk dat in alle landen van uw aanvraag automatisch geldig is. Ze komt in de plaats van een nationale aanvraag in elk van die landen en vormt dus als het ware een bundel aan nationale merkaanvragen.

De WIPO stuurt vervolgens uw aanvraag naar de nationale merkenbureaus van de landen die u hebt opgegeven, waarna de normale registratieprocedure van het betrokken land wordt gevolgd. In dit stadium kunnen nationale weigeringsgronden tegen uw aanvraag worden ingeroepen en kan uw aanvraag in sommige landen wel of niet worden aanvaard. Als de nationale merkenbureaus binnen de voorgeschreven termijn geen weigering betekenen, wordt de aanvraag geacht te zijn aanvaard.

Waar en hoe?

Hoewel het Internationaal Bureau van de WIPO een belangrijke rol in de procedure vervult, moet u uw internationale aanvragen indienen via het bureau waar uw basisaanvraag werd ingediend. Dit is ofwel het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom of het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.

In januari 2014 heeft het BBIE een nieuwe functie in werking gesteld voor het elektronisch indienen van internationale merkaanvragen. Het is niet meer mogelijk om internationale merkaanvragen op papieren drager in te dienen.

Om een internationaal merk via het BBIE in te dienen, is vereist dat u over een account beschikt bij dit bureau. U kunt die eenvoudig aanmaken op de website van het BBIE, internationale merkaanvraag. Voor al uw vragen kunt u terecht bij het Informatiecentrum van het BBIE.

Meer uitgebreide en up-to-date informatie over de landen die dit systeem erkennen en over de kenmerken van de internationale inschrijving vindt u op de website van WIPO.

Tarieven

Zowel op de website van de WIPO, het EUIPO en BBIE vindt u overzichten van de te betalen taksen.

Laatst bijgewerkt
24 mei 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Intellectuele eigendom

    Auteursrechten en naburige rechten - Jaarverslag 2018 van de Controledienst