Vooraleer de stap tot het aanvragen van een merkregistratie te zetten, is het raadzaam een aantal voorafgaande vragen te beantwoorden. Daarbij kan het nuttig zijn om het advies in te winnen van een deskundige!

Kies een ‘teken’ en bepaal voor welke goederen of diensten u bescherming wil

Om merkbescherming te verkrijgen moet u een teken bedenken of ontwerpen dat als merk kan fungeren (zie voorbeelden van merken).

Vervolgens moet u bepalen voor welke goederen of diensten u dit teken wil deponeren. Een juiste omschrijving ervan is belangrijk omdat het exclusieve recht dat u zult verwerven, beperkt kan zijn door het specialiteitsbeginsel. De merkenautoriteiten in de Benelux (en in de meeste andere landen) maken gebruik van een internationale lijst voor de classificatie van goederen en diensten over bepaalde klassen die u moet hanteren.

Kijk na of het gekozen teken voldoet aan de beschermingsvoorwaarden

Vooraleer een teken te deponeren en procedures met de daarbij horende kosten op te starten, is het verstandig eerst na te gaan of het gekozen teken wel voldoet aan de beschermingsvoorwaarden.

Verifieer daarbij ook zeker of het teken nog beschikbaar is voor de producten of diensten die u voor ogen heeft! Hiervoor kunt u gratis het online Merkenregister van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom raadplegen, waarin niet alleen de Beneluxmerken, maar ook de Gemeenschaps- en internationale merken staan, alsook de nog niet behandelde aanvragen.

Ofwel kunt u, voorafgaand aan, of samen met, uw aanvraag en geheel vrijblijvend aan het Benelux-bureau vragen om te onderzoeken of het merkteken al niet eerder werd geregistreerd. In de mate dat u dit niet zelf doet, is een dergelijke recherche ten zeerste aan te raden! De resultaten van het anterioriteitsonderzoek worden u louter ter informatie bezorgd.

Het Bureau kan zelf niet het bestaan van anterioriteiten inroepen om uw aanvraag te weigeren. Een merkhouder van een ouder merk kan daarentegen wel een oppositieprocedure starten om de registratie van uw merk te verhinderen.  U doet er dan ook goed aan om uw aanvraag te heroverwegen indien blijkt dat iemand anders al een identiek of overeenstemmend merk heeft geregistreerd voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten.

Om na te gaan of een merk in andere landen van de Europese Unie, bij het OHIM (Harmonisatiebureau voor de interne markt (merken en tekeningen of modellen)) of in andere partnerlanden geregistreerd of ingediend werd, heeft het OHIM, in partnership met de nationale merkenbureaus, een nieuwe zoekfunctie ter beschikking gesteld van het publiek: de databank TMview.

Deze databank bevat informatie over merkaanvragen en over de geregistreerde merken die van de nationale merkenbureaus uit de Europese Unie, van het OHIM en van een aantal internationale partnerbureaus buiten de EU (met name de Verenigde Staten, Rusland en Zuid-Korea) afkomstig zijn.

TMview toont allerlei informatie over merken. Deze informatie is gratis toegankelijk; is 24u per dag en zeven dagen per week beschikbaar; wordt dagelijks door de merkenbureaus geactualiseerd, is in 27 talen beschikbaar.

Denk na of merkbescherming inderdaad de beste optie is

Geval per geval moet u nagaan of het deponeren van een merk wel de voor u beste optie is. Wanneer u producten op de markt brengt of actief bent in de dienstverlenende sector (verzekeringen, consulting, …) is het in de regel wel aan te raden om het teken waarmee u uw producten of diensten wenst te identificeren, als merk te registeren.

Opteren voor merkbescherming brengt uiteraard een aantal kosten met zich mee. Er zijn vooreerst de kosten voor de registratie al dan niet gekoppeld aan een ereloon van deskundigen. Elke tien jaar zult u ook een vernieuwingstaks moeten betalen. Deze beide kosten moeten per land (of territorium) worden betaald. Wanneer u naar de tarieven in de Benelux kijkt (en hetzelfde geldt voor een Gemeenschapsmerk), zult u echter vaststellen dat die niet enorm hoog zijn voor het verwerven van een titel die u exclusieve rechten op een teken geeft. Ook na de registratie moet u aandachtig blijven voor de handhaving van de verkregen merkrechten en dat de gerechtelijke procedures die daarbij moeten worden gevoerd wel een belangrijke uitgavenpost kunnen vertegenwoordigen.

U kunt eventueel, als alternatief, overwegen om geen merkregistratie te nemen en een teken gewoon te gebruiken, eventueel ook als handelsnaam, wanneer u slechts van plan bent lokaal actief te zijn. Een latere merkregistratie van een derde zal u dan alvast niet kunnen verhinderen deze naam verder te blijven gebruiken.

Of misschien zijn nog andere opties in bepaalde gevallen geschikt? Zoals:

Beslis waar u merkbescherming wenst

Wanneer u in België bescherming wenst is een Beneluxmerk de aangewezen oplossing (er bestaat geen ‘Belgisch merk’). Het geeft u automatisch rechten in België, Luxemburg en Nederland.

Wenst u ook buiten de Benelux bescherming te bekomen, dan kunt u opteren voor een gemeenschapsmerk waarmee u bescherming zult verwerven in alle (huidige en toekomstige) lidstaten van de Europese Unie. Wanneer u uw merk ook buiten Europa beschermd wil zien, dan kan de internationale procedure een interessante oplossing aanreiken. Afhankelijk van de locatie en het aantal landen waar men bescherming wil, zal dit laatste alternatief moeten worden afgewogen tegenover de mogelijkheid van afzonderlijke nationale depots in de betrokken landen.

Benelux merk

Gemeenschapsmerk

Internationale merkaanvraag

Laatst bijgewerkt
5 februari 2020