Wanneer u ook bescherming wenst buiten de Benelux, kunt u een Gemeenschapsmerk aanvragen dat geldig is in alle lidstaten van de EU.

Vooraleer deze keuze te maken, is het belangrijk om de voor- en nadelen van dit systeem af te wegen tegen de alternatieven van een registratie in de Benelux of in afzonderlijke landen al dan niet via het systeem van een internationale inschrijving.

De keuze van het soort merk (Benelux, Gemeenschapsmerk of internationaal merk) is afhankelijk van vele factoren waaronder

  • de commerciële activiteit,

  • het type van producten of diensten,

  • de omvang van de beoogde markt,

  • de strategische opties.

Men mag niet uit het oog verliezen dat een merk alleen maar geldig blijft als er normaal gebruik van wordt gemaakt.

Zo oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (Arrest C-149/11), dat “normaal gebruik” van een merk wordt gemaakt wanneer het overeenkomstig de wezenlijke functie ervan wordt gebruikt en met het oog op het behouden of verkrijgen van marktaandelen in de Europese Gemeenschap voor de door het merk beschermde waren of diensten.

Om te  beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld  moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name

  • de kenmerken van de betrokken markt,

  • de aard van de door het merk beschermde waren of diensten,

  • de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan. 

Het grote voordeel van het systeem van het gemeenschapsmerk zijn de eenvoudige formaliteiten bij de registratiefase. 

U moet immers maar één enkele aanvraag indienen en één procedure doorlopen om merkbescherming te verkrijgen die automatisch geldt in alle lidstaten – huidige en toekomstige - van de Europese Unie.

Bovendien is de inhoud van de bescherming in al die landen ook dezelfde, wat niet het geval zou zijn indien u voor afzonderlijke nationale registraties opteert. Er is namelijk één wettelijke regeling – Verordening nr. 207/2009 - die alle lidstaten op een eenvormige wijze moeten toepassen. Deze weg kan in bepaalde gevallen de goedkoopste zijn omdat u slechts één indieningstaks moet betalen in plaats van de afzonderlijke nationale indieningstaksen (en soms zelfs verschillende inschrijvingstaksen per land). 

Overzicht van de te betalen taksen

Een moeilijkheid voor het bekomen (of behouden) van een geldig gemeenschapsmerk kan echter voortvloeien uit de toepassing van het zogenaamde ‘uniciteitsbeginsel’ dat het systeem kenmerkt. Dit beginsel houdt in dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt en dat een probleem met betrekking tot de beschermingsvoorwaarden in één lidstaat de inschrijving of het behoud van de registratie als gemeenschapsmerk kan verhinderen.

Zo zal bijvoorbeeld een woordteken dat beschrijvend is in slechts één lidstaat of waarvoor al een eerdere inschrijving (of zelfs gebruik) in één lidstaat bestond, geweigerd worden of kan de registratie ervan later nietig worden verklaard.

Voor sommige tekens is een gemeenschapsmerk dus gewoonweg niet mogelijk en het is zeker nuttig om, vooraleer deze weg te kiezen, het advies van een deskundige in te winnen.

Meer uitgebreide en up-to-date informatie over de registratiemodaliteiten en de kenmerken van het systeem van het gemeenschapsmerk alsook een link naar de Newsletter vindt u op de website van het Europees merkenbureau dat officieel "Harmonisatiebureau voor de Interne Markt" (OHIM) heet.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018