Table of Contents

  Voor uitgebreide en up-to-date informatie over het Benelux merk, zie website van het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom.

  Indienen aanvraag

  Vanaf 1 oktober 2013 kunnen alle verrichtingen bij het BBIE ook in het Engels worden uitgevoerd.

  Waar en hoe?

  De aanvraag kan rechtstreeks worden ingediend bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Eenvoudiger vandaag is het indienen van uw aanvraag online via BOIP Online Filing. Wenst u toch in persoon, per post of per fax uw aanvraag in te dienen, dan vindt u hier het aanvraagformulier met toelichtingsnota. Let op, wanneer u per fax uw aanvraag indient, moeten de originele formulieren binnen de 14 dagen op de BBIE toekomen.

  Bovendien zijn de kosten voor het indienen van een merk via een papieren formulier met 15% verhoogd in vergelijking met de kosten voor het online indienen.

  U moet dit formulier volledig ingevuld via de post of via telefax naar het BBIE versturen of eventueel persoonlijk bij het BBIE indienen.

  Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) 
  Bordewijklaan 15 
  2591 XR DEN HAAG 
  Nederland 
  Tel. 0031 (0)70 349 11 11 
  Fax.0031 (0)70 347 57 08

  U kunt uw aanvraag ook indienen via de Dienst voor de Intellectuele Eigendom in België, die uw aanvraag naar het BBIE zal doorzenden, op volgend adres:

  Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
  Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt 
  Dienst voor de Intellectuele Eigendom 
  Afdeling Merken, Tekeningen en Modellen 
  Koning Albert II - laan 16 
  1000 BRUSSEL 
  Tel.: 02 277 52 97 
  Fax.: 02 277 52 77

  Bij het indienen van uw merkaanvraag kan het nuttig zijn om u te laten bijstaan door een deskundige hoewel dit geen verplichting is. Merkengemachtigden hebben een ruime ervaring en kunnen vermijden dat fouten in de aanvraag of het ontbreken van bepaalde beschermingsvoorwaarden tot afwijzen van de aanvraag leiden.

  Opdat een aanvraag geldig is, moet u ook tijdig de indieningstaks betalen.

  Formeel onderzoek (en eventueel anterioriteitsonderzoek)

  In een eerste fase van de registratieprocedure zal het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onderzoeken of alle formaliteiten zijn vervuld (o.m. volledigheid van de aanvraag). Is dit niet het geval, dan zal het Bureau u uitnodigen om binnen een bepaalde termijn aan de lacunes te verhelpen. Wanneer de essentiële formaliteiten in orde zijn, dan verkrijgt u een datum van indiening. Deze datum is zeer belangrijk omdat die uw recht op voorrang ten opzichte van andere aanvragen bepaalt als het om een eerste aanvraag gaat. Wees dus volledig! 

  Voorafgaand aan, of samen met, uw aanvraag is het sterk aangeraden een onderzoek uit te voeren naar reeds bestaande merken. Indien iemand anders al een identiek of een gelijkaardig merk heeft geregistreerd als het merk dat u wil indienen, is dat merk immers niet meer beschikbaar. U kunt dus tijd en geld sparen door de merken die met uw merk in conflict kunnen komen, op te zoeken alvorens uw aanvraag in te dienen. Zie de fiche "Alvorens een merk in te dienen".

  Zelf een opzoeking verrichten, kost niets en de ingewonnen informatie is van essentieel belang voor uw aanvraag. De houder van een eerder merk kan immers beslissen om uw aanvraag te betwisten door bezwaar in te dienen (zie verder).

  U doet er dan ook goed aan om uw aanvraag te heroverwegen indien blijkt dat iemand anders al een identiek of overeenstemmend merk heeft geregistreerd voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten.

  Onderzoek naar de absolute weigeringsgronden

  Het Benelux-Bureau kan een aanvraag tot inschrijving weigeren op zogenaamde “absolute gronden”. Dit zijn gronden die te maken hebben met de vereisten van onderscheidend vermogen of toelaatbaarheid . Wanneer het Bureau bijvoorbeeld van oordeel is dat het woordteken dat u als merk wenst in te schrijven beschrijvend is voor de karakteristieke kenmerken (aard, kwaliteit, bestemming, …) van uw product, zal uw aanvraag worden geweigerd. Deze weigering wordt normaal gezien eerst voorlopig meegedeeld zodat u kunt antwoorden op de bezwaren van het Bureau. Indien het Bureau bij zijn mening blijft, zal de inschrijving van het merk geheel of gedeeltelijk worden geweigerd.

  Tegen deze weigering kunnen de deposanten beroep aantekenen bij het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te ’s-Gravenhage of het Cour d’appel te Luxemburg. Het territoriaal bevoegde hof wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel het bij het depot opgegeven correspondentieadres. Zo kan de deposant die een adres in België heeft beroep aantekenen bij het Hof van Beroep te Brussel.

  Oppositieprocedure

  Na het formeel onderzoek wordt de merkaanvraag gepubliceerd. De aanvragers of de houders van een ouder merk kunnen gedurende een periode van twee maanden een oppositieprocedure instellen tegen de inschrijving van het gedeponeerde merk. De opposant moet aantonen dat hij merkhouder is van (of een aanvraag heeft ingediend voor) een ouder merk dat identiek is of gelijkaardig aan het gevraagde teken, en dat ingeschreven is voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. De houder van een algemeen bekend merk kan, onder bepaalde voorwaarde, eveneens oppositie instellen. De oppositie zal door het BOIP worden behandeld. Het Bureau kan, rekening houdend met de gegrondheid van het verzoek, het verzoek tot inschrijving van het merk aanvaarden of afwijzen.

  Tegen beslissingen van de oppositieafdeling kunnen de partijen beroep aantekenen bij het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te ’s-Gravenhage of het Cour d’appel te Luxemburg. Het territoriaal bevoegde hof wordt bepaald door het adres van de partijen. Zo kan de deposant die een adres in België heeft een beroep aantekenen bij het Hof van Beroep te Brussel.

  Inschrijving en bekendmaking van het merk

  Gaat alles goed, dan wordt het merk ingeschreven in het Benelux-register en wordt de inschrijving vermeld in het Benelux-Merkenblad. Vanaf deze datum van inschrijving bent u echt houder van het merk en kunt u uw rechten uitoefenen.

  Geldigheidsduur en vernieuwing

  Tarieven

  Overzicht van de te betalen taksen

  Laatst bijgewerkt
  24 mei 2018